Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

24.03.2023 09:28 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Китап – билим хазнасы

Автор: Нюрбият Абдуллабекова

Адамны яшавунда китаплар гёрмекли ерни тутагъаны белгили, демек бары да билим китапдан баш ала. Шо саялы да биз, уллулар, оьсюп гелеген яш наслугъа китапны хадирин билип, ону аявлап сакъламагъа уьйретме герекбиз. Тезден айтылып гелгени йимик, китап-билим хазнасы экенни олагъа англатмакъ да – бизин борчубуз.

Алдагъы гюн, ачыкълашдырып айтсакъ, 21-нчи мартда, Къарабудагъгент район билим берив управлениени жыйынлар оьтгерилеген залында Яшлар учун язылгъан китапланы жумалыгъыны ачылывуна багъышлангъан чара оьтгерилди. Къарабудагъгент Баш китапхананы яшланы бёлюгюню къуллукъчуларыны сиптечилиги булан оьтгерилген шо чарагъа юртну школаларыны охувчулары ва школа чагъына етишмеген гиччипавлары къуршалгъан эди.

Олай да, китапланы байрамына гьюрметли къонакъ гьисапда къумукъ тилде чыгъагъан «Тангчолпан» адабият журналны баш редактору, шаир, таржумачы, ДР-ни маданиятыны ат къазангъан къуллукъчусу, Супиянат Мамаева да чыгъарылып гелген эди.

Залны тёр тамы белгили шаирлер Ш.Алишеваны, Р.Гьамзатовну яратывчулугъуна багъышлангъан выставкалар, оланы портретлери ва оьзге тюрлю там газетлер булан байрамча безенген эди.

Шатлы чара «Бекенез» яшлар бавуну тарбияланывчу къызларыны гёзел бийивю булан башланды. Сонг буса, сагьнагъа гётерилген районну Баш китапхана бёлюгюню ёлбашчысы Аминат Сотаева охувчуланы яшлар учун язылгъан китапланы жумалыгъыны ачылыву булан къутлады, оланы рагьмулу, тарбиялы болмагъа, китапны хадирин билмеге чакъырды ва бу йыл Р.Гьамзатовну 100-йыллыгъы ва Ш.Алишеваны яратывчулугъуну 60 — йыллыгъы белгиленегени гьакъда эсгерди.

Китапланы байрамыны барышында ону юрютювчюлери жыйылгъанланы байрамны тувулуш тарихи булан таныш этди ва чараны ортакъчыларына гезиги булан сёз берип юрютдю.

Шоллукъда, сагьнагъа гётерилген охувчу яшлар ёмакъланы игитлерини келпетине гирип, хас кастюмлер гийип, къарагъанланы иштагьы гелердей сагьналашдырывлары булан оьзлени пагьмуларын гёрсетме ва ёмакъланы рагьмулу игитлеринден уьлгю алагъанын англатма бажарды. Залда олтургъан яшлар оьзлер охуп чыкъгъан ёмакъланы игитлери: «Доктор Айболитни», «Мальвинаны», «Красная шапочканы», «Буратинону» шоссагьат танып уллу харсурувлар булан къаршыладылар ва олар айтагъан ёммакъланы да кёп сююп чечди.

Сонг да, Къарабудагъгент гимназияны ва школаланы охувчулары китапланы гюнюне, билимлеге багъышлангъан шиъруланы гёнгюнден охуду ва оьрде эсгерилген бай сынавлу шаирлерибизни яшаву, яратывчулугъу гьакъда хабарлады. Супиянат Мамаеваны яратывчулукъ ёлу гьакъда айтылгъан сонг, чараны юрютювчюлери огъар сёз бердилер.

Ол оьзюню сёйлевюнде инг башлап яшланы китапланы байрамы булан къутлады ва чараны онгаргъанлагъа баракалла билдирди. Сонг буса, яшлагъа кёп яхшылыкълар ёрай туруп, оланы китаплагъа дос болма, къурдаш болма чакъырды, китапланы Дюньясы бизин кёп затгъа уьйретегени гьакъда айтды. Яшланы тилевюне гёре ол оьзюню Р.Гьамзатов булангъы биринчи ва сонггъу ёлугъувлары гьакъда хабарлады, охувчулар учун оьзюню бир шиърусун да гёнгюнден охуду ва китапханагъа оьзюню артда чыкъгъан бир-нече китапларын да савгъат этди.

Байрам чараны ахырында А.Сотаева Баш китапхананы ва бары да охувчуланы атындан С.Мамаевагъа гюл байлам да, гиччирек савгъат да тапшурду ва яшланы шаир булан эсделик суратлар чыгъармагъа чакъырды.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

10