Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

08.10.2021 10:56 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Гьазирлиги бар

Автор: Шихав Къайирбеков

Октябр айны 5-нде, демек, талатгюн, мердешленген кюйде, район администрацияны аппаратыны гезикли генгеши болду. Генгешде районну башчысыны орунбасарлары, администрацияны бёлюклерини ёлбашчылары, юртланы башчылары, райцентрде иш гёреген идараланы ёлбашчылары, чакъырылып гелген къонакълар ортакъчылыгъын болдурдулар.

Чараны гиришив сёз булан районну башчысы Магьмут Амиралиев ачды ва юрютдю. Залдагъылар булан саламлашгъан сонг, районну башчысы М.Амиралиев районну муаллимлерин оьзлени касбу байрамы булан къутлады. Олагъа яшлагъа билим, тарбия берив ишинде дагъыдан-дагъы уьстюнлюклер, агьлюлеринде насип, барлыкъ, токълукъ, парахат яшав ёрадылар.

Чарада районну школаларыны муаллимлерини бир бёлюгюне ва олай да бизин районну территориясыны денгиз боюнда иш гёреген яшлар ял алагъан лагерлени вакиллерине районну Гьюрметлев грамоталары, эсделик савгъатлар тапшурулду.

Чарада экинчи аслу масъала гьисапда районну яшавлукъ-коммунал хозяйство ва капитал къурулуш управлениеси 2021-2022-нчи гюз-къыш айларда исси этив сезонгъа гьазирлигине къаралды.

Районда яшавлукъ-коммунал хозяйствосу капитал къурулуш объектлени исси этив сезонгъа гьазирлиги гьакъда гьисап берме районну яшавлукъ –коммунал хозяйствосуну ва капитал къурулуш управлениесини ёлбашчысыны орунбасары Магьаммат Абусайитовну трибунагъа чакъырды.

М.Абусайитов оьзюню сёйлевюнде 2021-2022-нчи исси этив сезонуна гьазирлик гёрювге район штаб ёлбашчылыкъ этегенин, ёрукълашдырагъанын аян этди.

Касбучуну сёйлевюнден ачыкъ болгъаны йимик, районну ичиндеги яшавлукъ-коммунал объектлер, школалар, яшлар бавлары 2021-2022-нчи йылланы исси этив сезонгъа гьазир деп, 31 МКД-гъа гьазирлик паспортлар алынгъан.

Октябр айны 15-не исси этив сезонгъа гьазир деп, актлар алынажакъ деп билдирди. Бу ерде, районну башчысы М.Амиралиев докладчыны бёлюп, гьали гечелер салкъын болма башлагъан, шо саялы гьазирлик актланы алыв ишлени октябр айны 15-и болгъунча созма тарыкъ тюгюл, гьазирлик актланы бу жума алма тапшурув берди.

Магьаммат Абусайитов оьзюню сёлевюнде гетген йыллар гюз, къыш айларда районну кёбюсю юртларында газны басылыву, ток теллерде гючю (напряжение) осал эди. Бу кемчиликлени алдын алмакъ учун районда кёп ишлер этилинген. Газны гьакъында айта туруп, М.Абусайитов Россия Федерацияны Президентини указы булан бу йылны апрель айындан тутуп, ватандашланы топуракъ участкаларына ерли пачалыкъны харжы булан быргъылар тартмакъ учун хас программа къабул этилген. Шо – районну юртларын толу кюйде газлашдырмакъ учун уллу имканлыкъ. Юртланы башчылары шо программа булан районну ичиндеги юртланы микрорайонларын газлашдырма тувулунагъан имканлыкълардан пайдаланмакъ учун тарыкълы кагъызланы онгарма, заявкалар берме тарыкъ. Тек бир-бир юртланы башчылары бу ишге немкъорай янашагъанын эсгерди.

М.Абусайитов оьзюню сёйлевюн давамлашдыра туруп, 2021-2022-нчи йылланы гюз-къыш айларында ватандашланы, яшавлукъ-коммунал объектлени тайышывсыз кюйде газ, ток, ичеген сув булан таъмин этмек муратда юрт муниципал къурулувларда газ быргъылар, ГРС-лер, тел багъаналар алышдырылып турагъанын санавлар булан ташдырды, шо муратлагъа гёрсетилген харжланы къадарын малим этди.

Сёйлевюн тамамлай туруп, М.Абусайитов районну яшавлукъ-коммунал объектлери 2021-2022-нчи йылланы гюз-къыш айларында исси этив сезонгъа толу кюйде гьазирлигин ташдырды.

Чарада гьасил чыгъарып сёйлей туруп, районну башчысы М.Амиралиев юртланы микрорайонларын газлашдырмакъ учун тувулунгъан имканлыкълардан пайдаланма чакъырды. Районну башчысы чарада оьзге регионларда йимик, бизин районда да коронавирус инфекция аврувну къоркъунчлугъу артса тюгюл кемимеген. «Шо саялы, адамлар вакцина этдирсин, юртланы башчылары, оьзге жаваплы къуллукъчулар, район Жыйыныны, юрт Жыйынланы депутатлары, юртланы имамлары ватандашланы арасында англатыв ишни жанландырма тарыкъ,-деди М.Амиралиев.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

2