Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

08.04.2022 10:20 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Ишчи ёлугъув оьтгерген

Автор: Шихав Къайирбеков

Апрель айны 6-нда Россия Федерацияны Президенти Владимир Путин Дагъыстан республиканы Башчысы Сергей Меликов булан ишчи ёлугъув оьтгерген. Ёлугъувда регионда социал экономика гьал арагъа салынып ойлашылгъан. Мекенлешдирип айтгъанда, коронавирус инфекция аврувну алдын алывда вакцина этдирив, промышленый производство, юрт хозяйство тармакълар, республиканы ярыкъ, газ, сув булан таъмин этив ва оьзге масъалалар арагъа салынып ойлашылгъан.

Дагъыстан республиканы Башчысы С. Меликов промышленностну гьакъында айта туруп, 2021-нчи йылда къолда этилген уьстюнлюклени далиллер булан сёйлеп малим этген. Биринчилей, шогъар якълав продукталаны заказларыны къадарыны артыву болушлукъ этген. Ондан къайры да промышленност тармакъны вакиллери ватандаш продукция чыгъарывну къадарын артдырывда электроэнергия, газ тармакъларда яхшы гьасиллер гёрсетегенин малим этген.

Коронавирус инфекция­ аврувну алдын алывну гьакъында айта туруп, республиканы Башчысы С.Меликов булай деген:

-Коронавирусну алдын алмакъ учун гетген йыл кёп чаралар гёрюлген эди. Бугюн биз инфекция аврувгъа къаршы вакцина этдиривде артда къалагъанланы сыдрасындан тайгъанбыз, аврув не буса да ёрукълашгъан.

Коронавирус инфекция аврувну гьакъында сёзюн узата туруп, Сергей Меликов республиканы тав районларыны халкъларыны 90 проценти вакцина этдиргенин ташдыргъан. Бу гьаракатда республиканы муфтиятыны ролюн айрыча эсгерген.

В.Путин шо бек яхшы иш экенни, олагъа баракалла билдирмеге тарыгъын англатгъан.

Владимир Путин республиканы Башчысы булангъы ишчи ёлугъувну барышында лап агьамиятлы тармакъланы бири – юрт хозяйстводагъы гьалны сорагъан.

– “Юрт хозяйство Дагъыстанда мердешли тармакъланы бири. Наслудан-наслугъа бериле гелеген топлангъан бай сынав да бар. Къайсы девюрде де юрт хозяйство тармакъны къуллукъчулары къайратлы ишлеп гелген. Дагъыстанны агропромышленный комплексини имканлыкълары уллу. Бугюн биз мердешли тармакъланы оьсдюрмек, адамланы иш ерлер булан таъмин этмек учун имканлыкъланы асувлу къоллама чаралар гёребиз”,- деген С.Меликов.

В.Путин булангъы ишчи ёлугъувунда республиканы Башчысы Сергей Меликов юрт хозяйство тармакъны гьакъында сёзюн узата туруп, юзюмчюлюк тармакъны къуллукъчуларыны уьстюнлюклерин эсгерген.

– Айрокъда, бу тармакъда юзюмчюлюкню оьсдюрювню ва чагъыр этивню гьакъында къабул этилген федерал закондан сонг ишлер мекенли жанлангъан. Гертилейде де, бу тармакъда имкан­лыкълар уллу, юзюм болдурувну къадарын артдырмакъ учун, юзюмню столовый жураларын ва оьзгелерин орнатып алдагъы гьасиллеге етишме къаст алынгъан,-деген региону башчысы.

В.Путин республиканы ватандашларын ичеген таза сув булан таъмин этив масъаланы да гётерген.

– Сизин якълавугъуз, берген таклифлеригизге, уьлкени Гьукуматына берген тапшурувларыгъызгъа гёре, биз гетген йылны яйында инфраструктура кредит алмакъ учун арза берген эдик. Биз 10,5 миллиард инфраструктура кредитни якъладыкъ. Чиркей ГЭС сув кёлден быргъылар булан Магьачкъала ва Каспийск шагьарлагъа ерли сув тартма башланажакъ. Сонг шо ишлер республикабызны оьзге шагьарларына, районларына да узатылажакъ,- деген С.Меликов.

Ёлугъувда адамланы иш ерлер булан таъминлиги гьакъда да масъала гётерилген.­

– Владимир Владимирович, гетген йыл адамланы иш ерлер булан таъмин этивде белгили гьасиллеге етишгенбиз. Ишсизлик бизде эки керенге аз болгъан деме болабыз. Шо да предприятиелени аянгъа чыгъып иш гёрювден амалгъа гелген деп айтма ярай. Бугъар социал займ программаны къошуму да болду. Озокъда, бугюн Дагъыстангъа гелеген инвестициялар да адамлагъа иш ерлер болдурувда, адамланы ярлылыкъдан чыгъывуна болушлукъ этмей къоймажакъ,-деген С.Меликов.

Ишчи ёлугъувда Дербент шагьарны оьсюв программасы да арагъа салынып ойлашылгъан.

– Бу программаны сиптечиси – бизин сенаторубуз Сулейман Абусайитович Керимов. Мен огъар баракалламны ва разилигимни билдиремен. Неге десегиз ол шо программаны якълай ва яшавгъа чыгъарма кёмек эте. Шу программаны яшавгъа чыгъармакъ учун салынажакъ 170 миллиард акъча маяланы 70 процентге ювугъу инвесторланы маялары. Шу программаны яшавгъа чыгъыву булан Къыбла Дагъыстанда кёп адамлагъа иш ерлер болажакъ,- деген ­оьзюню сёзюн тамамлай туруп ДР-ни Башчысы С.Меликов.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

3