Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

12.11.2021 10:05 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Газет учун тувгъан адам эди

Автор: Узлипат Ибрагьимова

1960-нчы йыл район газетде иш башлагъан заманым. Редакцияны бинасы Алиболатовланы уьюнде ерлешген. Къаршыдагъы бинада буса районну прокуратурасы ишлей. Бизин, журналистлени, онда таржумачы этип кёп чакъыра эди. Шолай баргъанда мен биринчилей Сагьадулла Юсуповну иш уьстде гёрдюм. Бизин газетге агьамият берегенин ол магъа шонда англатды. Газетде чыгъагъан очерклеге, шиърулагъа тергев берегенин айтды. Тек арадан 7 йыл оьтюп, бизин газетге ишге гележегин ол шо заман, озокъда билмей эди.

1967-нчи йыл къысмат ону яшавун район газет булан байлады. Алдын ол газетге, оьзю агроном болуп ишлейген Къарабудагъгент­деги Карл Марксны атындагъы колхозну авлакъчылыкъ ишлери гьакъда гиччи-гиччи макъалалар язып газетге йибере эди буса, сонг ол сав районну авлакъларын айланып ишлени барышы гьакъда репортажлар, алдынлы загьматчыланы гьакъындан маъналы макъалалар язма башлады. Ону къаламы къатма, оьзю де авурлукълагъа бойсынмай, газетни ишине мекенли тюшюнме башлады. Гьасили, Сагьадулла булан бирче биз газетни ишине сав 40 йыл бирче белсендик. Шо йылланы ичинде ол билимин артдырды. Ишлей туруп, 1970-нчи йылда КПСС-ни ЦК-сыны янындагъы Оьр партия школаны журналист факультетине охума тюшюп, 1975-нчи йыл ону битдирип гелди. Арадан заман гетип, ол райком партияны пропаганда ва агитация бёлюгюне ишге тюшдю. Газетни ишине гьасиретлик ону къайтара редакциягъа тартды. Бизин редакцияда ишлейген айтыл­гъан журналистлер тайып-тайып гетген йыллар, ол редакторну орунбасары болуп да хыйлы ишледи. 1990-нчи йыл буса редакцияны коллективини гьаракаты булан, ону район газетге редактор этип белгиледилер. Шо йыллар, газетни къысматы учун айрыча авур йыллар эди буса да, ол 2001-нчи йылгъа ерли редактор болуп ишледи. Шондан сонг да оьзюню яшавуну ахыр гюнлерине ерли ол газетден айрылмады.

Оьзюню ёлун ярыкъ этеген ёлавчу оьзю. Шо ёлну ярыкъ этмек учун да яманокъ бек белсенип тюшме герек бола. Сагьадулла шону яхшы англай эди ва оьз ишине жаны-къаны булан берилген эди. Сагьадулла иелмеди, чыдады, чыныкъды. Редакцияны авурлукълары аз йимик, типографияны сыдрадан тайгъан линотип машинлери къазапландыра эди. Яратывчулукъ ва къурумчулукъ ишинден къайры, бузулгъан линотип машинлеге мастерлени артындан барып, даим гелтирип онгартма, сонг шагьаргъа етишдирме тарыкъ эди. Уьстевюне, жумада уьч керен чыгъагъан газетге нечакъы материал тарыкъ. Ону да ерлеге барып, ишни уьстюнден алма да, газетге язып берме де герек. Тюзюн айтма герек, Сагьадулла ишни толу кютмейгенлер, оьз ишин бажармайгъанлар булан да давламады. Оьзю эки адамгъа чакъы материал да язып, болгъан кюйде газетни де чыгъарып, аста­лыкъ, усталыкъ булан ишин юрютдю. Биз ону редактор экенин унутуп да къала эдик. Ол шолай простой, ишин бек сюеген адамгъа жаны авруйгъан адам эди. Ол яшгъа яш, уллугъа уллуча гьюрмет эте эди. Биревню де бетине чыгъып, ишден уьркдюрмеди. Шо саялы да гьар ким оьз ишин натижалы кютме чалыша эди. Ишдеги гьар адам ону къурдашы, къардашы йимик эди. Ёлдашлагъа енгиллик болсун учун, ол авурлукъланы тюбюне оьзю гирмеге де рази эди. Тарыкъ буса кабинетинден чыкъмай сагьатлар булан материаллар язып да, гечелер уьйде иш столуна къапланып да материаллар гелтирер эди. Огъар къарап биз: «Газет учун тувгъан адам», — дей эдик. Дюр де дюр эди. Ону яратывчу табиаты, оьз ишине толу берилгенлиги, яратывчулукъ пагьмусу, гишиге рагьмулулугъу ёлдашланы хыйлы мюкюр этди, абурун къазанды. Ол оьзюню ёлун оьзю шавлалап юрюй эди. Тек къысмат ону бизден айыргъаны, ол герти дюньягъа гёчгени бир нече йыллар бола. Буса да, герти журналист, газетни герти къурдашы Сагьадулланы ярыкъ шавласы бугюнде оьзюню гючюн тас этмеген. Биз ону эсге алгъан чакъы, ол бизин юреклерде яшай, ишлеме ругь бере.

Эсиме гелген сайын мен шолай бажарывлу журналистлер, пагьмулу шаирлер булан бирче ишлеме имканлыкъ болгъанына къуванаман. Биз ону булан бир кабинетде, янаша столларда олтуруп хыйлы йыллар ишлегенбиз. Анасы тап­гъан къызъяшгъа йимик, ол магъа юрегин ачма базагъаны, анадашына йимик абур этегени, йыллар гетсе де, унутулагъан затлар тюгюл. Мен де огъар улан-къардашыма йимик яхшылыкълар ёрагъанман.

Сынавлу журналистни загьматы кёп тюрлю Гьюрметлев грамоталар, медаллар, тюрлю савгъатлар булан да белгиленди. Огъар «Дагъыстанны маданиятыны ат къазангъан къуллукъчусу» деген гьюрметли ат да берилди.

Район газет оьтген 70 йылны ичинде, Сагьадулла жанталашып анадаш газет учун загьмат тёкген, 40 йыл да бар. Она, шо йыллар ону яшавуну лап да шавлалы йыллары эди. Биз, ону иш ёлдашлары, уллу юбилейни алдында ону атын уллу гьарплар булан язылгъанда йимик, гётеринки аваз булан эсгеребиз. Оьзюгер буса Женнетлени тёрюн ёрайбыз.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

6