Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

26.11.2021 10:10 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Насигьатчы, инамлы ёлдаш эди

«Районну яшаву» район газетибизни биринчи номери чыкъгъанлы арадан 70 йыл гетди. Шо девюрню ичинде газетге кёп ёлдашлар ёлбашчы­лыкъ этди, кёп адамлар загьмат тёгюп районну социал-экономика, маданият, савлукъ-сакълав, билим берив тармакъларыны оьсювюне, районну загь­матчыларыны ругьун гётеривде, загьмат оьрлюклеге ругьландырывда, оьсюп гелеген яш наслуну сыйлы мердешлени ругьунда тарбиялавда оьз къошумун этип гетген ёлдашлар да аз тюгюл. Газетни бетлеринден таба оланы атларын, районну маълумат къуралларындан таба этген ишлерин газетни охувчуларына къайтып-къайтып эсге салабыз, иш ёлдашларыбызны атын эсге алабыз.

Гьажимурза Самадович Гьажимурзаев район газет жумада 3 керен чыгъагъан, газетде ишлеме кадрлар етишмейген заманларда загьмат тёкген.

Гь.Гьажимурзаев 1928-нчи йылда Гьелиде сабанчыны агьлюсюнде тувгъан. Школа чагъындан тутуп юрт яшавну сырларына тюшюнген. Агьлюде ата-анагъа къол ялгъай туруп, абзар-ягъада тувар-малгъа къуллукъ эте туруп загьматда чыныкъгъан, юрт яшавну авурлукъларына тюшюнген. Школада охуйгъан йылларындан тутуп оьзюню активлигин гёрсетген. Школа яшавунда аслам къошумун болдургъан. Шогъар болма да ярай Гьажимурза Гьажимурзаев комсомолну, сыдраларына эртерек гирген.

1955-нчи йылдан тутуп ол КПСС-ни члени болгъан.

Загьмат ёлун Гь.Гьажимурзаев ата юртунда Микоянны атындагъы колхозда бригаданы ёлбашчысы болуп башлагъан.

1966-нчы йылда ол Буйнакскийдеги финанс техникумну, сонг шо шагьарда юрт ерлеге касбучулар гьазирлейген бир йыллыкъ школаны битдирген. Колхозда агроном болуп ишлеген. Колхозда ишлей туруп Гь.Гьажимурзаев Совет Армияны сыдраларына чакъырыла. Гьажимурза, анадаш Ватаныны алдындагъы сыйлы борчун уьлгюлю кюйде кютюп, ата юртуна къайтгъан.

Армиядан къайтгъан сонг, Гь.Гьажимурзаевни районгъа ишге чакъыра. Ол партия, совет органларда, акъча ишлер булан байлавлу къурумларда кёп йыллар намуслу ва уьлгюлю кюйде ишлеген.

1972-нчи йылда савлугъуна гёре пенсиягъа чыгъа ва шо йылны октябр айында редакциягъа редакторну орунбасарыны къуллугъуна тюше. Ол партияны члени саялы Гьажимурза аслу гьалда партия яшаву, ерлерде партия къурумланы иши, айры-айры коммунистлер алгъа салынгъан планланы яшавгъа чыгъарывда этеген къошуму гьакъда маъналы кюйде язылгъан очерклери шо йылларда иштагьлы кюйде охула эди.

Газетни бетлеринде Гь.Гьажи­мурзаев колхозланы, совхозланы партия къурумларыны гьисап берив жыйынларында уьстденсув оьтеген жыйынланы танкъыт этип язагъан къайдасын кёплер сююп охуй эди.

Гь.Гьажимурзаев газетге партия совет органланы иши гьакъда язып къоймай эди, ол районну савлукъ сакълав, билим берив, юрт хозяйство тармакъларын теренден анализ этип язгъан материалларын уллу наслу иштагьы булан ахтарагъан йыллар бар эди. Гьажимурза Гьажимурзаев загьматчыны къурч загьматын оьр гётерип язгъан материаллар да газетде айрыча ерни тутуп гелген.

Мен газетде ишлеме 1977-нчи йыл башладым. Мен иш башлап уьч ай битме ярай, газетни баш редактору М.Салигьов отпускагъа гетип, редакторну борчларын Гьажимурза Гьажимурзаев кюте. Ол мени чакъырып: “Экибиз де бугюн «Губден» совхозгъа баражакъбыз, мен хозяйствону парткомуну иши гьакъда материал онгарарман, сен хозяйствону къой къошларында къойланы къышлавуну барышы гьакъда язарсан”,- деп тапшурув берди.

Мен, хозяйствону баш зоотехнигиму яда ветврач эдиму, эсимде ёкъ, шону янына барып, Губденни, Жангагъа барагъан ёлну боюнда ерлешген эки къой къошуна барып къой къошланы иши, къойланы къышлавуну гьакъында тарыкълы маълуматланы да алып, хозяйствону конторасына гелдик. Гьажимурза да оьзюгер тарыкълы кагъызланы да алып гелген машинибиз булан редакциягъа къайтдыкъ.

Къыш айларда гюндюзлер бек къысгъа болагъангъа гёре, биз редакциягъа гелгенде, иш гюн битме онча къалмагъан эди. Гьажимурза, оьзюню кабинетинде иш столунда олтуруп, «Губден» совхоздан алып гелген далиллени чыгъарып, макъала язма гиришди. Мени столум Гьажимурзаны къаршысында. Мен блокнотумну кисемден чыгъарып, столну къутугъуна салгъанда, мен гетме сюйгенни англап Гьажимурза: “Газетде ишни тангалагъа салма ярамай, командировкадан гелдингму, эринмей, дестине материалларынгны язып берме гьаракат эт”,- деп насигьат этди.

Заманлар гете туруп, мени иш ёлдашларымны гёрсетивлери, берген насигьатлары ишге янашывумну, чыдамлыгъымны, касбу бажарывлулугъумну артдырды.

Гь.Гьажимурзаев иш ёлдашлагъа насигьатчыдан да къайры инамлы ёлдаш, къурдаш да дюр эди.

Гьажимурза Гьажимурзаев йымышакъ хасиятлы, ачыкъ келпетли адам эди. Ол адамгъа иржайып тюгюл сёйлемей эди. Иш ёлдашлар, ону таныйгъанлар Гьажимурза Гьажимурзаевни сабурлугъуна, рагьмулулугъуна, чыдамлыгъына къарап гьайран бола эдик. Газетни иши адамны нервлерине бек таъсир эте. Амма мен Гьажимурза булан янаша ишлеген 7-8 йылны ичинде ёлдашлары булан гётеринки сёйлеп гёрмедим. Шолай инамлы ёлдаш эди Гь.Гьажимурзаев.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

4