Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

12.11.2021 10:07 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Юбилейигиз къутлу болсун!

Мен район газетге 1966-нчы йылда сентяб айны башында гелдим. Мен гелгенде, Магьаммат Салигьов газетни редактору эди, Къурбанали Шамсутдинов – ону заместители, Абдуллабек Абдуллабеков – газетни жаваплы секретары, Бадрутдин Магьамматов – маданият белюкню башчысы эди. Бугюнлерде олар барысы да герти дюньяда. Аллагьу Таала оланы дюньясыны рагьматларын артдырып, ахыратны азапларындан азат этсин. Аллагьны яхшылыгъындан, бугюнлерде сав-саламат Узлипат Ибрагьимова редакциягъа юртлардан гелеген кагъызлагъа къарайгъан белюкню башын тутгъан эди.

Магъа буса редактор экономика ва юрт хозяйство белюкню тапшурду. Редактор булан биринчилей таныш болсам да, къалгъан елдашлар булан тезден таныш эдик. Неге тюгюл де, барыбыз да шиъру язагъан тайпадан эдик. Шо саялы болма ярай, газетни жаваплы иши енгил кютюле эди. Газетни иши бютюнлей бизге тапшурулгъан эди. Редактор Магьаммат Салигьов, гьар гюн дегенлей, райкомну ва райисполкомну тапшурувларына гёре юртлагъа юрюй эди. Амма газет чыгъагъан ахшамлар, эрте болсун, геч босун, ол редакциягъа гирип, янгы номерни охумайлы уьюне къайтмай эди. Гетегенде, ишибиз саялы, бизге баракалла да берип гете эди. Ол гетсе де, биз газет чыкъмайлы гетмей эдик. Хатасыз инсан ёкь йимик, хатасыз иш де ёкьдур. Тек Магьаммат Салигьовични бизге бир де не къайнашып, не къарсалап гёрмегенмен. Къурбанали инче масхаралы, ачыкъ юрекли, исси, сабур адам эди. Абдуллабек де сезню еси тюгюл эди. Авзундан сав гюн эки-уьч калима сёз чыгъа эди: «Узлипат, Бадрутдин, Латип, газетге пелен-пелен материаллар тарыкъ. Пелен материаллар – алгъасавлу кюйде, пеленлери – плангъа гере, газетни гелеген номерлерине. Эсигизге саламан!» — дей эди.

Мен газетде ишлегенли 50 йыл гетген демеге ярай. Тек эсимде къалгъанларындан: «Аданакъ» совхозну гьакъында эки сафигьаны толтуруп язгъан уллу макъалам. Совхозну башчысы Шагьвалиев Магьаммат эди (Женнет агьлю болсун). О йылларда мунда памадур оьсдюрювге айрыча тергев бериле ва уллу даражада гелим де къайтарыла эди. Шо гюн-бугюн базарларда Аданакъны памадору сайлана. Экинчиси: Лаваша районну хозяйстволары сют болдурувда етишген сынаву гьакъында. Ачыкъ­лашдырып айтсам, партияны обкомуну бюросуны къарарына гере, Ленин районну гьайванчылыкъ булан машгъул савунчулар, зоотехниклер, ветеринарлар, завфермалар, нечик де 30-40, адам райкомну секретары Алипаша Умалатов да булан Лаваша районгъа гелдик. Онда бир-нече хозяйстволаны айландыкъ. Мени де оларда гьайванчылыкъда топлагъан сынаву гьакъда уллу макъала язмагъа алып баргъан эди. Газетни гезикли номеринде эки бети толуп мени макъалам чыкъды. Айтма сюегеним, ишни вакътисинде бош очар-хабар болмай эди. Ишден сонг Адуллабек де, Бадрутдин де, мен де бирге бола эдик. Уьчюбюз де квартирлер тутуп яшай эдик. Гьар гюн дегенлейин, бирибизни уьюбюзде йыбана­дыкъ, шиърулар охуй эдик, адабиятны гьакъында лакъырлаша эдик. Мен редакцияда кёп ишлемедим, дёрт айдан сонг, 1967-нчи йылны январ айыны ортасында тахшагьаргъа, Дагъыстанны министрлер Советине ишге чыкъдым. Редакция булан аралыгъым айырылса да, ёлдашларым бирерлеп (Къурбанали, Абдуллабек) Магьачкъалагъа Къумукъ радиогъа, (Бадрутдин) къумукъ издательствогъа ишге чыкъ­дылар. Арадан алты йыл гетип, партияны Дагъыстан обкому мени Къаягент район газетни редактору этип белгиледи, онда да йыл ярым ишлеп, Къызлар районну партия къурумуна ишге чыкъдым, сонг «Урицкий» совхозну директору болуп ишледим. Къызлар шагьардан къайтып Дагъыстанны Пачалыкъ­ Советини ва Министерлер Советини Автохозяйтвосуна 12 йыл ёлбашчылыкъ этдим. Пенсиягъа чыкъгъан сонг языв ишлеримни янгыдан башладым: Дагъыстан издательствода 5 шиъру ва бир проза китабым басмадан чыкъды. Бугюнлерде шиъруланы ва прозаны уьстюнде ишлеп тураман.

Газетде сёйлейгеним булан пайдаланып, «Районну яшаву» газетни бугюнгю коллективин, алда ишлеп гетгенлени барысын да газетни 70-йыллыкъ юбилейи булан къутлайман.

Сизге савлукъ, узакъ оьмюр ва уьстюнлюклер ёрайман.

Латип Гьажакъаев, Россияны язывчуларыны Союзуну члени

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

4