Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

10.03.2023 10:18 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

«Якълавчуну анасына макътав!»

Автор: Багьавутдин Самадов

Белгили кюйде, 8-нчи мартда Къатынланы Халкъара гюню белгилене. Демек, шо гюн бютюн дюньяны даражасында бизин аналарыбызгъа, къатынларыбызгъа, къызларыбызгъа, къызардашларыбызгъа абур ва гьюрмет этиле.

Шоллукъда 7-нчи мартда район администрацияны жыйынлар оьтгерилеген уллу залында «Якълавчуну анасына макътав!» деген баш булан Къатынланы Халкъара гюнюне багъышлангъан шатлы чара оьтгерилди.

Шо чараны барышында район администрацияны башчысы Магьмут Амиралиев, район администрацияны жаваплы къуллукъчулары, школаланы муаллимлери ва охувчулары, яшлар бавларыны тарбиялавчулары ва тарбияланывчулары, маданият ва китапхана къурумланы къуллукъчулары ва, озокъда, районну юртларындан гелген аналар ва къатынлар оьзлени ортакъчылыгъын болдурдулар.

Шатлыкъны башында Агъачаувулдагъы «Счастливый малыш» деген яшлар бавуну гиччипавлары ­оьзлени бийив чыгъышын гёрсетдилер ва къаравчуланы разилик харсурувларын къазандылар.

Чараны юрютювчю оьзюню сёзюнде Къатынланы Халкъ­ара гюню гьакъда маълуматлар берген сонг, гьар даим де къатынлагъа ва аналагъа, къызардашлагъа ва къызлагъа абур ва гьюрмет этиле гелгенин, оланы уьстюне кёп тюрлю намуслар тюшегенин, олар яшавда ва загьматда уьстюнлюклеге ва оьрлюклеге етишегенин ачыкъ этди.

– Гьюрметли къатынлар ва аналар! Бугюн биз сизин атыгъызгъа ­лайыкълы ва макътавлу сёзлер айтабыз. Озокъда, шолай сёзлени сизин атыгъызгъа гьар гюн, гьар сагьат, гьар мюгьлет айтса да, артыкъ болмайгъаны мекенли. Сизин арагъызда, янгыз агьлюсюне ва яшларына тюгюл, жамиятгъа ва элине къуллукъ этегенлер кёп бар.

Бугюнлерде элибизде юрюлюп турагъан гьар тюрлю агьвалатлагъа гёз къаратсакъ, аналаны ва къатынланы сюювю ва сабурлугъу бизге гюч бере. Шу байрам булан районну бары да къатынларын, аналарын, къызларын ва къызардашларын гьакъ юрекден къутлайман ва савлукъ, насип ва парахатлыкъ ёрайман, – деп айтды байрамны барышында сёйлеген районну гьакимбашы Магьмут Амиралиев.

Олай да, шатлы чарада районну тамазаларыны ва районну аталарыны советлерини ёлбашчылары Абдулгьамит Мамагишиев ва Багьавутдин Самадов сёйледилер. Олар да оьзлени сёйлевлеринде къатынлар ва аналар яшланы тарбиялавда аслу ерни тутагъанын, агьлюню кюрчюлерин беклешдирегенин айтдылар.

Залда олтургъан къатынлагъа Аскендер Исрапилов, Абдулазим Найипханов, Рашит ва Шамсутдин Багатаевлер, Ризван Акаев, Ирбин Шагьбанов ва А.Къаплановну атындагъы эргишилени халкъ­ хору оьзлени йырларын савгъат этдилер, «Мир детства» деген яшлар бавуну гиччипавлары ва гимназияны охувчулары гёнгюнден шиърулар охудулар.

Шо гюн байрамгъа чакъырылгъан ва залда олтургъан бары да къатын-къызлагъа чараны оьтгерген район администрацияны маданият ва туризм ишлеге къарайгъан бёлюгю район администрацияны атындан савгъатлар тапшурду.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

1