Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

13.08.2021 10:32 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Cпорт-масса ишлеге тергев арта

Автор: Абдуллабек Самадов

Бизин районда, артдагъы бир нече йылланы ичинде спорт-масса ишлеге айрыча тергев берилегени гьис этиле. Айтагъаным, районну юрт­ларында спорт школалар янгыртыла, оланы ичиндеги спорт инвертарланы эсгиленгенлери янгылары булан алышдырыла. Ондан къайры да районну бир нече юртунда яшёрюмлер учун гьалиги заманны талапларына жавап береген, типовой къайдада къурулгъан спорт майданчалар къурулуп яшёрюмлени ихтиярларына берилип тура. Сонг да, спорт школалардан оьтюп, яшлагъа билим береген школаланы яннавуруна гьар школагъа дегенлей, яшлагъа спорт булан машгъул болсун учун тарыкълы болагъан имаратлар салынгъан. Райондагъы спорт ишлени алгъа барывунда район администрацияны ёлбашчысы Магьмут Амиралиевни де аслам къошуму бар. 

Муна бугюнлерде, август айны 14-нде физкультурниклер оьзлени хас байрамын белгилежеклер. Шону гёз алгъа тутуп бизин газетни сурат чыгъарагъан корреспонденти Абдуллабек Самадов, район администрацияны ФК ва спорт ишлерине къарайгъан бёлюгюню ёлбашчысы Завур Умаракъаев булан ёлугъуп, йылны башындан бугюнлеге ерли спорт ишлени барышы гьакъда лакъырлашгъан. Тюпде биз, шо лакъырлашывну охувчуларыбызны тергевюне беребиз.

- Завур Абдулбекович, сиз ёлбашчылыкъ этеген райондагъы спорт идаралар буссагьатгъы вакътиде нечеге чыкъгъан, олагъа нече яшёрюм къуршалгъан, шо яшёрюмлеге нече тарбиялавчу-тренерлер къуллукъ эте?

- Бугюнлерде, районда 10 спортшкола иш гёре. Шо спортшколалагъа 3 мингден де къолай яшёрюмлер къуршалып спортну оьзлер ушатагъан тюрлю журалары булан машгъул болалар. Районда физкультура булан спортну алгъа барывун болдурмакъ учун 199 адам загьмат тёге. Шолардан 86-сы школаларда физкультурадан дарс береген муаллимлер, 113-ю буса спорт идараларда яшёрюмлени спортну тюрлю къайдаларына уьйретип юрюйген тренерлер-тарбиялавчулар. Шо тренерлени арасында 1-и Россия Федерацияны ат къазангъан спортчусу, 15-и Россияны спортнуну усталары, 55-иси спортну устасы кандидатлар, 42-си буса 1-нчи разрядлы спортчулар. Тренерлеге, яшёрюмлени де къуршап физкультура ва спорт булан машгъул болмакъ учун районда 119 спорт биналар, майданчалар бар. Шолардан районну спортчу яшёрюмлери толу кюйде пайдалана.

- Завур Абдулбекович, бу йылны башындан ортасына ерли сизин спортчулар не йимик ярышларда ортакъчылыкъ этгени гьакъда да айтсагъыз, яхшы болур эди?

- Бизин спортчуларыбызны кёбюсю бу йылны башындан берли 80-ден де къолай тюрлю-тюрлю ярышларда ортакъчылыгъын болдургъан, шоланы арасында Россияны чемпионатында, Европа, Дюнья ярышларында, гьатта Токио шагьарда юрюлген Олимпия оюнларында да ортакъчылыкъ этген спортчуларыбыз да бар. Бизин районну спортчулары, къайсы ярышларда ортакъчылыкъ этсе де, алдынлы ерлеге ес болуп къайтагъанлары кёп бар. Масала, Токиода юрюлген Олимпия оюнларында ортакъчылыкъ этмеге насип болгъан бизин дагъыстанлы спортчуларыбызны арасында районлу спортчубуз Гьажимурат Рашидов да бар. Ол тутушуп ябушувларда бронза медал къазанып къайтды. Магьамматмурат Гьажиев тутушуп ябушувдан Дюньяны Кубогун къазангъан ва Европаны чемпиону да болгъан спортчубуз. Абакар Азизов къол булан ябушувдан Дюньяны кубогун къазангъан спортчу, Гьажи Пайзуллаев де дюньяны кубогу учунгъу къол булан ябушув ярышларда гюмюш медалгъа ес болгъан спортчубуз. Олай алдынлылар бизде кёп бар.

Районну спорткомитетини къуллукъчуларыны сиптечилиги булан, эсгерилген вакътини ичинде районну ампутантларыны арасында гьар йыл оьтгерилип юрюйген спорт ярышлар бу йыл да эсде къалардай арив оьтгерилди. Ондан къайры да бизде артдагъы йылларда ГТО-ну фестивалы оьтгериле. Бу йыл шо фестивалда районну спортчуларындан 285 яшёрюм ортакъчылыкъ этдилер. Шоланы арасындан чинк­де яхшы натижалар гёрсетген 32 спортчубуз республика оьлчевде юрюлген ГТО-ну ярышларында да оратакъчылыкъ этдилер.

Бизде алдынлы ва бажарывлу спортчуланы санаву йылдан-йылгъа артып юрюй. Неге тюгюл де, шоланы тарбиялап спорт ябушувлагъа уьйретип юрюйген бажарывлу тренерлерибиз бар. Масала, ушу-саньдадан Болат Гьажиев, боксдан – Магьамматали Алиев, дзюдодан – Наримат Гьамитов, Гьасанхан Къадиев. Олай кёп оьзгелери шолай бажарывлу тре­нерлер.

Сёзюмню узата туруп, бизин райондан чыкъгъан, аты айтылгъан эсли кочапларыбызны, Олимпия оюнланы ортакъчысы, тутушуп ябушувдан Олимпиаданы чемпиону Магьамматгьасан Абушевни, боксдан гюмюш призёрубуз Нюрмагьаммат Шанавазовну, анасы, бизин Къарабудагъгентли, бугюнлерде оьзлер шагьарда яшайгъан, тутушуп ябушувдан Европаны, 1974-нчю йылда дюньяны чемпиону болгъан Насрулла Насруллаевни, ону иниси Аминулланы, Манасгентде яшайгъан, паратхэквондо спортдан Россияны, олай да, дюньяны 2 керен чемпиону Зайира Иразиеваны сонг да, районну ичиндеги бары да физкультура ва спорт булан машгъул болагъан спортчуланы физкультурниклени байрамы булан къутлайман! Барысыны да къаркъараларына савлукъ, спортда буса уллу уьстюн­люклер ёрайман.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

1