Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

28.01.2022 10:05 Пятница
Категории (2):
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Этилген ишлер дазу тюгюл

Автор: Шихав Къайирбеков

Январ айны 25-нде район администрацияны гьар жумалыкъ гезикли генгеши оьтгерилди Генгешде, гьаманда йимик, администрацияны башчысыны орунбасарлары, бёлюклерини ёлбашчылары, юртланы башчылары, райцентрде иш гёреген къурумланы ёлбашчылары ортакъчылыгъын болдурдулар.

Генгешни гиришив сёз булан районну башчысы Магьмут Амиралиев ачды ва юрютдю. Ол залдагъылар булан саламлашып битген сонг, «Йылны нечик башласанг, къалгъан айлар да шулай гетер», деген халкъ айтывундан башлады. Гертилей де, 2022-нчи йылда да гъар тюрлю милли проектлеге, программалагъа къошулуп гьар-тюрлю тармакъларда кёп ишлер этилме тарыкъ. Шо саялы районну башчысыны орунбасарлары, бёлюклени ёлбашчылары, юртланы башчылары, оьзге къуллукъланы ёлбашчылары районну юртларыны социал-экономика оьсювюн, ватандашланы къуллукъларын кютювню яхшылашдырмакъ муратда милли проектлени, программаланы имканлыкъларын къоллавда жавапчылыкъны гьис этип ишлеме буварывлар берди.

Районну башчысы 2021-нчи йылда гьар-тюрлю федерал, республика, район милли проектлеге, программалагъа гёре этилген ишлени гьакъында, 2022-нчи йылда не йимик ишлер этилме гереги гьакъда маълумат берме сагьнагъа районну башчысыны орунбасары Жалалут­дин Жамалутдиновну чакъырды.

Ол оьзюню докладын булай башлады:

-Бизин район халкъ хозяйствону бары да тармакъларын къуршайгъан кёбюсю федерал, республика милли проектлерде актив кюйде ортакъчылыкъ эте ва гетген йыл шо милли проектлер булан кёп иш этилгени гёрюнюп тура. Районда этилеген ишлени авадан яны федерал, республика бюджетлер булан этиле. Ерлерде этилген ишлеге район, юрт бюджетлер де оьз къошумун болдургъан.

Докладчы оьзюню сёйлевюню башында билим берив тармакъда «Демография» деген милли проектге гёре Къарабудагъгент юртда 250 яшгъа ери булангъы, Дёргели юртда 200 яшгъа, ери булангъы, Жанга юртда 120 яшгъа ери булангъы яшлар бавлары къурулгъанын, шо къурулушлагъа умуми алгъанда 477 миллион манат харж гетгенин эсгерди.

«Демография» милли проектни гьакъында сёзюн давам эте туруп, Ж.Жамалутдинов Къарабудагъгент юртда 700 яшгъа, янгы Паравулда 400 яшгъа ери булангъы школаланы къурулушун башламакъ учун тарыкълы кагъызлары Пачалыкъ экспертизадан оьтме йиберилгенин аян этди. Ондан къайры да, районну 7 юртунда: Къарабудагъгентде 250 яшгъа Къакъамахиде 75 яшгъа, Паравулда 200 яшгъа, Губденде 200 яшгъа, Къурбукиде 200 яшгъа, Къакъашурада 250 яшгъа, Аданакъда 100 яшгъа ери булангъы яшлар бавларын къурмакъ учун тарыкълы кагъызлар онгарылып турагъанын ачыкълашдырды.

Ж.Жамалутдиновну сёйлевюнден ачыкъ болгъаны йимик, ДР-ни билим берив ва илму министерлигини ягъындан таба бизин районну 6 школасы капитал ремонт этив программагъа гирген. Ондан къайры да шо 6 да школагъа республика бюджетден таба террор аманлыгъын болдурув, къуллукъчуланы касбу бажарывлулугъун гётерив курслагъа, ондан къайры да капитал ремонт ишлеге гетген харжланы 15 процентини къадарында школаланы гьажатына мебель, парталар, шанжаллар ва оьзге алатлар алма гёрсетиле, китаплагъа, пособиялагъа харжлар гёрсетиле.

Школаланы айланасын безендирив, онгарыв ишлер район бюджетни гьисабындан кютюле.

Докладчыны сёйлевюнден ачыкъ болгъаны йимик 2021-нчи йылда «Образование» федерал милли проектни «Успех каждого ребенка» деген гесегине къошулуп районну 15 школасында гьар-тюрлю бёлюклерде къошум билим береген 37 группа ачылгъаны, гьар группагъа 15-20 яш къошулуп кружоклар, секциялар иш гёрегени гьакъда айтылды. Масъала «Юные работотехники», «Планета будущего», (Агроэкология) «Юный турист» ва оьзге программалар. Шолай программалар булан иш гёреген кружоклагъа тарыкълы алатлар алмакъ учун харжлар гёрсетиле. Умуми алгъанда, 2021-нчи йылда шо гьажатлагъа 28 миллион манат 383 минг манатгъа оборудование ва оьзге алатлар гелген. Ондан къайры да докладчы гетген йыл районну 9 школасы янгы автобуслар, газель машинлер алгъанын аян этди. 2022-нчи йылда районну оьзге школалары да яшланы школалагъа алып гелмек, уьйлерине элтмек муратда янгы техника алма заявкалар берип турагъанын ­ачыкълашдырды.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

4