Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

12.11.2021 10:13 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Яратывчулукъ ёлунда

Автор: Нюрсагьадат Изамутдинова

Белгили кюйде, бу йыл ноябр айны башында бизин «Районну яшаву» газетибиз оьзюню 70 йыллыкъ юбилейин белгиледи. Газетибизни юбилей байрамыны алдында биз район газетде ишлейген ва ишлеп гетген адамланы эсге алмай болмайбыз. Дагъыстанда белгили журналист, шаир ва язывчу, дёргелили Межитов Абдулвагьап Гьашимович район газетибизде 9 йыл ишлеген.

Ол 1933-нчю йылда Дагъыстан республиканы Къа­рабудагъ­гент районуну Ада­накъ юртунда тувгъан. Давну къыйынлы йылларына яшлыгъы рас гелген Абдулвагьап Межитов гиччиден тутуп, загьматгъа берилип, давгъа гетген уллуланы орнуна колхозда ишлемеге башлагъан. Чагъы уллу экенге давгъа гетмеген ону атасы 15 йыллыкъ къызы да булан къартлар, къатынлар, яшёрюмлерден бригада къуруп, окоплар къазмагъа юрюген, «Шамил» деген танк колонна къурмакъ учун харж жыйывда ортакъчылыкъ этген. Сегиз яш тапгъан ону анасы Калимат да колхоз ишде чалышгъан.

7-нчи класны битдирген сонг, Абдулвагьап Межитов Магьачкъаладагъы зооветеринар техникумгъа охумагъа тюшген. Техникумну охуп битдирген сонг, ол КПСС-ни ЦК-сыны ягъында Оьр партия школасыны печатны къуллукъчуларын гьазирлеген бёлюгюнде охувун узатгъан. Техникумну битдирген жагьил касбучу Къарабудагъгент райондагъы зооветеринар участканы заведующийи этилинип белгиленген.

Ишлей туруп, ол район ва республика газетге оьзюню макъалаларын, очерклерин ва шиъруларын йиберип тургъан.

1958-нчи йыл А.Межитов Къарабудагъгент районубузда чыгъагъан «Коммунизм учун» деген газетге ишге чакъырыла. Шолай, ол журналист ишни башлай. Аз заман ишлеген сонг, ону мухбирлик бажарывлугъу аян бола. Узакъ къалмай А.Межитовну район газетни редактору этип белгилей.

Шо йылларда Дагъыстанны районларында тюрлю алмашынывлар юрюле. Бир тюрлю агьвалатлагъа гёре, бизин «Коммунизм ярыгъы» деген газетни иши де токътала. 1962-нчи йыл Абдулвагьап Межитов КПСС-ни Къарабудагъгент район комитетини къурум бёлюгюню инструктору болуп ишин узата.

Шо йылларда Къарабудагъгент район Буйнакский районгъа къошула, демек бир район бола. Шондан сонг, демек, 1963-нчю йылда А.Межитов Буйнакский производствону парткомуну инструкторуну къуллугъун кютме башлай.

Онда да ол парткомну «Призыв» («Чакъырыв») деген газетини юрт хозяйство бёлюгюню заведующийи болуп ишлей.

1966-нчы йыл А.Межитов «Ленин ёлу» деген республика газетге (гьали «Ёлдаш») ишге чакъырыла. Демек, ол кёп сюеген мухбирлик касбусун ташлап болмай, яратывчулукъ гьаракатын онда узата.

Район газетде ишлейген йылларында А.Межитов газетибизни абурун гётермек, макъалаланы маънасын артдырмакъ учун, журналистлени якъламакъ муратда кёп гьаракат этген.

Биз ону танымасакъ да, ону булан ишлегенлер шо гьакъда кёп айта бола, кёплени эсинде къалгъан.

«Ёлдаш» газетде 36 йыл ишлеген А.Межитов, шо иши булан бирче, демек, газетде чыгъагъан кёп санавдагъы аналитика, критика, адабият, экономика гьакъда язагъан макъалалары булан бирче шиърулар да яза. Ол бир нече китапланы автору да дюр. Шоланы арасында «Дёгерек дюнья», «Къан синген топуракъ», «Къыйын, тек гьюрметли касбу», «Заманны сеси», «Сюйсегиз инаныгъыз, сюйсегиз инанмагъыз», «Дёргели» деген ва башгъа китапланы автору.

Газетде тёкген загьматы ­саялы, Абдулвагьап Межитов «Къоччакъ загьматы учун», ­«Загьматны ветераны» деген медаллар булан савгъатлангъан. 1978-нчи йылда ДАССР-ни Оьр Советини Президиумуну къарары булан огъар «Дагъыстан АССР-ни маданиятыны ат къазангъан къуллукъчусу» деген гьюрметли ат берилген, кёп санавда гьюрметлев грамоталар булан савгъатлангъан. 1982-нчи йылда «Дагъыстанны алтын къаламы», 2003-нчю йылда З.Батырмурзаевни атындагъы савгъатны алмакъ учун оьтгерилген конкурсларда ортакъчылыкъ этип, ол республика журналистлени арасында алдынлы ерлеге ес болгъан.

1999-нчу йылда республикабызгъа савутлангъан бандитлер чапгъын этгенде гёрсетген патриотлукъ чалышыву саялы, А.Межитовгъа Дагъыстан Республиканы Пачалыкъ Советини, Халкъ Жыйыныны, Гьукуматыны ёлбашчыларыны ягъындан Баракалла кагъыз тапшурулгъан.

Район газетибизде ишлеген Абдулвагьап Гьашимовични аты бугюнлерде де кёплени эсинде къалгъан.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

2