Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

12.11.2021 09:54 Пятница
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Гьаракат гючлю...

Автор: Шихав Къайирбеков

Районда артдагъы йылларда юрт хозяйство агьамияты булангъы топуракъланы асувлу къоллавда алгъа багъып барыв гьис этиле. Артдагъы эки-уьч йылны ичинде районну муниципал къурулувларында гёз алгъа тутулгъанындан эсе, артыкъ майданлагъа ­къылчыкълы гюзлюк, язлыкъ ашлыкълар чачылагъанына сююнмей болмайсан.

2022-нчи йылны тюшюмю учун да районубузну авлакъчылары бу йыл гюзде 10730 гектаргъа гюзлюк къылчыкълы ашлыкълар чачма гёз алгъа тутгъан.

Гюз чачывну макъталгъан болжаллары аста-аста бите тура буса да, бизин якъларда ноябр ай гюз чачыв ишлени къурумлу оьтгерме болушлукъ эте.

Маййилик (ноябр) айны да биринчи 10 гюнлюгю тарихге гетди. Районну муниципал къурулувларында гюз чачывну барышы нечик экен, нечакъы ерге гюзлюк къылчыкълы ашлыкълар чачылгъан?

Бу соравгъа жавап излей туруп, районну юрт хозяйство управлениесини баш инжинери Ж.Акаев, управлениени хас касбучусу Гь.Гьажиев ёлдашлар булан биз районну бир-эки муниципал къурулувларыны авлакъчыларыны, механизаторларыны янында болдукъ.

Гюнлер-гюнлеге ошамас дегенлей, биз авлакъчыланы янына барма ­чыкъгъан гюн гьава яхшы салкъын, уьстевюне, темиркъазыкъдан эшеген гючлю ел адамгъа дагъыдан-дагъы салкъын тие.

Чакъда яхшы салкъынлыкъ бар буса да, районну авлакъларында загьматны зангы къулакъгъа чалына.

Гьели юртну халкъы артдагъы 3-4 йылны ичинде топуракъланы асувлу къоллавда, ишлетивде оьзгелеге уьлгю гёрсетип юрюйлер.

Машинибиз Гьелини «Узун-Аркъасындан» гётерилгенде сылама ёлну эки де бою сюрюлюп, чачылып гёрюнгенде, юрекге хошлукъ гелди. Иргьар бетлер де сюрюлюп, чачылып гёрюне. Биз Гьели юртгъа етише туруп, Жамалитдин Акаев районда авлакъчылыкъ­ тармакъда лап алдынлы фермер Магьамматсайит Абсаматовгъа тел урду. Ол бизин сапарыбызны мурадын англагъан сонг: Бир къуллукъгъа райцентге барма чыкъгъанман, сизин мурадыгъызны битдирген сонг бараман деп, ёлдан къайтып ягъыбызгъа гелди.

Магьамматсайит булан сорашып-саламлашып битген сонг: “Ишлер нечикдир, нечакъы ерге ашлыкълар чачгъансыз”,- деген соравну бердик.

- Буссагьатгъы вакътиде 520 гектаргъа гюзлюклер чачгъанбыз. Сюрюлген дагъы да 50 гектар топурагъыбыз бар. Участка бираз ойтан ерде ерлешген. Топуракъда дагьни кёп, ишлетме, чачма болмай турабыз,- деди фермер.

– Магьамматсайит Гьелиде кёп ер сюрюлюп гёрюне, шо гьакъда не айтма боласыз?

– Бу йыл гюзде яхшы дагьнилер болду. Адамлар участкаларын ишлетме гьаракат салгъанлар. Юртда бар топуракъланы 90 проценти сюрюлген десек, къопдурув болмас.

Гертиден де гьелили механизаторланы гьаракаты макътавгъа лайыкълы. Бизге береген далиллеге гёре, юртда шо гюнге 1540 гектаргъа гюзлюк ашлыкълар чачылгъан. Берилген тапшурув –1800 гектар. Гьелиде сюрюлген 1920 гектар топуракъ бар.

Сапарыбызны Гьелиден таба Къакъашура юртгъа барагъан ёл булан узатабыз. Сыртны уьстюне чыкъ­гъанда Гьели юртну «Хасилер» деген участкасы бар. ёлну эки де бою сюрюлген, тез чачгъан тарлавланы ашлыгъы бир тегишден чыкъгъан, биз йимик чыгъып гелеген тарлавлар да бар. Машинибиз бираз ёл алгъан сонг, ёлну онг янында артына сеялка тиркелген “Беларусь” трактор бар. Тракторну тюзюне барып токътап, механизаторну янына бардыкъ. Саламлашып битген сонг: “Сеялканы бузугъу сама ёкъму”,- деген соравну бердик.

“Техника эсги, салма запас частлар ёкъ, сеялканы шынжыры уьзюлген, яш алма гетген”,- деди Иманали Гьюсенов.

Биз сапарыбызны узата туруп, Къакъашура юртну «Кавгин» участ­касында гюзлюк арпа чачып турагъан Сахават Алчагъыровну янында болдукъ. Муну участкасында механизаторлар, ата-бала Юсуп ва Тимур Акъаевлер белсенип чачып тура эди. Сахават Алчагъыров булан чачыв ишлени гьакъында хабарлайбыз.

- “Техника ёкъ, барлары да эсги, авлакъ ишлени вакътисинде кёп бузула”,- деп кантдан башлады. “Уьстевюне, янгурлар да ишлени артгъа тебере. Гетген йыл 300 гектаргъа ашлыкълар чачгъан эдим. Гьали 60 гектаргъа гюзлюк арпа чакъгъанман, тюнегюн 5 гектар ер дагъы да сюрдюм. Чакъ къойса кёп майданлагъа гюзлюклер чачма умут бар”,- деди фермер.

Гертиден де, районну муниципал къурулувларында артда болгъан дагьнилерден сонг гюз чачыв, топуракъланы тегишлев, сюрюв ишлени барышы бир къадар чалтлашгъан.

Буссагьатгъы вакътиде районда 6130 гектаргъа гюзлюк къылчыкълы ашлыкълар чачылгъан, ашлыкълар чачмакъ учун 9580 гектар сюрюлген топуракълар бар. Чачывгъа ерлерде 30-дан да къолай техника къуршалгъан. Чакъ бузулмай шулай къалса, декабр айны башына къылчыкълы гюзлюк ашлыкълар чачывну тапшурувун районну авлакълары уьстюнлю кюйде яшавгъа чыгъаражагъына шеклик тувдурмай.

Гюзлюклер чачывну барышы, Къурбуки, Губден, Къарабудагъгент юрт муниципал къурулувларда жанлы юрюле.

Рейд бригаданы ортакъчылары:

Ж.Акаев, районну юрт хозяйство управлениесини баш инженери.

Гь.Гьажиев, управлениени хас касбучусу.

Ш.Къайырбеков, бизин мухбирибиз

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

4