Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

25.06.2021 09:21 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Владимир Путин гюллер салды

Автор: Багьавутдин Самадов

Белгили кюйде, июнь айны 22-синде 1941-нчи йылда гитлерчи елевчю Германия парахатлыкъда яшап турагъан элибизге вагьши кюйде чапгъын этген. Шоллукъда, 80 йыл алда Советлер Союзунда Уллу Ватан дав башлангъан. Уллу Ватан дав дёрт йылны узагъында юрюлген. Шо дав 1941-1943-нчю йылларда лап да авур, къайгъылы ва къыйынлы болгъан. Айтагъаным, башлапгъы эки йылны узагъында Советлер Союзуну асгерлерине ва халкъына кёп уллу тас этивлер болгъан. 1944-1945-нчи йылларда Советлер Союзуну солдатлары елевчю немис-фашист душмандан савлай Европаны пачалыкъларын ва гьатта савлай дюньяны азат этген деп, ташдырып айтмагъа ихтиярыбыз бар.

Уллу Ватан давда белгисиз тас болгъан бары да якълавчуланы ва солдатланы эсделиги учун Москвада Къызыл майданда Кремлни барусуну къырыйында Белгисиз Солдатны Къабуру бар. Шо Къабургъа бизин ватаныбызны бары да халкъы ва тыш пачалыкъланы ёлбашчылары, вакиллери бара ва эсделикге жанлы гюллер сала.

Шоллукъда, июнь айны 22-нде Белгисиз Солдатны Къабуруна Россияны Президенти Владимир Путин барып жанлы гюллер салды. Шо чарада ону булан бирче Уллу Ватан давну ветеранлары, РФ-ни Савутлу Гючлерини офицерлери, кадет школаны охувчулары ва «Большая перемена» деген Бютюнроссия конкурсну алдынлылары ортакъчылыкъ этдилер.

Сонг Россияны Президенти Владимир Путин игит шагьарланы ва «Город воинской славы» деген гьюрметли ат берилген шагьарланы топурагъы салынгъан обелисклерине де гюллер салды.

Чара тамамлангъан сонг, Владимир Путин Эсделикни ва къайгъыны гюнюне багъышлап, оьзюню сёйлевюн сёйледи:

– Россияны гьюрметли ватандашлары! Бугюн бизин Ватаныбыз учун лап да авур ва къайгъылы гюн. Айтагъаным, 80 йыл алда, 1941-нчи йылны июнь айыны 22-нде, Уллу Ватан дав башлангъан.

Бизге савут булан гелген душман 27 миллион адамны негьакъ жанын къыйгъан, минглер булан шагьарланы ва юртланы бузгъан, миллионлар булан адамланы есир этген. Душман янгыз топурагъыбызны елемек учун тюгюл, ол бизин халкъыбызны ёкъ этмеге, къалгъанларын буса оьзюгер къуллукъчу этип тутмагъа сюе болгъан. Демек, шолай болгъан эди буса, бизин халкъыбызны дини де, тили де, адатлары да ва маданияты да къалмас эди.

Шо давда болгъан акъубаны ва зулмуну эсибизге алсакъ, къаркъарабыздагъы къаныбыз къайнай, гьакъылыбыз тас бола деп айтмагъа ярай. Намарт душман оьзюню ойларын яшавгъа чыгъара туруп, къартланы, къатын-къызланы ва яшланы да аямагъан.

Элин азат эте туруп, Советлер Союзуну бары да миллетлери дослукъда, бирликде къоччакълыкъ гёрсетип, кёп ябушувларда, гьужумларда, якълавларда ортакъчылыгъын болдургъан. Олар булан янаша Уьстюнлюкню гюнюн ювукълашдырмакъ учун тылда къартлар, къатын-къызлар ва яшлар бир мюгьлетин де зая этмейли, загьмат тёкген.

Шу болгъан къайгъылы давну ва агьвалатны эсибизге сакъламакъ муратда элибизни тахшагьары Москваны ортасында Белгисиз Солдатны Къабуру этилген. Шу эсделик Къабургъа ватаныбызны бары да мююшлеринден адамлар сыдыра-сыдыра болуп геле ва гьакъ юрекден разилигин билдире.

Шу эсделикни алдында биз барыбыз да дав майданда игит кюйде жан берген, госпиталларда авур яралардан оьлген, есирге тюшюп, душманыны юзюне къарап, къоччакъ кюйде оьлген, олай да, ачлыкъдан къырылгъан бары да халкъны эсге ала туруп, башыбызны иебиз, тизибизден чёгебиз.

Шо давну гьакъында оьсюп гелеген наслубузгъа гьар гюн, гьар гече айтмагъа борчлубуз. Давну гьакъында айтагъанда герти далиллер, архив документлер булан сёйлемеге ва билдирмеге тарыкъбыз. Бизин Ватаныбыз шо давда ана топурагъы учун ябушгъан, къан тёкген, жан берген. Шо къоччакълыкъны бизге бир де унутмагъа ярамай!

Ватаныбызны эркинлиги ва харлысызлыгъы учун жан берген игитлерибизге даимлик макътав! – деп сёйледи Владимир Путин оьзюню сёйлевюнде.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

2