Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

23.07.2021 08:40 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Ат туягъын тай басар

Автор: Шихав Къайирбеков

Бу халкъ айтыв жамият арада актив позициясы, ата юртуну, азиз халкъыны къысматына жаны авруйгъан гьар тюрлю къуллукъларда намуслу, гьалал ишлеп, рагьмулугъу булан янгыз ата юртуну халкъыны тюгюл, савлай районну халкъыны разилигин алып ишлеп гетген тухумлагъа къыйышадыр деп эсиме геле. Уллу Бойнакъда халкъ арада абуру бар тайпалар аз тюгюлдюр.

Бугюн мен оьзюню къайратлы загьматы, касбу бажарывлулугъу, ишге жаваплы янашыву булан юрт хозяйство производствону гётеривде аслам къошумун этген, арабыздан чакъсыз гетген Адав Зайнутдинович Имакъовну эсделигине, районну халкъына ону загьмат ёлун малим этмек деген къастны салдым.

Инг биринчилей, Адав Имакъовну гьакъында баянлыкълар берме урунгъунча, биринчилей ону «Тухум терегини» бир бутагъына гёз къаратайыкъ. Адавну уллатасы Беге Бойнакъда танывлу, айтылгъан тухум гьисаплана. Ол кёп йыллар ата юртунда хозяйствону ёлбашчысы ва оьзге тюрлю жаваплы къуллукъларда ишлеп, хозяйствону экономикасын, юртлуланы яшав гьалын яхшылашдырмакъ учун яллыкъ тапмай загьмат тёкген. Ону таныйгъанлар буссагьатда да Бегени къаттылыгъын , тазалыгъын, рагьмулулугъун, тюзлюгюн уллу гьюрмет булан эсге алалар.

Зайнутдин Имакъов Бегени уланы. Ол Уллубийавулда тувса да, бары англавлу яшавун Къакъашура юртда йиберген.

1960-нчы йылда Зайнутдин Имакъов Дагъыстан медицина институтну битдирген сонг, Къакъашура участка больницагъа баш врач этилинип бакъдырыла. Ол шо къуллукъда законлу ял алывгъа чыкъгъынча чалышгъан.

З.Имакъов бажарывлу касбучу гьисапда юртлуланы савлугъун болдурувда, аврувланы сав этивде гечесин-гюнюн бир этип ишлеген. Къакъашура – районда лап уллу юртланы бири. Юртдагъы колхоз да – шолай уллу хозяйстволаны бири. Хозяйствону «Зелекъакъа» участкасында шо заманларда 4 МТФ, 4 ОТФ бар эди. «Зелекъакъа» Къакъашурадан хыйлы йыракъда. Фермаларда, къойкъошларда ишлейген ёлдашлар кепсиз болгъан гезиклер бары къуллукъларын къоюп, заманын тас этип, Къакъашурагъа барма борчлу бола эдилер. Зайнутдин Имакъов гьаракат этип, къасткъылып «Зелекъакъа» участкада 1962-нчи йылда медпункт ачдыргъан. Пунктну ёлбашчысы болуп Сагьадулла Агъаев ишлеген. Участка больницаны касбучулары гьайванчыланы янына барып, оланы медицина къуллукъларын кютген.

Къакъашура юртну жамияты буссагьатда да З.Имакъовну адамлыкъ хасиятын, юртлуланы савлугъун болдурув гече демей, гюн демей тёкген загьматын, этген къуллукъларын унутмагъан, ону атына абур этелер.

Зайнутдин Имакъовгъа юртлуланы савлугъун сакълавда , сав этивде тёкген загьматына пачалыкъ оьр багьа берген. Демек, 1998-нчи йылда Дагъыстан республиканы Пачалыкъ Советини Указы булан огъар «Дагъыстан республиканы ат къазангъан врачы» деген оьр ат берилген.

Зайнутдин уьягьлюсю Зумурут булан 7 авлетни къумукъланы сыйлы мердешлерини ругьунда тарбиялама бажаргъанлар .

Яшланы 4-юсю – улан, 3-ю­сю – къыз.

Зайнутдин ва Зумурут ишни кёплюгюне де къарамайлы, авлетлерин тюз тарбиялама, билимлер берме бажаргъанлар. Имакъовланы авлетлерини оьр, орта хас билимлери бар.

Уланлары Таймас, Къарабудакъ, МВД-ни системасында гьар тюрлю къуллукъларда намуслу кюйде къуллукъ этген. Жинаятчылыкъ булан ябушув юрютювде, пачалыкъ еслигин къоруп сакълавда аслам къошумун болдургъан Таймас Имакъов – ДР-ни ат къазангъан юристи.

