Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

04.02.2022 10:07 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Белгисиз тас болгъан

Автор: Нюрсагьадат Изамутдинова

Январ айны 27-нде Дёргели юрт китапханада «Блокадные страницы Ленинграда» деген тарих сагьат оьтгерилген. Чара «Къамав аш» деген Бютюнроссия эсделик гьаракатгъа багъышланып оьтгерилген. Чарада Дёргели 2 номерли орта школаны муаллимлери, охувчулары ортакъчылыкъ этди. Китапхананы ёлбашчысы А.Изиева инг башлап Ленинград къамавну, шо гюнлени къыйынлыгъы гьакъда хабарлады. Ачдан, сувукъдан, авур яралардан оьлгенлени, яллагъан шагьарланы эсге алды.

Сонг А.Изиева юрюлеген чара ­оьз­лени юртлусу Сталинград ябушувну ортакъчысы болгъан Исмайылов Акай Исмайыловичге багъышлангъанны айтды ва ону гьакъында жыйылгъанлагъа хабарлады. Сонг сёз берилген Дёргели 2 номерли орта школаны муаллими Марипат Насухова оьзюню уллатасы (анасыны атасы) Акай Исмайыловну дав ёллары гьакъда хабарлады.

- Мени уллатам Акай Исмайылов юртумну тарихини бир гесеги экени булан мен бек оьктем боламан. Ону дав ёлларын эсге алып, ону гьакъында материаллар жыйып чара оьтгермеге бойнуна алгъан А.Изиевагъа бизин агьлюню атындан баракалла билдиремен.

Дав башлангъан заман мени уллатам колхозну председатели болуп ишлей болгъан. Шо саялы ону давгъа чакъырмагъан, ол тылда туруп, давдагъылагъа кёмек этме герек болгъан. Тек, уьлкени инг къыйын заманларында, элни якълама гюч етишмейгенни де биле туруп, тылда токътама ону намусу гётермеген. 1941-нчи йыл ол, оьзю арза да язып, гёнгюллю кюйде давгъа гетген. Ол оьзюню дав къурдашлары булан кёп къыйынлыкълар ва тас этивлер гёрген, кёп авур агьвалатланы гьис этген.

Ондан гелген саргъалгъан дав кагъызларда ол гёрген къыйынлыкълар, озокъда, суратланмай. Оларда уллатам оьзю гёрген авурлукъланы гьакъында язмай. Тек, биз барыбыз да билеген кюйде, Мамаев Курганда инг гючлю давлар болгъан. Мени уллатам шо давланы ортакъчысы болгъан. Инг кёп тас этивлер болгъан къагьрулу давланы ортакъчысы шо давну агъусун сезгени ачыкъ. Неге тюгюл, шо давланы ортакъчысы болгъан бир адам да ондан сав къайтмагъа умут этмей болгъан. Шо давларда оьлме рагьат, сав чыкъмакъ учун буса бир уллу аламат иш болмаса бажарылмай юрюлген.

Шо давланы, ябушувланы ортакъчылары айтагъангъа гёре, оьлегенлени санаву онча да кёп болгъан чы, бирев де оланы толу кюйде санамагъа болмагъан, агъагъан къан оьзенлер юреклени яра болгъан. Гьар квадрат метрде 500-ден 1250-ге ерли гюлле ярткъычлар болгъан…

Мени уллатам шо давну отундан нечик буса да сав чыкъгъан. Сталинград ябушувлардан сонг уллатамны дав ёллары Гюнбатышгъа багъып узатылгъан. Демек, ол Германиягъа етишген.

Ондан гелген дав кагъызлар уллатам Берлинде болгъанын ташдыра. Шондан сонг агьлюбюзню ону булангъы байлавлугъу бёлюне… Дос-къардаш ондан дагъы кагъыз алмай, ону гьакъында бир зат да эшитмей. Арадан заман гетип юртгъа Акай Исмайылов «белгисиз тас болгъан» деген яман хабар геле. Шолай­лыкъда, давну башындан артына ерли ябушуп, хыйлы къыйынлыкълардан къутулуп, Берлинге етишген уллатам уьйге къайтмай къала. Демек, белгисиз тас болгъанланы сиягьына гире. Бизин агьлюбюз бугюнде де шогъар бек къыйналабыз. Биз ону къабурун сама да билмейгенибиз саялы бек инжинебиз.

Тек, ону аты, ону эсделиги бизин юрегибизде яшай,- деп хабарлай ол.

Чараны узата туруп, охувчулар Сталинград ябушувгъа багъышлангъан шиъруланы гёнгюнден охуду.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

3