Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

16.07.2021 09:21 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

ЦУР-ну ишине къаралды

Автор: Багьавутдин Самадов

Белгили кюйде, РФ-ни Президентини Администрациясыны сиптечилиги булан савлай элибизни даражасында ЦУР-лар къурулгъан. Демек, ЦУР – РФ-ни регионларыны управлениелерини центрлары гьисаплана. Шо центрларда ватандашланы хас чакъырывларына, тилевлерине ва арзаларына агьамият ва тергев бериле.

Шоллукъда, июль айны 1-нде бизин республикабыз Дагъыстанда шолай хас ЦУР оьзюню ишин мекенли башлагъан. Шо ЦУР-гъа, оьрде эсгерилген кюйде, дагъыстанлылар оьзлени тилевлерин ва арзаларын интернет байлавлукъда язмагъа ихтияры бар.

ЦУР-ну хас ва жаваплы къуллукъчулары ватандашланы арзаларына ва тилевлерине алгъасавлукъда ва тезликде жавап бермеге борчлу. Шо ишни бизин район администрацияда маълумат сиясат управлениени ёлбашчысы Адилбий Къурбанов мекенли кюйде юрюте.

Алдагъы гюнлерде район администрацияны башчысы Магьмут Амиралиев ва маълумат сиясат управлениени ёлбашчысы Адилбий Къурбанов ДР-ни Башчысыны заманлыкъгъа борчланы кютеген Сергей Меликовну ёлбашчылыгъы булан ВКС къайдада оьтгерилген генгешде оьзлени ортакъчылыгъын болдурдулар.

Шо генгешде ЦУР-ну 15 гюнню узагъындагъы ишини гьасиллери гьакъда айтылды. Демек, ЦУР шо вакътини узагъында ватандашлардан гелген 2 минг тилевге ва арзагъа жавап берген. Шо вакътини ичинде бизин райондан ЦУР-гъа 23 адам арза язгъан.

Аслу гьалда, республикабызны ватандашлары сув, ярыкъ булан таъмин этив ва нас-алагъожаны тайдырыв масъалаланы гётере. Адамлар гётереген масъалаланы пачалыгъыбызны ёлбашчылары федерал даражада пикру алышдырывгъа алгъан.

ДР-ни Башчысыны заманлыкъгъа борчларын кютеген Сергей Меликов эсгерген кюйде, шо аслу масъалаланы уьстюнлю кюйде чечмек учун бары да жаваплы къурумлар ва идаралар бирлешип ишлемеге герек. Амма шоланы чечмек учун, озокъда, заман тарыкъ. Олай да, халкъ шону англасын учун олар булан ювукъ ва тыгъыс байлавлукъ тутмагъа ва англатыв иш юрютмег тарыкъ.

ЦУР-ну ёлбашчылары генгешни барышында эсгерген кюйде, ватандашлар оьзлени сесленивлеринде (комментарии) вакцина этивню масъаласы гьакъда да кёп айта. Демек, коронавирусгъа къаршы вакцина этив хас пунктланы бирлеринде вакцина ёкъ деп эсгериле.

Шо гьакъда айта туруп, Сергей Меликов оьзюню ойларын ва таклифлерин ачыкъ этди.

«Янгыз Магьачкъаладагъы больницалар гьар гюн 300 аврувлу адамланы къабул эте. Республикабызны бир-бир районларында гьал ёрукълашгъан деп айтсакъ да, шолар да тахшагьаргъа ва оьзге шагьарлагъа аврувланы алып бара.

Июль айны 7-нден 11-ине ерли тойлар ва оьзге шатлы мажлислер юрютеген 7 банкет зал ишлегени ачыкъ болду. Шо буса, шулай гьал бузукъ ва авур заманда бир де гьакъылгъа къыйышмай.

Вакцина этив масъаланы гьа­къында айтсакъ, шону оьлчевлери республикабызны бары да хас пунктларына оьз заманында етишдириле»,- деп С.Меликов маълуматлар берди.

ДР-ни Гьукуматыны ёлбашчысыны орунбасары Мурат Къазиев берген баянлыкълагъа гёре, республикабызда бугюнге 192 минг адам вакцина этген. Олай да, республикабызгъа умуми алгъанда вакцинаны 213 минг оьлчевю гелген. Вакцина республикада янгыз 6 участкада битген болгъан. Бу жуманы ахыры болгъунча республикабызгъа вакцинаны дагъы да 13 минг оьлчевю гележек.

Генгешни ахырында Сергей Меликов ЦУР-ну ёлбашчыларына ватандашлар гётереген лап да аслу ва агьамиятлы масъалаланы тезликде чечмеге тапшурду.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

2