Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

26.11.2021 10:32 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Баш редакторну къуллугъунда...

Автор: Нюрсагьадат Изамутдинова

«Районну яшаву» газетибизни 70-йыллыкъ юбилейин белгилей туруп, газетде бизден алда ишлегенлени атларын уллу гьюрмет булан эсгеребиз. Бары да халкъгъа ачыкъ кюйде, газетни иши рагьат тюгюл. Шогъар да къарамайлы, оьзюн газет булан байлап иш юрютгенлер аз тюгюл. Оьтген 70 йылны ичинде газетни баш редакторлары 8 керен алышынгъан. Тек, оланы къайсы да гьакъ юрекден ишине берилип, иш ёлдашларыны арасында абур къазанып, олагъа гьюрмет де этип юрюген.

Бугюн мен оьзюню гьакъында язмагъа сюеген къарабу­дагъгентли Гьажиев Шаравгьажи Мамавович район газетде баш редактор болуп 5 йыл ишлеген. Озокъда, 5 йыл олай кёп заман болмаса да, шо йылланы ичинде Ш.Гьажиев оьзюню бажарывлу ва къурумлу ёлбашчы гьисапда гёрсетме бажаргъан.

Биз Шаравгьажи Гьажиев булан ёлугъуп о замангъы район газетни иши, коллективи гьакъда ону ойларын ва пикруларын билме сюйдюк. Газетни охувчуларын ону ойлары ва оьзю булан таныш этмеге сюебиз.

Къарабудагъгент орта школаны битдирген сонг, Ш.Гьажиев Дагъыстан пачалыкъ университетни биология факультетине охума тюшген. Университетни битдирген сонг, ол оьзю охугъан школада муаллим, завуч болуп ишлеген. Сонг ол комсомолну район комитетине инструктор, комсомолну райкомуну уьчюнчю секретары, арадан бираз заман гетип, экинчи секретары, КПСС-ни райкомуну пропаганда ва агитация бёлюгюню заведующийини заместители болуп ишлеген. Арадан заман гетип, къайда ишлесе де, яхшы иш гёрсетеген, бажарывлу ва пагьмулу Шаравгьажи Гьажиевни Къарабудагъгент район газетни баш редактору этип белгилеген. Газетде 5 йыл ишлеп гетген сонг, ол «Каспийгазпромда» генеральный директорну аппаратында уьлгюлю иш гёрсетип ишлеген.

Шо йылларда ону булан газетде ишлеген ёлдашлар Шаравгьажи Гьажиевни атына янгыз лайыкълы сёзлер айта.

«Шаравгьажи иш ёлдашларына оьтесиз арив янаша эди. Редактор болуп ишлеген йылларыны ичинде ол биревге де хатирин къалдырып сёз айтмады. Англавлу адам булан ишлемеге бизге бек рагьат эди…»,-дей олар ону гьакъында сёз ­чыкъгъанда. Гертилей де, журналистни иши бек къыйын буса да, шо ишни къыйынлыгъын англайгъан, къайтарышын этме къарайгъан ёлбашчы булан ишлеме рагьат бола.

Оьзюню ойларын айта туруп Шаравгьажи Гьажиев булай дей:

– Районну яшавунда бизин район газетибиз агьамиятлы ерни тутагъаны белгили. Неге тюгюл, бары да экономика, социал, культура якъдан районда болуп турагъан ва болма герекли ишлени жамият, айрокъда янгы технологияланы арив къоллап бажармайгъан уллу оьмюрдегилер ону бетлеринден англай. Шо саялы район газетни тарихи янгыз редакцияны къуллукъчуларыны тарихи тюгюл, о савлай районну халкъларыны тарихи деп айтма тийишли.

Район газетни тарихине, аз буса да, мени де къошумум бар.

