Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

17.03.2023 10:46 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Школасында аты къалды

Автор: Багьавутдин Самадов

Белгили кюйде, бугюнлерде РФ-ни Савутлу Гючлерини бир бёлюгю уьлкебизге янгы къошулгъан территорияларда дазулангъан хас дав чара оьтгерегени 1 йылдан айлангъан. Демек, Донбасны халкъын Украинаны миллетчи ёлбашчыларындан ва асгерлеринден сакъламакъны ва къорумакъны гёз алгъа тутуп, РФ-ни Президентини хас буйругъуна гёре, шо топуракъларда дазулангъан хас дав чара юрюлюп тура.

Шо хас дав чарагъа контрактны кюрчюсюнде чакъырылгъанлар булан янаша мобилизация этилген ватандашлар да бар. Озокъда, шолайланы арасында бизин районлу яшлар да ёкъ тюгюл экенлигин билебиз. Давну барышында кёп тюрлю къайгъылар ва тас этивлер болагъаны да ачыкъ. Шолай къайгъылы агьвалатлар ва авур ишлер бизин районда да болду.

Ачыкълашдырып айтгъанда, Аданакъда тувгъан, оьсген ва яшагъан Умалатов Рашит Набиюллаевич дазулангъан хас дав чарада ортакъчылыгъын болдургъан ва янгыргъан фашизмге къаршы ябушувда оьзюню жанын къурбан этген.

Шоллукъда, 10-нчу мартда районубузну Аданакъ юртундагъы орта школасында игитибиз Рашит Умалатовну эсделик такътасы ачылды ва школагъа ону аты къоюлду.

Шо ишге багъышланып оьтгерилген эсделик чарада районну башчысы Магьмут Амиралиев, ону орунбасары Жалалутдин Жамалутдинов, ДР-ни Муфтиятыны бизин райондагъы вакили Ирамдин Мугьажиров, Аданакъ орта школаны муаллимлери ва охувчулары, жамиятны вакиллери, игитибизни дос-къардашы ва ювукълары оьз­лени ортакъчылыгъын болдурдулар.

Чараны барышында школаны муаллимлери ва юртлулары Рашит Умалатовну яш йыллары, охуву, уьлгюлю ишлери ва рагьмулу хасияты гьакъда баянлыкълар бердилер. Олай да, ол юртлулары учун уьлгю болажагъын яшырмадылар.

«Юрюлюп турагъан дазулангъан хас дав чарада бизин жагьил уланларыбыз къоччакълыкъ ва игитлик гёрсетип ябушагъанын, элини алдындагъы борчун намуслу кюйде кютегенин гёрюп турабыз. Озокъда, Рашит Умалатов шолайлардан гьисаплана. Ол бизин уллаталарыбыз йимик, бугюнлерде миллетчилик­ге ва фашизмге къаршы ябушгъан ва жанын къурбан этген.

Рашит Умалатовну аты къоюлагъан школаны муаллимлерине ва охувчуларына ону ярыкъ келпетин ва къоччакъ ишлерин таза кюйде сакъламакъны таклиф этемен. Ата-анасына ва агьлюсюне сабурлукъ ва парахат яшав ёрай туруп, бизден болагъан кёмегибизни этежегибизге инандыраман», — деди оьзюню сёйлевюнде районну гьакимбашы Магь­мут Амиралиев.

Чараны барышында Аданакъ орта школаны ёлбашчысы Уллубий Хидриев, ДР-ни Муфтиятыны бизин райондагъы вакили Ирамдин Мугьажиров, игитибизни дос-къардашыны атындан Халит Умалатов сёйледилер ва чараны ­онгаргъанлагъа баракалласын билдирдилер.

Школаны муаллимлери ва охувчулары Р.Умалатовгъа багъышлангъан шиъруларын гёнгюнден охудулар.

Рашит Умалатовну эсделик такътасын ачмагъа ихтияр районну башчысы Магь­мут Амиралиевге ва ону уллу къардашы Халит Умалатовгъа тапшурулду.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

6