Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

28.01.2022 09:56 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

«Дагъыстан – мени Ватаным»

Автор: Багьавутдин Самадов

20-нчы январда Къарабудагъгент юртну Баш китапханасында Дагъыстан АССР-ни къурулгъанына багъышланып, Къарабудагъгент 1 номерли орта школаны охувчуларыны ортакъчылыкъ этивю булан чара оьтгерилди. Чараны барышында баш китапханачы «Кёп миллетли Дагъыстан» деген китап выставка гьазирлеген эди.

Оьрде эсгерилген кюйде, ­оьтгерилген чарада Къарабудагъегнт 1 номерли орта школаны 9-нчу класларыны охувчулары ортакъчылыгъын болдурдулар. Инг башлап, баш китапханачы Азинат Пашаева чараны ортакъчыларына Дагъыстанны тарихи гьакъда маълуматлар берди. Олай да, ол Дагъыстан АССР-ни кюрчюсюн салгъан белгили адамланы ва жамият чалышывчуланы гьакъында баян­лыкълар берди.

«Биз бугюн белгилейген тарихи агьвалат дослукъда ва бирликде яшайгъан къардаш халкъланы бирикгенин суратлай. Бизин элибиз оьзюню бырынгъы маданияты булан савлай дюньягъа белгили. Бизин игит халкъыбызны гьакъындан шаирлерибиз, язывчуларыбыз ва художниклерибиз оьзлени асарларында тийишли кюйде язгъан.

Бир гиччирек топуракъны уьстюнде 100-ден къолай, халкъ ва миллет татывлу кюйде яшавун сюрюп тура. Бизин гиччи Ватаныбызда адамлар къумукъ, авар, дарги, мычыгъыш, лезги ва дагъы кёп тюрлю тиллерде сёйлейлер. Бизин республикабыз Россиягъа ва гьатта савлай дюньягъа аты белгили шаирлерини, спортсменлени ва башгъа тюрлю тармакъларда чалышагъан адамланы савгъан этген», — дей оьзюню сёйлевюнде район администрацияны маданият ва туризм бёлюгюню ёлбашчысы Найида Мурзаева.

«Дагъыстанны тарихинде оьз элин гьакъ юрекден сюйген, оьзюню халкъы учун жанын берген, оьсювю болсун учун къайратлы загьмат тёкген адамлар кёп бар. Шоланы гьаракаты ва пагьмусу булан бизин элибизде экономика, маданият ва билим топланыв бар. Чинкдеси буса – бизин халкъларыбызны арасындагъы дослукъ ва къурдашлыкъ, шо гьакъда бизин оьсюп гелеген яш наслубуз билмеге герек. Биз, уллулар ва тамазалар, шо гьакъда айтмагъа борчлубуз», — дей оьзюню сёйлевюнде районну тамазаларыны Советини ёлбашчысы Абдулгьамит Мамагишиев.

Чараны барышында аслу темалагъа гёре видеофильм гёрсетилди.

Олай да, чараны аслу мурады оьсюп гелеген наслубузгъа ана тилин, ата юртун, Ватанын билмеге ва сюймеге уьйретмек, халкъланы арасында дослукъ ва бирлик болдурмакъ эди.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

20