Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

22.07.2022 09:44 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Дагъыстанны байрам гюню

Автор: Нюрсагьадат Изамутдинова

Гьар йыл июль айны 26-нда Дагъыстаны кёп миллетли халкъы оьзлени инг де агьамиятлы пачалыкъ байрамларыны бирисин – Дагъыстаны Конституциясыны гюнюн белгилей. Артдагъы йылларда Россияда, ону ичинде Дагъыстанда да болуп турагъан тюрлю агьвалатлар, политика, экономика гьаллар. РСФСР-ни Конституциясы Дагъыстанны кёп миллетли халкъларыны жамият аралыкъларын, янгы геополитика гьалын гёрсетме болмайгъанлыгъы саялы, Дагъыстанны Конституциясына алмашынывлар этилип, 2003-нчю йылны июль айыны 10-нда Дагъыстанны Конституция жыйынында къабул этилген.

1994-нчю йыл июль айны 26-нда Дагъыстанда Конституция къабул этилингенден берли, шо гюн байрам гюн деп белгилене. 2003-нчю йыл алмашынывлар этилип къабул этилген янгы Конституция да шо гюн белгиленеген кюйде къалды.

Конституция – Дагъыстанны лап да Аслу Закону. Ол Дагъыстанны халкъларыны бирлигин беклешдире. Конституцияда айтылагъан кюйде, Дагъыстанны бары да халкълары бирлешип Дагъыстан республикасын къургъан ва шо республикада оланы ихтиярларын якълап ишлей. Онда Дагъыстан республиканы ичинде яшайгъан халкъланы ихтиярлары якълана ва Дагъыстан пачалыкъ къурумуну къайдаларын белгилей. Конституцияны 5 -нчи статьясы кёп миллетли Дагъыстанны халкъларыны бирлигин беклешдирмекни уьстюнде ишлей.

ДР-ни Аслу Законуна гёре, ДР-ни Башчысын 5 йыл болжалгъа ДР-ни Халкъ Жыйыны РФ-ни Президентини таклифине гёре сайлай. Шоллукъда, ДР-ни Башчысы бизин республикабызны халкъыны атындан РФ-ни ичинде ва тыш янында сёйлей, пикруларын айта, халкъыбызны интереслерин якълай.

Олай да, ДР-ни Гьукуматы республиканы ичиндеги бары да тармакъларда иш юрюте. ДР-ни Гьукуматыны ёлбашчысы ва гьар тюрлю министрлери халкъны яшавун яхшылашдырмакъ муратда чалышалар.

ДР-ни Аслу Законуна гёре, халкъны эркинликлерин ва ихтиярларын болдурмакъ муратда ва вакиллери гьисапда ДР-ни Халкъ Жыйынына депутатлар сайлана. Дагъыстанны Аслу Законунда эсгерилген йимик, бизин тав элибизни тюрлю-тюрлю тиллерде сёйлейген халкъы гьар даим де ич ва тыш душмангъа бирлешип къаршы тургъан, олагъа къатты къапас ургъан. Демек, 1999-нчу йылда халкъара террорчулукъ черивлерине дагъыстанлылар бир юмурукъгъа жыйылып къаршы турдулар ва намарт душманны ана топурагъындан тезликде къуваладылар.

Бу йыл Дагъыстанны Конституциясына 28 йыл бола. Шо йылланы ичинде уьлкебизни халкъларыны яшаву яхшылашсын, оланы ихтиярлары якълансын учун кёп иш этил­ген. Озокъда, кемчиликлеге ёл берилеген, адамланы ихтиярлары бузулагъан гезиклер де ёлукъмай къалмай. Тек шоланы тайдырмакъ, адамлагъа оьзлени ихтиярларын билдирмек муратда гьар гюнлер булан иш юрюлюп тура.

Социал-экономика, маданият, савлукъ сакълав, яшлагъа билим берив ва башгъа тармакъларда да яхшы янгъа бурулув барын бизин районну халкъларыны яшавундан, ­юртларыбызны гёзеллигинден, айлана якъны къоруп сакълавдан гёрюп турабыз.

Адатлангъан кюйде, Дагъыстанны Конституциясыны гюнюнде уьлкебизни бары да ерлеринде байрам чаралар оьтгериле.

Шолай, тахшагьарыбыз Магьачкъалада оьтгерилеген байрам чараларда республикабызны 28 районуну вакиллери ортакъчылыкъ эте, олар гьариси оьзлени милли опуракъларын гийип, оьзлени маданиятын гёрсете. Олар шагьарлылагъа оьзлени милли ашларын, опуракъларын, бийивлерин, оьзлер этеген тюрлю къол ишлерин, пагьмуларын, усталыкъларын аян эте.

Дагъыстанлы тюрлю усталаны ва художниклени ишлерини выставкасы ­оьтгериле. Гьар йыл шо байрам ёлугъувларда Республиканы Башчысы ва башгъа гьакимбашлар къутлав сёзлер булан ­халкъны алдында сёйлей. Сонг чара байрам концерт булан узатыла.

Кёбюсю гьалда ДР-ни Конституциясыны байрамы уллу фейерверк булан тамамлана.

Шолай байрам чаралар июль айны 26-нда Дагъыстанны бары да шагьарларында ва юртларында оьтгериле.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

3