Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

27.08.2021 09:52 Пятница
Категории (2):
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Ял алывну гьасиллери

Автор: Багьавутдин Самадов

Гьаманда йимик, оьтген талатгюн, август айны 24-нде, район администрацияны жыйынлар оьтгерилеген уллу залында районну администрациясыны аппаратыны гезикли генгеши оьтгерилди. Оьтгерилген шо генгешде район администрацияны управлениелерини ва бёлюклерини ёлбашчылары булан бирче районну ичиндеги юртланы башчылары да оьзлени ортакъчылыгъын болдурдулар.

Генгешни ачгъан ва юрютген район администрацияны башчысыны биринчи орунбасары Ибрагьим Абдулмежитов 2021-нчи йылда яшланы ва яшёрюмлени яйлыкъ каникулларыны вакътиде ял алывуну гьакъында маълумат булан сёйлемеге район администрацияны социал ва яшёрюмлени масъалаларына къарайгъан бёлюкню ёлбашчысы Гюлжанат Темированы чакъырды.

Трибунагъа гётерилген Г.Темирова оьзюню сёйлевюнде яйлыкъ каникулланы барышында ял алагъан лагерлерде бизин районлу яшлар ва яшёрюмлер ял алгъаны ва савлугъун беклешдиргени гьакъында айтды.

Ону сёзлерине гёре, бизин районну денгиз ягъасында ерлешген дёрт ял алыв лагер бар: «Солнечный берег», «Анжи-Мастер», «Аист» ва «Парус». Районну администрациясы шо лагерлерде ял алывну ва савлукъну беклешдиривню масъалаларын чечмек муратда оьзюнден болагъан кёмегин этегенин Г.Темирова ачыкъ этди.

Районну социал ва яшёрюмлени масъалаларына къарайгъан бёлюгюню ёлбашчысыны баянлыкъларына гёре, 2021-нчи йылда эсгерилген лагерлерде аслу гьалда санитар-эпидемиология ва от сёндюрювню алдын алыв талаплагъа гёре хыйлы иш этилген. Олай да, эсгерилген лагерлени къуллукъчуларына МВД-ни ва савлукъ-сакълав къурумланы янында тергев болдурулгъан.

«Бу йыл савлай элибизде ва уьлкебизде коронавирус аврув яйылгъангъа гёре, лагерде ишлейген къуллукъчуланы вакцина этивюне айрыча тергев берилди. Олай да, медицина кабинетлени материал-техника базасы яхшылашдырылды, дарманлар булан таъмин болду.

Умуми алгъанда, бизин районубузда бу йыл 2456 яш ва яшёрюм денгиз бойдагъы лагерлерде оьзлени савлугъун беклешдирди ва ял алдылар. Шоланы 535-и бизин районлу яшлар эди. Олардан къайры да, «Орлёнок» ва «Планета» лагерлерде 10 яш ял алдылар. Сентябр айны 17-синде бизин райондан 32 яш бютюн дюньягъа аты белгили «Артек» лагерге ял алмагъа ва савлугъун беклешдирмеге баражакъ»,- деп Г.Темирова баянлыкълар бере туруп сёйледи.

Оьзюню сёйлевюн тамамлай туруп, Г.Темирова район администрацияны хас комиссиясы ва Роспотребнадзорну жаваплы къуллукъчулары ял алывну заманында гьар тюрлю аврувгъа ва хатабалагьлар болмасын учун таклифлер бергенин ачыкълашдырды.

Генгешни гьасиллерин чыгъарып сёйлеген районну администрациясыны баш­чысыны 1-нчи орунбасары Ибрагьим Абдулмежитов районну администрациясы гьар заманда да яшланы ва яшёрюмлени ял алывуна ва савлугъун беклешдиривюне айрыча агьамият берегенин айтгъан сонг, энниден сонг да денгиз бойда ерлешген яшлар ял алагъан лагерлеге Къарабудагъгент районну администрациясы кёмегин болдуражагъын ташдырды.

Олай да, генгешни барышында районну администрациясыны баш­чысыны 1-нчи орунбасары Ибрагьим Абдулмежитов районну ичиндеги юртларда юрюлеген вакцина этив осал даражада экенлигин эсгерген сонг, шону гючлендирмеге юртланы башчыларына тапшурду.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

2