Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

17.12.2021 10:15 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Маданият къалагъа тергев

Автор: Багьавутдин Самадов

Артдагъы йылланы ичинде бизин районубузда милли проектлеге ва оьзге республика программалагъа гёре кёп къадарда иш этилген. Ачыкълашдырып айтсакъ, юртларда адамлагъа ял алмакъ учун бавлар ва парклар къурула, ёллар ва орамлар тегишлене ва шолагъа асфальт салына. Олар булан янаша школалагъа ва яшлар бавлагъа ремонт ишлер этиле, шоланы янгылары къурула, савлукъ сакълав ва маданият идаралагъа капитал ремонт этиле. Шо ишлер барысы да районну администрациясыны башчысы Магьмут Амиралиевни гьаракатчылыгъы ва тергевю булан юрюле.

Белгили кюйде, 2020-нчы йылда Дёргелиде ва Къакъашурада ерлешген ва иш гёреген маданият къалалагъа уллу капитал ремонт этилди. Гьатта шолар бютюнлей ­янгыртылды деп айтмагъа ярай. Олай да, шо маданият къалаланы ич ва тыш янлары ясандырылды ва къурашдырылды.

Шоллукъда, 2021-нчи йылны узагъында районубузну Губден юртунда да маданият къаланы янгы бинасы къурулмагъа башланды. Шо бинаны къурмакъ учун юртну администрациясы айрыча хас майдан гёрсетген. Шо майданда маданият къала булан бирче губденлилер учун янгы школа, ял алагъан бав къурулмагъа гёз алгъа тутула.

Демек, оьтген талатгюн, декабр айны 14-нде ДР-ни Гьукуматыны ёлбашчысыны заманлыкъгъа орунбасарыны къуллукъларын кютеген Муслим Телякавов Губден юртгъа сапар булан гелди. Шо сапарында ону Къарабудагъгент районну башчысы Магьмут Амиралиев, ону орунбасарлары Ибрагьим Абдулмежитов, Жалалутдин Жамалутдинов, Губден юртну башчысы Осман Жалилов ва къурулуш бирлешивню вакиллери узатдылар.

Маданият къала къурулагъан ерге етишгенде, районну гьакимбашы М.Амиралиев ДР-ни Гьукуматыны ёлбашчысыны орунбасарыны заманлыкъгъа къуллукъларын кютеген Муслим Телякавовгъа юрюлюп турагъан къурулушну гьакъында айтмагъа «Дагестанстрой» деген акционер жамиятны ёлбашчыларына таклиф этди.

Къурулуш бирлешивню вакиллери берген баянлыкълагъа гёре, шу йылны ахырында маданият къаланы бинасы къурулуп битмеге тарыкъ. Шо ишни юрютмек учун хас авур техника ва къурувчулар къуршалгъан.

«Биз гёреген маданият къаланы бинасы мукъуятлы кюйде гёрсетил­ген болжалны ичинде къурулуп битер деп инанаман. Сонг да, сизин ишчилеригиз оьзлени борчларын оьр даражада кютегени гьис этиле»,-деди М.Телякавов къурулуш юрюлеген ерде.

Району башчысы Магьмут Амиралиев эсгерген кюйде, къурулагъан маданият къаланы хоншусуна янгы школа ва юртлулар учун ял алагъан парк къурулмагъа гёз алгъа тутула. Демек, районну гьакимбашы айтгъан йимик, шо майданчаны ичинде юртну халкъы учун социал биналар къурулажакъ.

Губдендеги янгы маданият къаланы къурмакъ учун республика бюджетден 27 миллион манат харж гёрсетилген. Къурулуш бирлешивню ёлбашчыларыны сёзлерине гёре, маданият къаланы бинасы бу йылны ахырында къурулуп битмеге герек.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

3