Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

06.05.2022 09:29 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Районлуланы эсинде

Автор: Нюрсагьадат Изамутдинова

Уллу Ватан давда совет асгерлерибиз уьст гелгенли бу йыл 77 йыл тамамланажакъ. Озокъда, давда ортакъчылыкъ этгенлер къалмагъан. Бизин райондагъы давну ортакъчылары барысы да биревюсю дюньягъа гёчген. Оьзлер арабызда болмаса да, оланы къоччакъ ишлери наслуларыны, гьатта савлай ­юртлуланы ва районлуланы эсинден таймай.

Бугюн бизин, уллуланы, борчубуз – оланы къоччакълыкъ­ларын гележек наслулагъа етишдирип, оьз тарихибизни, Уллу Уьстюнлюк бизге нечик багьа токътагъанны билдирмек. Арадан 77 йыл гетсе де, давну ортакъчылары къалмаса да, бугюнлерде арабызда яшайгъан дав йылланы яшлары бар. Олар шо йылланы бугюнде де унутуп болмайлар. Уллу Уьстюнлюкге оланы къошуму да гёрмекли ерни тута. Шо йылларда олар кёп къыйынлыкъланы гёрген, оьзлерден юлкъуп фронтдагъылагъа кёмек этген. Биз де давну ортакъчыларыны гьакъында наслуларыбыз унутмасын учун газетибизни бетлеринде оланы гьакъында макъалалар берип турабыз.

Гьали мен бирдагъы-бир Уллу Ватан давну ортакъчысыны гьакъында язма сюемен. Къарабудагъгентли Абдуллаев Магьаммат Абдуллагьатович 1921-нчи йылда Къарабудагъгент юртда сабанчыны агьлюсюнде тувгъан. Ону ата-анасы октябр инкъылапдан алдан берли де топуракъ булан долангъан. 1934-нчю йыл олар Къарабудагъгент­деги Андреевни атындагъы колхозгъа гирген. М.Абдуллаевни уллу къардашлары да давну ортакъчылары болгъан: Абдулбасир 1941-нчи йыл асгерге чакъырылгъан, давда белгисиз тас болгъан, Абдулгьуда 1941-нчи йыл давгъа гетген ва белгисиз тас болгъан, Абдулла 1941-нчи йыл давгъа гетген, 1943-нчю йыл Белградны ягъында немислер булангъы ябушувда жан берген.

Магьаммат Абдуллаев 1932-1933-нчю охув йылда Къарабудагъгент школагъа баргъан, 1941-нчи йыл 9-нчу класны битдирген, 1942-нчи йылны январ айында асгерге чакъырылып гетген. 1942-нчи йылны январ айындан башлап ол 150, сонг НКВД-ны 306-нчы полкунда къуллукъ этген.

1942-нчи йылны декабр айындан 1944-нчю йылны февраль айы болгъунча НКВД-ни 31 номерли полкунда Калининский, Прибалтика, Белоруссия фронтланы тылында къуллукъ этген. 1944-нчю йылны февраль айындан 1945-нчи йылны декабр айы болгъунча, 18-нчи гвардиялы атышыв дивизияны 53-нчю гвардиялы атышыв полкунда къуллукъ этген. Магьаммат Абдуллаев Орша, Борисовка, Минск, Вильнюс шагьарларда болгъан давларда ябушгъан, олай да Кенигсберг ва Пиллау шагьарланы алывда ортакъчылыкъ этген.

Фронтну командованиесини янындан М.Абдуллаев Макътавлукъну II ва III даражалы орденлери, Уллу ата давну I даражалы ордени, «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией» ва башгъа медаллар булан савгъатлангъан.

Давдан къайтгъан сонг М.Абдуллаев ата юртунда загьмат ёлун узатгъан. 1946-1947-нчи йылларда ол Къарабудагъгент РК ВЛКСМ-де инструктор болуп ишлеген, сонг Андреевни атындагъы колхозда бухгалтерни кёмекчиси, складны заведующийи, Къарабудагъгент райПО-ну ёлбашчысыны орунбасары, колхозда КТФ-ни заведующийи, партия къурумну секретары болуп ишлеген. 1951-нчи йылны октябр айыны 1-нден башлап 1952-нчи йылны март айыны 15-и болгъунча колхозгъа бухгалтерлер гьазирлейген курсланы охуп чыкъгъан ва Микоянны атындагъы колхозда бухгалтер болуп ишлеген.

1953-нчю йылны май айындан башлап 1954-нчю йылны октябр айы болгъунча «Коммунизм учун» деген район газетни жаваплы секретары болуп чалышгъан, 1976-1983-нчю йылларда Манасдагъы нефтебазаны директору болуп ишлеген.

1985-нчи йыл М.Абдул­лаев яшавдан гёчген.

Бугюнлерде бизин арабызда болмаса да, Магьаммат Абдуллаевни дав йыллардагъы ортакъчылыгъы, давдан сонг тёкген загьматы юртлуланы эсинден таймажакъ.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

2