Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

04.06.2021 09:35 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Бизин гележегибиз

Автор: Калимат Элмурзаева

Июнь айны 1-нде бизин уьлкебизде Яшланы якълавну Халкъара гюню белгилене. Бу байрам бизге, уллулагъа, яш наслуну алдында нечик жаваплы экенибизни эсге сала.

Шолай, июнь айны 1-нде Къарабудагъгент юртдагъы адатлангъан маданият Центрны алдындагъы майданчада Яшланы якълавуну халкъара гюнюне багъышлангъан «Должны смеяться дети» деген баш булан шатлы байрам оьтгерилди. Шатлыкъ райондагъы юртланы китапханаларыны къуллукъларын кютеген бёлюкню къуллукъчуларыны сиптечилиги булан оьтгерилди. Сагьат 11 битген сонг, адатлангъан маданият Центрны йыраву У.Шамилова оьзюню яшлагъа багъышлангъан йыры булан шатлыкъны ачды.

Сонг шатлы байрамны юрютювчюлери яшланы байрам булан къутлады. Райондагъы юртланы китапханаларыны къуллукъларын кютеген бёлюкню ёлбашчысы А.Сотаева яшланы ва уллуланы байрам булан къутлагъан сонг:

– Аявлу яшлар, ата-аналар ва яшлагъа тарбия береген уллу ёлдашлар, мен сизин барыгъызны да бугюнгю арив ва ярыкъ байрам булан къутлайман. Къарап сизге сююнмей болмайман, бири-биринден арив яшларыбыз, милли опуракълар да гийип гелгенде, сююнчюбюзге сююнч къошула. Яшларыбыз насипли болсун учун биз, уллулар, гьаракат этмеге герекбиз. Оланы яшаву бизин къолубузда. Мен сизге савлукъ, ачыкъ кёк, насипли ва парахат яшав ёрайман, – деди.

Шо гюн яшланы байрамы булан гиччи яшлар учун язагъан шаир Насрулла Байболатов да жыйылгъанланы къутлады. Къарабудагъгент район КЦСОН-ну социал къуллукълагъа къарайгъан къуллукъчусу Магьамматгьасан Гьамитов шо гюн жыйылгъан яшланы, оланы тарбиялавчуларын, ата-аналарын байрам булан къутлады ва олагъа кёп яхшылыкълар ёрады.Олай да районну КЦСОН-ну къуллукъчулары яшлагъа шарлар ва морожналар уьлешди.

Сёз берилген районну социал-сиясат бёлюгюню ёлбашчысы Г.Темирова яшланы байрам булан къутлагъан сонг, оланы яй айларда ял алывуну гьайы этилегенни айтды.

– Яйлыкъ каникулларда лагерлеге ял алма барма сюегенлени ата-аналары МФЦ-ге барып документлени берип, яйлыкъ каникулларда яшларыгъызны лагерлеге ял алмагъа йибермеге боласыз. Бу йыл бизин районда ял ялмагъа дёрт лагер онгарылгъан. Бары да яшланы ял алмагъа чакъырабыз,- деди Г.Темирова.

Олай да, шатлы чарада ортакъчылыкъ этме гелген къонакълар: ДР-ни жамият палатасыны уьюрю Багьав Къазибеков ва профессор Михайил Лосев бары да жыйылгъанланы байрам булан къутлады.

Къарабудагъгент юртдагъы «Бекенез», «Юлдуз», «Золушка», «Лучик», «Сказка» деген яшлар бавларыны гиччипавлары байрамгъа жыйылгъанлагъа оьзлени милли ва гьалиги шат бийивлерин гёрсетди ва шиърулар охуду. Шо гюн байрамда ортакъчы­лыкъ этген бары да яшлагъа китаплар савгъат этилди. Олай да, байрамгъа гелген оьзге яшлагъа да аз-маз буса да татлиликлер уьлешинди.

Шатлы байрамны ахырында А.Сотаева ортакъчылыкъ этген бары да яшлар бавларыны музыкалы ёлбашчыларына ва тарбиялавчуларына грамоталар ва яшлар бавуна, яшлагъа буса савгъатлар тапшурду.

Байрамны оьтгермеге кёмегин болдургъаны саялы, район администрацияны ва юрт администрацияны башчыларына, китапханаланы къуллукъчуларыны атындан баракалла билдирди.

Шатлы байрам яшлар учун шат бийивлер, тюрлю оюнлар, викториналар, асфальтда сурат этив конкурс булан узатылды. Олай да, адатлангъан маданият центрны йыравлары оьзлени йырларын яшлагъа савгъат этдилер.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

5