Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

03.09.2021 11:16 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Аманлыкъгъа тергев

Автор: Багьавутдин Самадов

Гьаманда йимик, оьтген талатгюн, 31-нчи августда, районну администрациясыны жыйынлар оьтгерилеген уллу залында район администрацияны террорчулукъгъа къаршы иш гёреген хас комиссиясыны (АТК) гезикли генгеши оьтгерилди. Генгешни ишинде район администрацияны бёлюклерини ёлбашчылары ва районну ичиндеги къурумланы ёлбашчылары оьзлени ортакъчылыгъын болдурдулар.

АТК-ны генгешини аввалында районну башчысы Магьмут Амиралиев сентябр айны башында оьтгерилежек чараларда аманлыкъны болдурмакъ учун шо гьакъда арагъа салып ойлашмагъа ону ортакъчыларын чакъырды.

Генгешни барышында аслу докладчы гьисапда районну билим берив управлениесини ёлбашчысы Тажли Хизриева сёйледи. Демек, Билимлени гюнюне ва террорчулукъгъа къаршы ябушувну гюнюне багъышланып оьтгерилеген чараларда не йимик ишлер юрюлмеге гёз алгъа тутулгъанын ол мекенли кюйде айтды.

«Билимлени гюнюнде школаларда ва оьзге охув ожакъларда аманлыкъны болдурмакъ муратда тийишли къуллукъчулар булан англатыв инструктаж юрюлген, къувунлу гьалны алдын алмакъ учун чаралар белгиленген.

Олай да, артдагъы бир нече йылны ичинде районубуздагъы бары да школаларда ва яшлар бавларында хыйлы ремонт ишлер оьтгерилген. Бизин билим берив идараларыбыз гьар тюрлю программаларда ва проектлерде ортакъчылыкъ эте. Шоллукъда, бизин билим берив ожакъларыбыз янгыртыла, капитал ремонт этиле ва янгылары къурулмагъа гёз алгъа тутула. Шу ишлени этивде районубузну башчысы Магьмут Амиралиевни айрыча гьаракаты ва аслам къошуму бар деп айтмагъа болабыз»,-деди оьзюню сёйлевюнде районну билим берив управлениесини ёлбашчысы Тажли Хизриева.

Ондан сонг трибунагъа гётерилген РФ-ни МВД-сини Къарабудагъгент райондагъы бёлюгюню ёлбашчысыны орунбасары Руслан Халдузов оьзюню сёйлевюнде школаларда ва оьзге билим берив ожакъларда оьтгерилеген чараларда аманлыкъны болдурмакъ ва оьзге тюрлю хатабалагьдан къорумакъ муратда ихтияр якълав къурумланы къуллукъчулары оьзлерден болагъан ишни этежегин аян этди.

Масала, Билимлени гюнюнде районну ичинде оьтгерилеген шатлы чаралагъа 106 полицияны къуллукъчусу ва 16 хас транспорт къуршалажакъ. Олай да, бары да 28 де школагъа тергев болдурулгъан ва шоланы охув ишге берилегенин исбатлайгъан хас актгъа къол салынгъан.

АТК-ны гезикли генгешин тамамлай туруп, районну гьакимбашы Магьмут Амиралиев оьтгерилмеге гёз алгъа тутулгъан чараларда аманлыкъны масъаласы булан Роспотребнадзорну таклифлеринде яшавгъа чыгъармагъа тапшурду.

Демек, Билимлени гюнюнде оьтгерилеген шатлы чарада охувчуланы, муаллимлени ва ата-аналаны санавун болгъан чакъы аз этмеге таклифин бере туруп, медицина якъдан вакцина этмеге гери урулагъан муаллимлеге ПЦР-тестлени районну больницасында гьавайын оьтгермеге тапшурду.

Олай да, АТК-ны генгешинде районну башчысы М.Амиралиев билим берив управлениеге охув йылны боюнда Роспотребнадзорну таклифлерин ва талапларын яшавгъа чыгъара туруп ишни юрютмеге тапшурду.

Оьтгерилген генгешни барышында районну гьакимбашы Магьмут Амиралиев юртланы башчыларына ва школаланы ёлбашчыларына вакцина этив ишни гьалы гьакъда да бирдагъы керен айтды.

Демек, ону сёзлерине гёре, бугюн-буссагьат районну ичинде вакцина этгенлени санаву 16 процент де толмай. Демек, вакцина этилмеге таклиф этилген 35 минг адамны янгыз 5600-сюне вакцина этилген. Шо буса, республиканы ичинде лап да осал даражаланы бириси экенлигин ол ачыкълашдырды.

М.Амиралиев юртланы башчыларына ва школаланы ёлбашчыларына вакцина этив иш гьакъда халкъ булан ёлугъувлар оьтгермеге ва шо чараларда олагъа коронавирус аврувну агъусуну ва вакцина этивню гьакъында генг кюйде англатыв юрютмеге тапшурду. Олай да, район администрацияны экономика масъалаларына къарайгъан бёлюклерини ёлбашчыларын ва жаваплы къуллукъчуларын тергев рейд чаралар оьтгермеге бирдагъы керен чакъырды.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

4