Коммунист партияны район бёлюгюню буйругъу булан 1986-1990-нчы йылларда мен «Коммунизм ярыгъы» газетни баш редактору болуп ишледим. Газетни маънасын, гёрюнюшюн яхшылашдырмакъ учун шо йыллар коллектив булан бирликде бек гьаракат этдик. Тек о заман типографиядагъы печат къураллар эсги, эки гюнню биринде бузулагъаны саялы, тергевню ва заманымны кёп ягъын шоланы тайдырмакъ муратгъа бакъдырма тюше эди. Жумада эки керен болмаса, бир керен нечик де бузулгъан машинлени онгармакъ учун мастерни чакъыра эдик. Онгарылгъан материалларыбызны заманында жыйып болмай къала эдик. Тек газетни гезикли номерин заманында чыгъармасакъ ярамай эди. Шо саялы журналистлер ишде гече де къалып, эртен танг билингенде ишден гетип, сагьат 8-ге къайтып ишге гелеген гезиклер аз болмай эди.

Алдыбызда токътагъан масъаланы яхшы англайгъаны саялы, оланы бирини де канты болмай эди. Арадан хыйлы заманлар гетсе де, редакцияны коллективин мен унутмайман. Журналист ёлбашчы гьисапда мени о заман сынавум болмаса да, коллективдегилени гьарисинден бир къылыкъны, сынавну алдым, билмейгенлериме уьйрендим. Бугюнгю лакъырымдан пайдаланып, оланы атларын эсгерме сюемен: Магьаммат Салигьов, Сагьадулла Юсупов, Узлипат Ибрагьимова, Шихав Къайирбеков, Абдуллабек Самадов, Акав Умаев, Алпият Ягьияева, Гюляйбат Тонаева, типографияны къуллукъчулары: Адавият, Папу, Асият, Къыстаман, Самат. Яшавдан гетгенлерини Аллагь булан аралыкълары тюз болсун! Савларын газетни юбилейи булан гьакъ юрекден къутлайман, олагъа савлукъ, ожакъларына берекет ёрайман.

Газетни иши рагьат тюгюл. Бир мюгьлетге де тергевюнг осаллашма ярамай. Янгылыш болмакъдан, политика хата йибермекден сакъ болма герек. Биревню аты, фамилиясы, отчествосу газетге тюз язылмай къалса, о адамгъа, демек есисине яман тие, журналистге айып геле. Шолайлыкъда, материаллар язылып, бек тергевлю кюйде гьарисин охугъан сонг, наборгъа ихтияр бере эдим. Шо себепли редакцияны ишин район комитетни жыйынларында осал янындан арагъа салып ойлашмагъа къоймадыкъ. Шолай кемчиликлер болмасын деп, бек гьаракат этип чалышдыкъ.

Редакцияны гьар бёлюгюню оьзюню иш планы бола. Шогъар гёре журналистлер ерлеге барып, ёлугъувлардан сонг, материаллар гьазирлей эди. Ондан къайры да, журналистге адамланы арасында юрюлеген сёзлеге де къулакъасма тюше. Шолай ерлеге баргъанда, адамлар булан лакъырлашагъанда гётерилеген масъалалагъа, кемчиликлеге гёре танкъыт этилеген, онгарылагъан материалларыбызны айрыча гючлю агьамияты бар эди. Редакцияны жыйынларында олай материалланы онгармагъа Исмайылгъа, Шихавгъа, Сагьадуллагъа тапшура эдим. Оьзлени пикруларына, ойларына гёре онгарылагъан макъалалагъа халкъ да айрыча рази къала эди.

Тек, бизин барыбызны да алгъа барма къоймайгъан масъалалар, кемчиликлер кёп заманны узагъында бизин булан бирче юрюй. Тюзсюз затны яртысын тюз этип, эрши затны арив этип, яман затны яхшы этип гьали де юрюйбюз. Шо, биз бирев-биревге этеген хатирибизден, бетибизден гьасил бола.

Ёкъму дагъы бизин яшавубузну ичинде пуршавлукъ этеген администрация органларыны, медицина, билим берив, социал къурумланы ичинде кемчиликлер?!

