Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

22.10.2021 10:19 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

«Етти керен оьлчеп яза»

Бу дюньяда къайсы касбуну да пайдасы бар ва шо жамият учун агьамиятлы. Муаллимни яшлагъа береген билимин ва тарбиясын, докторну аврувгъа багъагъан кююн, авлакъчыны ва сабанчыны уьлгюлю загьматын, элини ва халкъыны якълавчусуну игитлигин, алимлени пайдалы ишлерин, спортчуланы уьстюнлюклерин, ата-ананы яшлагъа бакъгъан сюювюн ва рагьмусун, олай да, гьакимият къурумланы ва оьзге идараланы чалышывун халкъгъа тийишли даражада етишдиреген касбучулар да бар. Олагъа журналистлер, мухбирлер, масса маълумат къуралланы вакиллери деп айта.

«Районну яшаву» газетни къуллукъчулары – мухбирлер ва журналистлер – районну халкъы учун шо тармакъда чалышагъаны ва загьмат тёгегени бугюнлерде 70 йыл тамамлана. 70 йыл адам учун орта оьмюр. Район газетни редакциясы учун да шо аз болжал тюгюл. Айтагъаным, 70 йылны боюнда анадаш районуну жамиятына янгылыкълар, маълуматлар, хабарлар, очерклер, репортажлар берип турмакъ енгил иш тюгюл.

Нюрсагьадат Изамутдинова булан мен 2009-нчу йылны август айында таныш болдум. Шо вакътиде ол газетни жаваплы секретарыны къуллугъуна белгиленгени кёп болмай эди буса да, ­оьзюню ишине мекенли берилгенин гьис этдим.

Изамутдинова Нюрсагьадат Исавовна 1965-нчи йыл­ны февраль айыны 20-нда Къарабудагъгент районну Къарабудагъгент юртунда къуллукъчуланы агьлюсюнде тувгъан. Ол 1971-1982-нчи йылларда Къарабудагъгент 2 номерли орта школада билим алгъан сонг, Дагъыстан пачалыкъ педагогика институтну филология факультетине охумагъа тюше ва 1987-нчи йылда орус тилни ва адабиятны муаллими деген касбугъа ес бола.

Н. Изамутдинова оьзюню загьмат ёлун Губден орта школада орус тилни ва адабиятны муаллимини къуллугъунда башлай. Бир йыл шонда ишлеген сонг, ол Манас орта школагъа чыгъа ва 1992-нчи охув йылны башы болгъунча шонда чалыша.

1992-нчи йылны август айында Н.Изамутдинова Къарабудагъгентде янгы ачылгъан 4 номерли орта школада муаллими болуп ишин узата.

Нюрсагьадат Исавовнаны пагьмусун, бажарывлулугъун ва гьаракатын эслеген ёлдашлар, ону школаны директоруну тарбия ишлеге къарайгъан орунбасары этип белгилей. Агьлю себеплеге гёре, Н. Изамутдинова 2004-нчю охув йылны башында агьлюсю булан Магьачкъалагъа гёче ва 19 номерли орта школада орус тилден ва адабиятдан муаллим болуп оьзюню загьмат ёлун давам эте.

2008-нчи йылны сентябр айында Н. Изамутдинова ата юрту Къарабудагъгентге къайта ва октябр айны 6-нда «Районну яшаву» газетни редакциясына хас мухбир-корректорну къуллугъуна ишге чакъырыла. 20 йылдан къолай муаллим болуп ишлеген иш якъдан бай сынаву бар Нюрсагьадат Изамутдинованы газетге ишге чакъырылмагъы – ону сёзге усталыгъы ва чеберлиги барлыгъын исбатлай. Гертилей де, шо замангъы баш редактор Магьамматмурат Канзитдинов шо якъдан тюз чыкъгъан деп айтмагъа тийишли.

Шолайлыкъда, Н.Иза­мут­динова муаллимлик иши булан бирче редакцияда да ишлеме башлай. 2009-нчу йылны июль айыны 1-нде Н. Изамутдинова район газетни жаваплы секретарыны къуллугъуна белгилене. 9 айны узагъында мухбирден жаваплы секретар болмакъ – оьзюню бойнуна уллу жавапчылыкъны алмакъ. Тек Нюрсагьадат Изамутдинова жавапчылыкъдан, языв ишден, тергев этивден арек турагъан яда ялкъагъан адам тюгюл.

Мен оьзюм район газетни редакциясына ишге гелгенде, шо ишге тюшюнмеге магъа ондагъылар барысы да кёп кёмегин болдурду. Баш редактор Магьамматмурат Канзитдинов, бай загьмат ва яратывчу сынаву булангъы Узлипат Ибрагьимова, Абдуллабек Самадов, Шихав Къайирбеков, Сагьадулла Юсупов булан бирче Нюрсагьадат Изамутдинованы да магъа кёмеги тийди. Олар магъа гьариси бир тармакъдан язмагъа кёмегин болдургъаны йимик, Нюрсагьадат макъалаланы тизмеге, оланы маънасын охувчугъа англатмагъа, хаталаны уьстюнде ишлемеге уьйретди.

