Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

23.07.2021 08:38 Пятница
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Авурлукълагъа чул билдирмейлер

Автор: Шихав Къайирбеков

Артдагъы гюнлер бизин якъларда гьаваны иссилиги шайлы гётерилген. Синоптиклер билдиреген кюйде, шулай иссиликлер дагъы да бир жумадан къолай узатылма бола дейлер. Гертиден де, бу йылны июль айыны экинчи он гюнлюгю оьтесиз исси бара. Башынгны къыргъа чыгъарсанг, баш майынгны иритип йибереми экен деп эсинге геле. Озокъда, яйны яллавлу гюнлеринде салкъын уьйде, денгиз бойларда гюнлюкню салкъынында ял алма яхшы бола. Тек, юртлу загьматчыгъа булай леззетлер къайдадыр? Чакъ исси деп, оьсюмлюклени къуллукъларын йырма, кёп харж къыйын тёгюп болдургъан ашлыкъланы тюшюмюн къайтармай къойма кюй де ёкъ.

Бугюнлер районну авлакъчылары къылчыкълы ашлыкъланы тюшюмюн къайтарывну давам этип туралар.

Газетни охувчуларыны эсине салабыз: бу йылны тюшюмю учун районну муниципал къурулувларында 15263 гектаргъа къылчыкълы ашлыкъланы тюшюмюн къайтарма тарыкъ. Айтма тарыкъ, авлакъчылар, механизаторлар оьзлени къатты ругьу, ишге берилгенлиги авурлукълагъа, гьаваны иссилигине чул билдирмей, загьматны уьлгюсюн гёрсетип ишлейлер.

Районда буссагьатгъы вакътиде ашлыкъланы тюшюмюн къайтарывда 20-дан къолай комбайн ишлей. Комбайнчыланы гьаракаты булан гюнде 600 гектардан къолай майданланы ашлыгъы къайтарыла. Механизаторланы, шофёрланы гьаракаты булан 8260 гектар ердеги къылчыкълы ашлыкъланы тюшюмю къайтарылгъан. Гюзлюк къылчыкълы ашлыкълар – 6590 гектар, язлыкъ къылчыкълы ашлыкълар – 1670 гектар. Тюшюмю къайтарылгъан гюзлюклени гьар гектарындан 22,4 язлыкъ, къылчыкълы ашлыкъланы гьар гектары 18,2 центнер тюшюм бере.

Районда къылчыкълы ашлыкъланы тюшюмюн къайтарыв орталаша бара. Амма 2021-нчи йылны ашлыгъыны тюшюмюн къайтарып битген муниципал къурулувлар да бар.

Артдагъы йылларда Гьели юрт муниципал къурулувда топуракъланы ишлетивде районну оьзге муниципал къурулувларына яхшы уьлгю гёрсетип ишлейлер. Муна, бу йыл да гьелили механизаторлар оьзлени къайратлы загьматы, гьаракаты булан ашлыкъланы тюшюмюн къайтарыв кампанияны уьстюнлю кюйде тамамлагъанлар. Гьелили авлакъчыланы гьасиллери орта, районну гьасиллеринден артыкъ. Авлакъчылыкъ тармакъны устасы фермер Магьамматсайит Абсаматовну натижалары дагъы да гёрмекли. Ол 20 гектардагъы арпаларыны гьар гектарындан 35 центнер тюшюм алгъан. Будай тарлавларыны тюшюмлери де юрекни къувандыра.

Губден юрт муниципал къурулувда да ашлыкълар орулуп, басылып битген. Губденли фермер М.М.Османов да – авлакъчылыкъ тармакъгъа берилген адам. Ол ишде яхшы натижаланы къолда этмек учун бары да агротехника къуллукъланы сан яны булан агротехника гёрсетеген болжалларда оьтгере туруп, яхшы уьстюнлюклеге етише геле. Мол тюшюмге мугькам кюрчю салывда элита урлукъланы агьамияты уллу. Ол 2021-нчи йылны тюшюмю учун 180 гектаргъа сан яны булангъы урлукълар чачып, яхшы тюшюм алгъан. Демек, гьар гектар 28,8 центнер тюшюм берген. М.Османов топуракъланы ишлетмек, сан янлы урлукълар алмакъ учун чыкъгъан харжланы янгыз саламын сатып къайтарышын этме бола. Айтагъаным, къургъакъ топуракълар буса да, саламны массасы кёп.

Къарабудагъгент юрт муниципал къурулувда юрт хозяйство производствону къайсы тармагъында да техниканы къытлыгъы гьис этиле. Муна, комбайнлар етишмейгени саялы, райцентрда бу йылны тюшюмюн къайтарыв созулуп тура. Тюзю, артдагъы гюнлер Къарабудагъгентге хоншу юртлардан дагъы да 3 комбайн гелген.

Яйны яллавлу гюнлерине де къарамайлы, районну механизаторлары чул билдирмей, гюнлюк нормаларын къабат ярымгъа толтуруп, яшавгъа чыгъаралар.

“Къызгъанч эки керен утдура” деп айтыла. Мунда мен бир-бир фермерлер чёп отланы алдын алывда гербецитлеге гетеген харжланы эконом этебиз деп, участкаларына гербецит урмай къоялар. Артдагъы вакътилерде болгъан дагьнилерден сонг, ашлыкъ тарлавларда шайлы чёп от битген участкалар бар. Шо ашлыкъланы тюшюмюн къайтарывну барышына чатакъ эте, ишлени барышы аста бола.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

4