Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

16.07.2021 09:32 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Документлени гьазирлигине къаралды

Автор: Шихав Къайирбеков

Гьаманда йимик, жуманы талатгюнюнде район администрацияны аппарат жыйыны бола. Шо жыйынларда районну ичинде милли проектлер булан этилеген ишлени, къурулушланы барышы, коронавирус инфекция аврувну алдын алмакъ, яйылывун токътатмакъ учун ерлерде адамлар вакцина этдиривню гьалы ва оьзге тюрлю агьамиятлы масъалалар арагъа салына.

Июль айны 13-нде болгъан район администрацияны гезикли жыйынында эки масъалагъа къаралды.

Биринчи масъала – 2021-нчи йылда районну территориясында къурма гёз алгъа тутулгъан социал агьамияты булангъы объектлени тарыкълы документ кагъызларын гьазирлев .

Экинчи масъала – районда ашлыкъланы тюшюмюн къайтарыв ва оьзге авлакъ ишлени барышы.

Чараны гиришив сёз булан районну башчысыны 1-нчи орунбасары И.Абдулмежитов ачды ва юрютдю.

Чарада биринчи масъалагъа байлавлу район администрацияны къурум-проект управлениесини ёлбашчысы Жанболат Къурбанов гьисап берди. Ол оьзюню сёйлевюн «Демография» проект булан районну юртларында, мекенлешдирип айтгъанда, Къарабудагъгент юртда – 250, Дёргелиде – 200, Жангада – 120 яшгъа ери булангъы яшлар бавланы, Дёргели юртда 10 койка ери булангъы участка больницаны бу йылны сентябр айында пайдаландырывгъа берилежегин эсгерди. Шо – районну яшавунда уллу къуванчлы агьвалат.

Докладчы оьзюню сёйлевюн узата туруп, Къарабудагъгент юртну «Таха-баш», 5 номерли школаны, Янгы Паравулда къурма гёз алгъа тутулгъан янгы школаны тарыкълы документлерин гьазирлевню барышы гьакъда маълумат берди.

Чарада районну юртларыны ­халкъларын ичеген таза сув булан таъмин этивге байлавлу тарыкълы документлени гьазирлевню барышын малим этди.

Чара юрюлюп турагъан вакъти отпускада буса да, районну башчысы М. Амиралиев ортакъчылыгъын болдурду. Огъар да себеп бар. Бары да ерлерде йимик, бизин районда да коронавирус инфекция аврув булангъы гьал авур. Район больницагъа гьар гюн коронавирусдан авруп гелегенлени санаву артса тюгюл, кемимей. Коронавирус инфекцияны яйылывун токътатмакъ, алдын алмакъ учун адамлар коронавирусгъа къаршы вакцина этдирме тюше. Тек шо иш районда онча макътардай юрюлмей.

Районну башчысы М. Амиралиев оьзюню къысгъаракъ сёйлевюнде юртланы башчылары халкъланы арасында вакцина этдирмек учун тийишли даражада англатыв иш юрютмейгенин танкъыт этди.

Буссагьатгъы вакътиде районну халкъыны 10,1 проценти тюгюл вакцина этдирмеген. Магьмут Амиралиев сентябр айны башына районну уллу оьмюрдеги ватандашларыны 60 процентден къолайы вакцина этдирип битмеге тарыгъын англатды. Шо саялы юртланы башчыларына, оьзюню орунбасарларына, район администрацияны жаваплы къуллукъчуларына халкъланы арасында англатыв ишлени гючлендирме къатты буварывлар берди.

Экинчи масъалагъа байлавлу болуп, районну юрт хозяйство управлениесини ёлбашчысыны орунбасары Магьамматзакир Нухов гьисап берди. Ону сёйлевюнден ачыкъ болгъаны йимик, бу йылны тюшюмю учун районну авлакъчылары 15263 гектар майданлагъа къылчыкълы гюзлюк, язлыкъ ашлыкълар чачгъан.

Бугюнлерде ерлерде ашлыкъланы тюшюмюн къайтарыв, тюшюмю алынгъан тарлавланы саламын тайлагъа къысыв ишлер къурумлу юрюле.

Къылчыкълы ашлыкъланы тюшюмюн къайтарывда рай­онда 26 комбайн, саламын тайлагъа къысывда 14 прес подборщик ишлей.

Бугюнге районда 4050 гектар майдандагъы ашлыкъланы тюшюмю къайтарылып битген. Умуми алгъанда, гьар гектар 22,24 центнерден къолай тюшюм бере.

Докладчы оьзюню сёйлевюнде районда гьайванлагъа къатты, сувлу емлени топлавну барышы гьакъда далиллер гелтирип сёйледи.

- Бу йылыбыз да къургъакъ бара. Районну юрт хозяйство продукталар болдурувчулары сугъарыв сувну къытлыгъын гьис эте.

Яйны яллавлугъуну, сугъарма сув етишмейгенлигинде юрт хозяйство продукталар болдурувчулар кёп тюшюмлерин тас эте. Чачылгъан бала тереклер, яш юзюмлюклер къуруп бара,- деди М.З.Нухов.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

3