Нюрсагьадат Изамутдинова 2014-нчю йылда ДР-ни печат ва масса коммуникация комитетини, 2018-нчи йылда «Къарабудагъгент район» муниципал районну администрациясыны гьюрметлев грамоталары булан савгъатлангъан. Олай да, 2018-нчи йылда «Россияны аналары» деген Бютюнроссия жамият гьаракат огъар баракалла билдирген.

2019-нчу йылда буса ДР-ни журналистлерини арасында экстремизм ва террорчулукъ ойлагъа къаршы оьтгерилген конкурсда 2-нчи ерни къазана. Шо конкурсгъа ол Россияны Игити Абдулмалик Магьамматовну гьакъында язгъан «Ким оьлсе де, игит оьлмей» деген макъаласын йиберген эди.

13 йылны узагъында Нюрсагьадат Изамутдинова район газетни бетлеринде кёп тюрлю темалагъа макъалалар, уьлгюлю загьмат тёкген белгили адамлагъа багъышлангъан очерклер, билим берив ва савлукъ сакълав, маданият ва адабият тармакъда болгъан агьвалатлар гьакъда тындырыкълы кюйде маълуматлар берген.

Н. Изамутдинованы къылыкъ ва патриот ругьда тарбилав, ички ичивге, тамакю тартывгъа ва наркотиклени къоллавгъа къаршы язылгъан аналитика макъалаларын районубузну школаларында муаллимлер охувчулагъа кёп охугъан, китапханаларда ва маданият ожакъларда чаралар оьтгерегенлер маълуматлар ва баянлыкълар учун къоллагъан.

Газетибизни яш охувчулары да Нюрсагьадатны таный десек, башгъа къопдурув болмас. Неге тюгюл де, газетни «Яшланы бокъчасы» деген рубрикасын ол юрюте, тизе, онгара, тергей. Редакциягъа охувчулар ва яшлар къонакълай гелсе, бизге олар биринчилей Нюрсагьадатны ахтара, ону булан ювукъдан таныш бола. Айтагъаным, школада муаллим болуп ишлегени газетни ишинде де огъар кёп кёмек эте. Биз, газетни оьзге къуллукъчулары, яшлар булан сёйлемеге, олар булан оьзлени тилинде лакъыр этмеге бажармай къалабыз. Нюрсагьадат буса газетни иши гьакъда олагъа бек къужурлу кюйде хабарлай, оланы тергевюн тартмагъа бажара.

Редакцияда ишлейген мухбирлер ва журналистлер аслу гьалда гьариси бир яда бир нече тюрлю тармакълагъа яза. Жаваплы секретар буса, яшавну бары да тармакъларын билмеге, англавлу, гьар бир якъдан билимли болмагъа тарыкъ.

Демек, билим берив, адабият, тарбия, маданият, социал сиясат темалар булан янаша савлукъ сакълав, юрт хозяйство, тарих, экономика, яшавлукъ-коммунал ва къурулуш хозяйство, сиясат, ихтияр якълав ва дагъы да оьзге тармакъланы да билмесе, шо гьакъда язылгъан макъалаланы тергемеге, шоланы хаталарын тюзлемеге ва онгармагъа болмайгъаны ачыкъдан да ачыкъ.

Район газетни жаваплы секретары Нюрсагьадат Изамутдинова буса мен оьрде эсгерген темалагъа язылгъан макъалаланы охуй ва газетни охувчусуна таза ана тилибизде етишдирмеге гьаракат эте. Артдагъы йылларда къумукъ тилде де хыйлы алмашынывлар ва янгылыкълар бар. Газетни къуллукъчулары болгъан чакъы ана тилинде язмагъа къаст эте. Амма бир-бир гезиклерде жаваплы секретар макъалаланы маъна ягъы булан янаша адабият чеберлигине ва хаталарына агьамият бермеге борчлу бола. Нюрсагьадат Изамутдинова иш ёлдашдан къайры да, герти къурдаш, къыйынын-сырын чечмеге сырдаш, каламланы онгарагъан къаламдаш, амалларына ва анадашларына бавурлу къызардаш, авул-хоншусуну ва жамиятыны арасында абуру ва сыйы бар адам.

«Районну яшаву» газетни 70 йыллыкъ юбилейини алдында иш ёлдашыбыз ва къаламдашыбыз Нюрсагьадат Изамутдиновагъа къатты савлукъ, ожагъына насип ва берекет, ишинде оьрлюк­лер ёрай туруп, газетни охувчулары учун энниден сонг да яхшылыкъар булан чалышмагъа насип болсун демеге сюемен.

Багьавутдин Самадов, «Районну яшаву» газетни баш редакторуну орунбасары, журналист, шаир, СЖР-ни ва СРП-ни уьюрю

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

4