Бирев-биревге, 2-3 адам жыйылгъан ерде шоланы гьакъында сёйлейбиз, тек бир болуп яшавубузну алышдырма гьаракат этмейбиз. Яман болма бирев де сюймей. Шолай затлагъа журналистлер айрыча тергев бермеге ва район администрацияны ягъындан якълав тапмагъа герек.

Тюзсюзлюклер бара-бара туруп аз болур деп умут этемен. Шо ишде газетибизни ролю уллу болмагъа герек ва гележекде кёп кёмеги де тиер деп эсиме геле.

Яшавлукъ къайдабыз алышынгъангъа гёре, газетни бетлерине билим беривде, гьайванчылыкъда, оьсюмчюлюкде, бавчулукъда, алыш-беришде сынаву булангъы адамлар булан ёлугъуп, оланы ишин тюбюнден башлап суратлап язса, башгъалагъа яхшы кёмек болур эди деп ойлашаман.

Гёресиз, къучакъдагъы яшлардан башлап уллулагъа ерли телефонлардан айрылмай. Яшавну яхшылашдырмакъ учун шондан бир пайда да ёкъ. Шо саялы яхшы охумакъны гележекге пайдасы артыкъ экенин гёрсетме герекбиз. Баш класлардан башлап, школаны битдиргинче гьаракат этип охуйгъанлар да бар. Школаны яхшы къыйматлар булан битдиргенлер уллу шагьарларда гьар тюрлю тармакъларда да ишлей. Шоланы токъташдырып, газетни бетлерине суратларын да салып язса, башгъалагъа уьлгю болур эди.

Районда бир жыйында ортакъчылыкъ этегенде, бизин юртлу яшлар Гьажиев Нариман, Гьалимов Нариман, Къаранаев Ильяс Москвада, Питерде докторлар болуп ишлейгенин англадым, олайлар башгъа юртларда да бардыр. Шоланы гьакъында газетге язып, олар булан школаларда ёлугъувлар оьтгерсе, яшлар олардан уьлгю алмас эдиму?! Олай да кёп сынаву булангъы адамлар башгъа тармакъларда да бар.

Гьали оьсюмлюклени оьсдюрме бек къыйын, айрокъда авлакъда. Газетни гьар номеринде касбучуланы таклифлерин язып салса, арив болур эди. «Яшланы уллулагъа эдеби аз болгъан» деп олтургъан — тургъан ерде сёйлейбиз. Шо саялы къылыкъ темалагъа агьамият кёп болма герек, арив тарбия берилеген ожакълар ёкъ тюгюл чю!

Неге тюгюл, гьар ишни башындан ахырына ерли билмесе, къыйын бола, адамланы этме сюеген ишин юрютюп болурман деп инамлыгъы болмай. Озокъда, шоланы барысын да интернет къураллардан чыгъарып бола буса да, кёбюсю оьмюрдеги адамлар олар булан пайдаланып болмай…

Бу ерде де газет адамланы уллу кёмекчиси болуп токътай.

Газетибиз артдагъы йылларда яхшы якъгъа багъып алышынгъан. Ёлбашчыны, журналистлени гьаракаты печат этилген материаллардан гёрюне. Тек дагъы да гьаракат этме герек. Журналист ишде токътап къалма ярамай!

Районлулар буса гьаман да газетни якълама, огъар язылма тарыкъ! Шо 300-400 манат – кёп акъча тюгюл. Бизин районну газетин якъламакъ ва язылмакъ – районлуланы борчу деп ойлашаман. Шо акъча негер де чыгъып къала, язылывну этген адам буса, сав йылны узагъында районда болгъан ишлени гьакъында охумагъа ва билмеге бола. Интернетде бары зат болса да, газетден охугъанда йимик болмай.

Газетден сёйлейгеним булан пайдаланып, бары да газетни къуллукъчуларын газетибизни юбилейи – 70 йыллыгъы булан къутламагъа сюемен. Сизге къатты савлукъ, ожакъларыгъызгъа берекет, ишигизде яратывчулукъ уьстюнлюклер ёрайман.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

6