Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

12.11.2021 10:12 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Кюрчю салгъанланы бири

Автор: Шихав Къайирбеков

Ноябр айны ичинде биз газетибизни 70 йыллыкъ юбилейин белгилежекбиз. Газетлер, журналлар адамны ругь, къылыкъ тарбиясын, дюньягъа къаравун генглешдиривде, юрт хозяйство производствону, халкъ хозяйст­вону алгъа барывун болдурувда, оьсюп гелеген яш наслуну патриот ругьда тарбиялавда белгили роль ойнап гелген ва гьали де ойнай десек, янгылыш болмас.Газет адамланы ишге, загьмат оьрлюклеге ругьландырывда да аслу къуралланы бири.

«Районну яшаву» деген ат булан чыгъагъан бизин газетибиз де оьтген 70 йылны ичинде оьзюню алдында токътагъан масъалаланы уьсюнлю кюйде чечип гелген, газетни гьалиги коллективи де сыйлы мердешлени тайышывсуз кюйде узатма бары гючюн, касбу бажарыв­лугъун салып ишлежегине шекленме тюшмей.

Журналист касбу рагьат иш тюгюл. Даим янгылышланы тапмакъны гьайында болма тарыкъ бола. Газетге ёлбашчылыкъ этмек, яратывчу коллективни арасында заманы талапларына гёре иш къуруп бажармакъ рагьат къуллукълардан тюгюл.

Бизин газетни халкъ сююп охуйгъан этмек учун, газетни баш редакторуну касбу бажарывлулугъу, къурумчулукъ пагьмусу, коллективни арасында абуру да болма тюше.

Район газетге кюрчю салгъанланы бири, ватандашлар газетни сююп охурдай этмек учун оьзюню 40 йыл оьмюрюн район газетге багъышлагъан Магьаммат Салигьовну атын бугюн уллу гьюрмет булан эсгерме тюше.

М.Салигьов «Районну яшаву» район газетни редакциясыны бинасына кюрчю салгъандан къайры, ону булан янаша ишлеген ёлдашланы газетни назик, къыйын ишине тюшюндюрген, журналистни касбусуна ругь, насигьат да берген.

М.Салигьов район газетни баш редактору болуп ишлеген 25 йылны ичинде редакцияны, шону ичинде типографияны материал-техника базасын беклешдиривде, мунда ишлейген яратывчу къуллукъчулагъа тийишли шартлар болдурувда рагьатлыкъ тапмай чалышгъанын ону булан янаша ишлегенлер яхшы биле.

Район газет башлап адамланы ожагъында чыгъа болгъан. 1953-нчю йыл М.Салигьов оьр партия школаны битдирип, ата юртуна къайтгъан сонг, ону район газетге редактор этип белгилей. Ёлбашчы къуллукъгъа гелгендокъ, ол редакциягъа янгы бина къурмакъ учун хыйлы къурумланы эшиклерин къакъма тюшгени янгыз огъар белгили. Ону чабып айланышы, гьаракаты булан редакцияны бинасы 1966-нчы йыл ишленип бите ва шо йыл редакция гьалиги янгы бинагъа гёче.

Редакция янгы бинагъа гёчген сонг, М.Салигьов редакцияны материал-техникасын беклешдирмек, журналистлер командировкалагъа барма болсун учун оьр къурумлардан транспорт алмакъ учун да бек гьаракат этгенин ону булан ишлейгенлер биз яхшы гьис эте эдик.

М.Салигьов газетде ишлеме кадрланы танглавда да эринмей-талмай чалышагъанын эсгерме тарыкъ. Ол районну юртларындан языв ишге иштагьы барланы излеп, ахтарып редакциягъа кёплени гелтирди. Ону гьаракаты, ёл гёрсетивю булан район газетде ишлей туруп, республика къуллукълагъа гётерилгенлери де болду.

Мени район газетге ишлеме чакъыргъанда редакторну кабинетини алдында токътагъан юртлум да бар эди. Редакторну секретаршасы кабинетни эшигин ачып” “Сиз чакъыргъанлар гелген. Гирсинми?” — деди. Гирсин деп буйрукъ берди. Редакторну уьстюне барып, къол узатып битген сонг, ол бизге яхшы къарап: “Пагьмугъуз бар буса языв ишге тюшюндюрме боларбыз, сизин чыдамлыгъыгъыз бармы билмеймен. Газет жумада уьч керен чыгъа, даим язып турма тарыкъ”,- деп, бизге соравлу къарады ва экибизге де: “Шуланы таржума этигиз”,- деп тапшурувлар берди.

Экибиз де умуми залда бош столларда олтуруп, берген затланы таржума этме урундукъ. Айтма тарыкъ, башгъа тийишли ойлар гелмей. Хыйлы инжинме тюшдю. Тюш ашгъа заман бола туруп редактор умуми кабинетни эшигин ачып: “Битемисиз,? Тюшден сонг таржума этген материалларыгъызны гёрсетерсиз”,- деп гетди.

Биз де айтгъан замангъа таржума этген материалларыбыз булан редакторну кабинетине гирдик. Шанжалларда олтуруп, не багьа берер деп пысып турабыз. “Маънасын тюз бергенсиз, тек жумлаланы тизилген кююню уьстюнде бирдагъы керен уьйде ишлегиз, тангала гелегенде шуну да таржума этип гелерсиз, сонг къарарбыз”,- деп бизин ёлгъа салды. Артындагъы гюн де берилген тапшурувланы да этип редакторну янына бар­дыкъ. М.Салигьов къол язывларыбызгъа да къарап: “Ёлдашлар да къол ялгъаса сизден яратывчу къуллукъчу этме бола”,- деди. Сонг да мени къырайымдагъы ёлдашгъа: “Къарайман сени чыдамлыгъынг осалгъа ошай, редакцияны авур ишине чыдап болармысыз, юрюп туругъуз, иш ёлдашлагъа билмейген затларыгъызны тартынмай сорагъыз”,- деп де буюрду. Шо кююнде 10 гюнлер редакциягъа юрюп, гиччи-гиччи макъалаланы уьстюнде ишлеп турдукъ.

1977-нчи йылны апрел айында М.Салигьов, мени ва иш ёлдашым И.Исмайыловну да оьзюню кабинетине чакъырып: “Бугюн экигиз де Уллубийавулгъа командировкагъа барыгъыз. Сен маданият тармакъны иши гьакъда, Шихав – юрт хозяйство тармакъда бир алдынлы коллективни гьакъында язсын “,-деп тапшурув берип йиберди. Мен гиччи заманымдан берли ата-анама авлакъ ишлерде къол ялгъай туруп, авлакъ ишлерден бираз англавум баргъа болма ярай, язгъан макъалама оьр багьа бермесе де ер-ерлерин танкъыт этип: “Гьаракат этсенг бизге иш ёлдаш болма боласан”,- деп гёнгюмню алды.

М.Салигьов бажарывлу ёлбашчы, къурувчудан къайры да, гючлю психолог да дюр эди. Ол адамны бетине къарап, онда яратывчу пагьму барын биле эди. Мени булан редакциягъа ишге тюшме гелген юртлум да арты-алды битмейген языв боламы деп, редакцияны авур ишин узакъгъа тартып болмай, тайып гетди.

70 йылны узагъында газетни авур къуллугъуна чыдамай кёплер тайып гетген редакциядыр.

М.Салигьов буса газетни баш редактору болуп 25 йыл, ондан сонг да 15 йыл яратывчу къуллукъчу гьисапда ишин оьр даражада юрютюп, коллективни насигьатчысы болуп юрюген ёлбашчы гьисапда эсибизде къалгъан.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

3