Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

15.07.2022 10:08 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Губденде атлар чапдырыв

Автор: Багьавутдин Самадов

Белгили кюйде, Губден юртда бусурман байрамлагъа багъышланып гьар тюрлю чаралар оьтгерилегени яхшы мердешге айлангъан. Айтагъаным, шолай байрамларда уллулар ва яшлар къуршалып, аслу гьалда спорт ярышлар оьтгериле.

Шоллукъда, алдагъы гюнлерде Губден юртда Къурбанбайрамгъа багъышланып гьар йыл ­оьтгерилеген спорт ярышлар оьтгерилди. Шолай чара оьтгерилегени 9-нчу керен. Айтагъаным, эсгерилген ярышларда республикабызны гьар тюрлю шагьарларындан ва районларындан, олай да, тышгъариден де чакъырылып ортакъчылыкъ этген гезиклер де болгъан.

Гьаманда йимик, шулай ярышланы оьтгермеге ва кюрчюлендирмеге юртну башчысы ва имамы оьзлени бойнуна ала. Муна, бу йыл да шолай болду. Демек, пайдалы ишге арив къуршалыв болгъаны гьис этиле.

Шо гьалда оьтгерилген спорт чарада спортну гьар тюрлю жураларындан бек къужурлу кюйде ярышлар оьтгерилди. Шоллукъда, ярышланы барышында 800 метр узунлукъгъа 14 йыл болгъунча яшланы арасында чабыв, 1600 метр узунлукъгъа оьмюр чагъына дазу салынмайлы чабыв, 16 кило авурлугъу булангъы пудну ташлав ярышлар болду.

Ярышланы лап да арив ва къаравчуланы къурчун гелтиреген ери – атланы чапдырыв. Шо ярышларда 2 йыллыкъ чагъына етишмеген атланы, 3 йылдан оьмюрю уллу атланы, дагъы да оьмюр чагъы уллу атланы чапдырывлар болду. Чабывланы 5-нчиси сыйлы журалы атланы чапдырыв да оьтгерилди. Атлар 1600-ден 4800 метрге ерли узунлукъ мезгилде чапдылар ва оьзлени пагьмусун гёрсетдилер. Умуми алгъанда, 7 тюрлю мезгилге ат чапдывлар оьтгерилди.

Губденде шо гюн оьтгерилген ат чапдырывларда Къарабудагъгент районну гьакимбашы Магьмут Амиралиев, ону орунбасары Магьамматгьанипа Зугьумов, Губден юртну ёлбашчылары ва чакъырылып гелген оьзге гьюрметли къонакълар ортакъчылыкъ этдилер.

Губден юртну башчысы Осман Жалилов ярышланы барышында оланы аслу мурады гьакъда айта туруп, булай деди: “Бу ярышларда биз савлукъну гьайын этмеге ва ону беклешдирмеге чакъырабыз. Олай да, Дагъыстанны миллетлерини арасында къонакълыкъны ва дослукъну ­оьсдюрмеге умутлубуз. Озокъда, Ислам динни де гертилигин ва гёзеллигин халкъгъа яймагъа ва билдирмеге герекбиз. Шо саялы да, бу ярышлагъа имамыбыз да къуршала”.

Шо гюн оьтгерилген ярышларда алдынлыкъны алгъанлагъа арив багьалы савгъатлар, кубоклар ва дипломлар тапшурулду.

– Ярышланы ортакъчылары! Булай сыйлы бусурман байрамгъа багъышланып ­оьтгерилеген ярышлар – бизин бирлигибизни ва дослугъубузну суратлай. Айрокъда, гьар йыл Губденде оьтгерилегенине мен бек шатман ва оьктем боламан. Шу ярышлагъа яшлар да уллулар да къуршалагъаны оьтесиз маъналы ва пайдалы.

Гьалиги девюрде бизин элибизни халкъыны арасында бирлик ва дослукъ артмагъа ва беклешемге тарыкъ. Ватаныбызны тыш яндагъы душманлары бизин арабызгъа питне ва къалмагъал салмагъа сюе. Шулай чаралар буса шолай яман ишлеге тогъас ва душманларыбызгъа къапас урув йимик бола.

Бугюн оьтгерилген чараны сиптечилерине, ортакъчыларына районну халкъыны атындан гьакъ юрекден баракалламны ва разилигимни билдиремен. Энниден сонг да дослукъну ва бирликни, парахатлыкъны ва гертиликни якъчылары ва сакълавчулары болур деп инанман”, — деди ярышланы барышында районну башчысы Магьмут Амиралиев.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

4