Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

26.11.2021 10:46 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Вакцина аврувну алдын ала

Автор: Багьавутдин Самадов

Гьаманда йимик, оьтген талатгюн, ноябр айны 23-нде, район администрацияны жыйынлар оьтгерилеген уллу залында районну администрациясыны аппаратыны гезикли генгеши оьтгерилди. Генгешни ишинде район администрацияны управлениелерини ва бёлюклерини ёлбашчылары, юртланы башчылары булан бирче школаланы ва яшлар бавларыны ёлбашчылары да оьзлени ортакъчылгъын болдурдулар.

Генгешни башында ону ачгъан ва юрютген районну гьакимбашы Магьмут Амиралиев жыйылгъанланы ва районну халкъын Магьамматов Магьамматсолтан Байболатович ДР-ни Пачалыкъ секретарыны къуллугъуна белгиленгени булан къутлады, районну ва республиканы оьсювюне ол оьзюню къошумун болдурагъанын ачыкълашдырды.

Генгешни барышында Избербаш шагьарны, Къарабудагъгент ва Къаягент районланы военный комиссары Дайитбег Шагьбанов Россияны Савут гючлерини сыдыраларына районлу яшёрюмлени гюзлюк чакъырыв кампанияны барышы гьакъда маълуматлар берип сёйледи.

Д.Шагьбановну сёзлерине гёре, бугюн-буссагьат бизин районда асгерге 161 яшёрюм чакъырылгъан. Ол эсгерген кюйде, районну бир-бир юртларында бир призывник де чакъырывгъа къуршалмагъан. Олай да, ВУС-ланы бир-бир ёлбашчылары гьатта докторлардан чыгъагъан хас комиссягъа яшланы гелтирмеге болмагъан.

Военный комиссарны маълуматларына гёре, артдагъы 2 йылны ичинде бизин районубузда асгер борчун кютмеге 1000 ватандаш чакъырылгъан. Оьзюню сёйлевюню ахырында военный комиссар Д.Шагьбанов призывниклени асгерге чакъырывун ёрукълашдырмакъ учун гьар юртну башчысы, ВУС-ну ёлбашчысы ва полицияны участковый къуллукъчусу бир мурат булан ишлемеге гереклигин ачыкъ этди.

Генгешни барышында Къарабудагъгент район больницаны баш врачы Расул Гьиравов сёйледи ва коронавирус аврувну гьалы гьакъда баянлыкълар берди. Демек, бугюн-буссагьат больницада 44 адам авруп ятгъан, гьар гюн дегенлей авруйгъанланы санаву 5-6 адамгъа арта. Шону булан бирче вакцина этдиривню барышы осал экенлигин ол яшырмады.

Генгешде сёйлеген район администрациясыны башчысын орунбасары Жалалутдин Жамалутдинов билим берив тармакъны къуллукъчулары вакцина этдиривню гьакъында юрютеген англатыв ишни гьакъында баянлыкълар берди.

Гьаманда йимик генгешни барышында, онда, гёте­рилген ва арагъа салынып ойлашылгъан масъалалагъа гёре, району гьакимбашы Магьмут Амиралиев оьзюню ойларын ва пикруларын айтды, таклифлерин берди.

Ачыкълашдырып айтсакъ, М.Ами­ралиев юртланы башчыларына ва ВУС-ланы ёлбашчыларына армиягъа чакъырылагъанланы санавун артдырмакъ ва шо ишни ёрукъгъа гелтирмек учун бир къадар иш юрютмеге тапшурду. «Эгер призывниклени докторлардан чыкъмагъа ва асгерге чакъырмагъа бажармайгъан къуллукъчулар бар буса, шо гьакъда тийшли чаралар гёрмеге тапшураман»,-деди М.Амиралиев.

Коронавирус аврувгъа этдирилеген вакцинаны гьакъында халкъны арасында англатыв ишни дагъы да гючлендирмеге тапшура туруп, районну башчысы шо иш юрек рази къалардай юрюлмейгени аян этди.

Шо саялы да, ол бирдагъы керен юртланы башчыларын, школаланы ва яшлар бавларыны ёлбашчыларын халкъны арасында англатыв ишин дагъы да гючлендирип юрютмеге чакъырды.

«Вакцина этдирив – коронавирус аврувну алдын алагъанын ва халкъны савлугъун сакълайгъанын бизге бирдокъда унутмагъа ярамай»,-деп оьзюню сёйлевюн тамамлады районну гьакимбашы Магьмут Амиралиев.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

6