Адав Зайнутдинович Имакъов – авлетлени лап уллусу. Ол 1955-нчи йылда тувгъан. Уллубийавул орта школаны 1972-нчи йылда уьстюнлю кюйде тамамлагъан сонг, шо йыл ол Дагъыстан юрт хозяйство институтну агрономлар гьазирлейген бёлюгюне охума тюше. Адав Имакъов оьр охув ожакъда охуйгъан йылларында институтну яшавунда актив кюйде ортакъчылыкъ эте, теория билимлерин мугькамлашдырмакъ муратда сынав-ахтарыв ишлеринде оьзюню айрыча гёрсетме бажаргъан.

1977-нчи йыл оьр охув ожакъны оьр къыйматлагъа битдире. Ол оьр охув ожакъны битдирген сонг, ата юртунда «Буйнакскийни» атындагъы совхозда бригадирни къуллугъунда иш башлай.

Мен ишиме байлавлу болуп, районну хозяйстволарыны касбучулары, орта звенону ёлбашчылары булан кёп къатнашгъанман, баянлыкълар алгъанман.

Адав Имакъов булан да газетни ишине байлавлу болуп, бир керен ёлукъмагъанман, кёп керенлер ёлукъгъанман.

Адамны танымакъ учун ону булан йыракъ сапаргъа чыкъма яда бир пут туз ашама тарыкъ дей. Мен Адав булан сапаргъа да чыкъмагъан, пут туз да ашамагъанман, тек ону булан бир нече керенлер ишге байлавлу къатнашгъан сонг, англавлу , бажарывлу, топуракъны хадирин билеген, ону аяйгъан, мекенли къуллукъ этме сюеген касбучу экенине дестине инандым.

Адав Имакъов – бажарывлу касбучудан къайры да, уьлкеде болуп турагъан алмашынывланы оьзгелерден бир къадар алда англап, демократия алмашынывланы вакътисинде районда лап биринчилерден болуп айрыча топуракъ участка алып, дазулангъан жавапчылыгъы булангъы къурум къуруп, шо вакътиде районда биринчилей юзюмню «Молдова» журасын орнатгъан касбучу.

Гетген асруну 90-ынчы йылларында уьлкени юрт хозяйство тармагъы лап къыйын заманланы башдан гечирди. Оькюрюп турагъан хозяйстволарыбыз къолгъа таза тюгюл ёлбашчылар башчылыкъ этеген девюрде ортакъ мал таланып-талам такъыш болду. «Буйнакский» совхоз да шолай заманланы башдан гечирди.

Хозяйствону лап авур йылларында юртлулары тилеп хозяйствогъа ёлбашчы болма, гьалны ёрукълашдырма Адав Имакъовну бойнуна тувардылар. Ол 8 йыл «Буйнакский» совхозну директору болуп ишледи. Озокъда, экономикасы бузукъ хозяйствону нечакъы бажарывлу касбучу, къурувчу болсанг да, бирден-эки гётерме къыйын. Болса да, Адав Имакъов совхозну коллективин бирикдирип, ишлени жанландыргъан эди. Тек тюзлюкню, гертиликни сюеген Адав Имакъов 2013-нчю йыл болма ярай, август айда юзюм бишме аз къалгъан вакъти оьзю арза берип ишден тайгъаны да ону адамлыкъ, тазалыкъ хасиятын исбатлай.

Адав Имакъовну юрт хозяйство производствону гётеривде, юрт хозяйство продукция болдурувда етишген уьстюнлюклерине гьукумат тийишли багьа берген. Демек, ол «ДР-ни юрт хозяйство тармагъыны ат къазангъан къуллукъчусу», ДР-ни ат къазангъан юзюмчюсю, СССР-ни юрт хозяйство министерлигини Гьюрметлев грамотасы булан савгъатлангъан.

Зайнутдин Имакъовну авлетлери уллатасы Бегени, атасыны ишлерин уьлгюлю кюйде узаталар.

Адавну атын гетген заман булан язма къолубуз бармай. Тек, къысмат огъар шолай буюргъандыр. Тенгирибиз гюнагьларын гечсин, жаны Женнетлерде болсун, къалгъанларыны, юреклерине Аллагь сабурлукъ салсын.

Адавну авлетлери де атасыны ишин уьлгюлю кюйде узатар деп инанабыз.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

3