Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

27.08.2021 09:24 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Физкультура дарсны муаллими ва спортчу

Автор: Абдуллабек Самадов

Биз кёбюсю гезиклерде муаллимлени гьакъында хабарлайгъанда, хас предметниклени гьакъында кёп эсгеребиз, оланы иш сынаву гьакъда ачыкълашдырып айтмагъа гьаракат этебиз. Тек, бугюн мен, яшавуну аслу янын физкультура ва спортгъа багъышлагъан ёлдаш булан сизин ювукъдан таныш этмеге сюемен. Ол – къарабудагъгентли улан Имамутдин Жалилов.

Ол оьзюне 70 йыл битгенине де къарамайлы, бугюнлерде де районда юрюлеген спорт ярышларда, айрокъда, волейбол, футбол оюнларда судьяны борчларын кютюп юрюй. Айтагъаным, Имамутдин Жалилов яшдан берли спорт булан машгъул болгъаны саялы, бугюнде де ол шондан айрылмагъа болмай. Дагъы болмагъанда, И.Жалилов яш спортчуланы арасында насигьатчы гьисапда да кёп ёлугъа. Биз оьзюню гьакъында сёз юрютмеге сюеген Имамутдин Жалилов июн айны 30-нда 1950-нчи йылда Къарабудагъгент юртда тувгъан. 1968-нчи йылда школаны тамамлагъан сонг, Магьачкъаладагъы физкультурадан дарсберивчюлени гьазирлейген 1 йыллыкъ курсланы да битдирип, 1970-1971-нчи йылларда Дёргели юртну орта школасында 6,7,8-нчи класлагъа физкультурадан дарс береген муаллим болуп, загьмат ёлун шонда башлагъан.

Шо йылларда эсгерилген школаны 8-нчи класына охумагъа юрюйген, буссагьатгъы вакътиде республиканы Халкъ Жыйыныны депутаты Магьамматсолтан Магьамматов булан да яхшы къурдашлыкъ юрютген.

Сонг буса йыллары етишип, Имамутдин Ватан борчун кютмек учун армияны сыдраларына чакъырыла. Уьч йылны узагъында Германияда Ватангъа къуллукъ да этип, офицер чынгъа да ес болуп, И.Жалилов 1973-нчю йылда ата юртуна къайта. Ол билимин дагъы да артдырмакъ муратда Ставрополдагъы Пачалыкъ университетини физкультура факультетинде охувун узата. 1977-нчи йылда оьр билимли Имамутдин Жалилов Къарабудагъгент 8 йыллыкъ школада оьзю кёп сююп сайлагъан касбусунда яшлагъа дарслар юрютме башлай.

Сонг буса ону Къарабудагъ­гентдеги 2 номерли школагъа физрук ва военрук этип чыгъаралар. Къайда ишлесе де, Имамутдинни аслу иши спорт ва физкультура булан ­тыгъыс байлавлукъда юрюле. Айтагъаным, ол школаларда янгыз дарслар берив булан бир де тамамланып къалмай, бажарывлу спортчуланы сайлап, олардан волейбол, футбол командалар къуруп, яшланы командалары булан кёп тюрлю ярышларда ортакъчылыкъ этген ва алдынлы ерлени къазанып юрюген. 1982-нчи йылдан 2008-нчи йылгъа ерли Имамутдин Жалилов ДОСААФ-ны Къарабудагъгентдеги спорт-техника клубуну ёлбашчысы болуп да загьмат тёге. Шонда ишлей туруп да ол бажарывлу тюбек атывчу яшёрюмлени, яхшы машин гьайдавчуланы жыйып, ДОССАФны республика ярышларында да ортакъчылыкъ эте.Сонггъу йылларда Имамутдин Магьачкъаладагъы автодорожный техникумну да битдирип, бирдагъы дипломгъа ес бола. Имамутдин Жалилов ондан сонггъу йылларда бир нече ерлерде ёлбашчы къуллукъларда загьмат тёкген. Къайда ишлесе де, ол спортдан бир заманда да айрылмагъан. Ону муаллим стажы 25 йылдан да артыкъ деп айтсам, бир де янгылыш болмажакъ. Шо йылланы ичинде (1970-1980-нчи йыллар) Имамутдин Жалилов, Солтаназиз Гьайдаров, Сайит Гьюсейнов Исламутдин Муталимов, Насрулла Янгылычев, Аскендер Фёдоров, Абдулматин Казиев, Абакар Алиев, Сиражутдин Салаватов, Вагьит Вагьитов ва олай оьзге, шо вакътиги айтылгъан спортчулардан къурулгъан футбол командасы арт-артындан юрт командаланы арасында Дагъыстанны чемпиону деген атны алып юрюген, гё­чювчю кубокгъа бир нече керенлер ес болгъан. Имамутдин Жалиловну алдында тарбиялангъан, ону булан ярышларда ортакъчылыкъ этген спортчуланы кёплери бугюнде де спорт булан тыгъыс байлавлукъда янашалар. Шолардан: Магьамматбек Къагьруманов 2 номерли школада физрук, Абакар Шагьманаев район администрацияны финанс бёлюгюню ёлбашчысы болуп ишлей буса да, бугюнде де волейбол командагъа къошулуп, ярышларда ортакъчылыкъ эте. Бадрутдин Магьамматов 1 номерли школада ОБЖ-ден дарслар юрюте. Имамутдинни алдында тарбияланып, бугюнде де спортдан айрылмайгъанлар районда дагъы да кёп бар. Имамутдин Жалиловну спортгъа бакъгъан якъдагъы чалышыву бир де бошуна гетмеген. Ол – ДР-ни физкультура-спорт ишлерини ат къазангъан къуллукъчусу. Советлер Союзуну 3 керен Игити Покрышкинни атындагъы медальны кавалери де дюр. Россия ДОСААФ-ны 85, 90 йыллыкъ юбилейлерине багъышлангъан медаллар булан да савгъатлангъан. Бугюнлерде Имамутдин Жалилов районну ветеранларыны (пенсионерлени) Советини председатели болуп ишин узатып тура. Къайда ишлесе де, не иш тапшурулса да, даим кютме гьазир турагъан Имамутдин Жалилов къайда болса да, яш спортчулагъа насигьатлар бермеге бугюнде де заман таба ва олар булан тыгъыс байлавлукъ да тура.

Етишип гелеген янгы охув йылны алдында биз И.Жалиловну билимлени гюню булан гьакъ юрекден къутлайбыз ва уьстюнлюклер ёрайбыз.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

6