Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

22.07.2022 09:53 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Къыш – гючлю экзамен алывчу

Автор: Шихав Къайирбеков

“Къыш къышлыгъын этмей къоймас” деп айтыла. Шо саялы да гьар тюрлю тармакъларда къышлавдан уьстюнлю кюйде чыкъмакъ учун алданокъ тийишли ва мекенли чаралар, тарыкълы затланы запасын болдурувну заманында гьайын этме герек. Яшавлукъ-коммунал хозяйствону ишинде гюз-къыш айларда алгъасавлу гьаллар болуп къалмасын учун, бу тармакъгъа гиреген объектлени мукъаятлы кюйде гьазирлемекни гьайында турса, тарыкълы ишлени эртерек этип гьазирлик линейкагъа салмакъны гьайында болса, яхшы болур.

Июль айны 19-нда райадминистрацияны аппаратыны гезикли жыйыны болду. Жыйында администрацияны башчысы ва ону орунбасарлары, бёлюклерини ёлбашчылары, юртланы башчылары, райцентрде иш гёреген къурумланы ёлбашчылары ортакъчылыгъын болдурдулар.

Чараны гиришив сёз булан районну башчысы Магьмут Амиралиев ачды ва юрютдю. Ол, залдагъылар булан саламлашып битген сонг, шо гюн арагъа салынып ойлашылажакъ масъаланы айланасында районну яшавлукъ-коммунал хозяйство ва капитал къурулуш управлениесини касбучуларыны капитал ремонт ва оьзге тюрлю ишлени кютювню кагъызларын онгарагъанда йибереген кемчиликлени уьстюн ачып, гележекде проектлени гьазирлейгенде ишни бары да янларын гьисапгъа алып иш гёрме таклиф этди.

Шо гюн оьтгерилген чарада районну яшавлукъ-коммунал хозяйствосуну объектлерини 2022-2023-нчю йылланы гюз-къыш айларында ишлевге байлавлу масъалагъа къаралды.

Бу масъаланы гьакъында районну «ЖКХ ва капитал» къурулуш управлениесини ёлбашчысыны орунбасары М. Абусайитов гьисап берди.

2022-2023-нчю йылланы гюз-къыш айларында районну яшавлукъ коммунал хозяйствосу ёрукълу ишлевюн болдурмакъ учун 10 адамдан район штаб къурулгъан. Ондан къайры да, 2022-2023-нчю йылларда исси этив сезонгъа объектлени гьазирлигин ташдырагъан паспортлар заманында алынажакъ.

Докладчыны сёйлевюнден ачыкъ болгъаны йимик, районну ичиндеги объектлени исси этив сезонгъа мукъаятлы кюйде гьазирлемек, алгъасавлу гьал болувланы алдын алмакъ, ватандашланы тайышывсуз кюйде ток, газ, сув булан таъмин этмек, оьзге къуллукъларын кютмек учун, районну башчысы хас къарар къабул этген, тийишли гёрсетивлер берген,- деди ол.

М.Абусайитовну сёйлевюнден ачыкъ болгъаны йимик, оьзге йылларда районну яшавлукъ-коммунал хозяйствосуну объектлерини гюз-къыш айлардагъы ишлери анализ этилген. Аслу гьалда шулай кемчиликлер такрарлана: гюз-къыш айларда газ быргъыларда газны басылыву аз, ток теллерде токну гючю етишмей, сув масъала.

Оьтген йылларда гюз-къыш айларда йиберилген кемчиликлени гьисапгъа алып иш юрюле. Газ­лашдырыв масъаланы ёрукълу яшавгъа чыгъармакъ муратда газ быргъыланы реконструкция этив ишлер башлангъан. Гьакъыкъатда 66, 348 км мезгилдеги быргъылар реконструкция этилежек, 21 шкаф алышынажакъ. Ачыкълашдырып айтгъанда, Уллубийаулда 120 метр узун ердеги 100 миллиметр базыкълыгъы булангъы быргъы 219 милли метр базыкъ быргъыгъа алышынажакъ.

Гьели, Паравул юртлагъа газ барагъан 159 мм базыкълыгъы булангъы быргъыны 325 мм базыкъ быргъыгъа алышдыргъанда, эки де юртну газ булан таъминлиги бир къадар яхшылашгъан.

«Эльдама» къуш фабрикагъа барагъан 100 мм базыкълыгъы булангъы быргъыны орнуна 159 мм базыкълыгъы булангъы быргъы къурашдырылды.

Мунда эсгерме тарыкъ, уьлкеде юртланы, поселокланы газ масъаласын толу кюйде чечмек учун догазификация программа иш гёре. Шо да юртларыбызны толу кюйде газлашдырма, ватандашланы газгъа бакъгъан талапларын толу кюйде чечме болушлукъ этежек.

Докладчыны сёйлевюнден ­ачыкъ болгъаны йимик, районну электрохозяйствосуну ишин бир къадар ёрукълашдырмакъ муратда да ишлер юрюле. Масъала, Губден юртда бу йылны оьтген вакътисинде 34 агъач багъананы орнуна темир-бетон къатыш багъаналар, 25 траверс, 150 изолятор ва башгъалары ясандырылгъан.

Шолай ишлер Къурбуки юртда да оьтгерилген.

Йылны ахырына РЭС-ни коллективи Къарабудагъгент юртда 69, Паравулда 16 тел багъаналаны алышдырма гёз алгъа тутгъан.

Эсгерме герек, «Мени Дагъыстаным – мени ёлларым» деген проект булан районгъа республика бюджетден юртланы орамларын, ёлланы онгармакъ учун 42 192218 манат ва район бюджетден 21,8 миллион манат акъча гёрсетилген, шо 10 километр ёлну сан янлы кюйде онгарма болушлукъ эте.

Докладчыны сейлевюнден ачыкъ болгъан кюйде, районну юртларыны халкъларын ичеген таза сув, газ, электрик ярыкъ булан тайышывсуз кюйде таъмин этмек муратда бары да юртларда гьазирлик ишлер юрюлюп тура.

Районда артдагъы йылларда ябыкъ топуракъларда овошлар ­оьсдюрюв чалт темплер булан оьсе, къурулагъан теплицаланы санаву арта юрюй. Шо буса юртларда гюз-къыш айларда газны масъаласын тувдура. Манас посёлокну, Охрангент юртну, «Каспий» санаторийни газгъа бакъгъан талапларын чечмек муратда ГРС-ни къурувну проект кагъызлары онгарылып тура.

Докладчыны сейлевюнде районну яшавлукъ-коммунал хозяйствосу 2022-2023-нчю йылланы гюз-къыш айларында къыставуллу гьаллар болмасын учун тарыкълы гьазирлик ишлер юрюлюп турагъанын ташдырды.

Чарада оьзюню гьасил чыгъарып сёйлевюнде районну башчысы М.Амиралиев ЖКХ ва капитал къурулуш управлениесини касбучуларына гележекде капитал ремонт ишлеге проект-смета кагъызланы онгарагъанда, бары затны теренден анализ этип, гьисапгъа алып мукъауятлы кюйде онгарма таклиф этди.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

3