Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

25.06.2021 08:48 Пятница
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Ватан Давну бирдагъы игити

Автор: Багьавутдин Самадов
журналист ва шаир

1941-1945-нчи йылларда бизин ана Ватаныбызны азиз топуракъларында юрюлген Уллу Ватан давну агъусу, къайгъысы, акъубасы, арадан 80 йыллар оьтсе де, бизин эсибизден таймай. Айтагъаным, 4 йылны узагъында минглер булан гёзел шагьарлар ва юртлар яллатылгъан ва бузулгъан, 27 миллион ватандашыбызны даимликге тас этгенбиз. Шо авур ва терен яралар, оьжетли давда азиз жанын къурбан этгенлер халкъыбызны эсинде туражагъы ва нслудан-наслугъа таза кюйде берилежеги герти.

Давда тас болгъан якълавчуну къабуру табылмайлы, дав токъталгъангъа гьисап этилмей деп, халкъны арасында лакъыр юрюле. Артдагъы йылланы боюнда давда тас болгъанланы ахтарыв юрютеген излев гюплер ва жамият къурумлар оьзлени ишин гючлендирген деп айтмагъа ярай. Олай да, пачалыкъны ва дав идараланы архивлери хас документлени халкъгъа баян этеген болгъан.

Шоллукъда, алдагъы гюнлерде шолай архивден Уллу Ватан давда белгисиз тас болгъан деп гьисапланагъан бир якълавчуну документлери ачыкъ болду ва мени къолума тюшдю.

Муса Акаев 1918-нчи йылда Къарабудагъгент районну Уллубийавул юртунда сабанчыны агьлюсюнде тувгъан. 1939-нчу йылны сентябр айыны 18-нде ишчи-сабанчы Къызыл армияны (РККА) сыдыраларына чакъырылгъан ва оьзюню элини алдындагъы намусун кютмеге гиришген.

1941-нчи йыл яйны биринчи гюнюнде намарт немис-фашист Ватаныбызгъа чапгъын этген гюнден тутуп, Муса Акаев дав майданларда ортакъчылыкъ эте ва душман булан бетге-бет ябуша.

Ол Темиркъазыкъ-Гюнтувуш фронтда юрюлген ябушувларда, гьужумларда, къамавларда къоччакъ кюйде оьзюню ортакъчылыгъын болдура.

1943-нчю йылда Ленинград областны Старо-Русский районунда эсгерилген фронт немислер булан уллу ябушувлар оьтгере. Шо ябушувларда Темиркъазыкъ-Гюнтувуш фронтну 53 номерли гвардиялы атышыв дивизияны 169 номерли гвардиялы атышыв полкуну солдатлары оьзлени игитлигин гёрсете.

Ачыкълашдырып айтсакъ, 1943-нчю йылны февраль ва март айларында Извов, Березовец ва Веревкино юртлары саялы гючлю ябушувлар юрюле. Шо ябушувларда гвардияны ефрейтору, автоматчыланы полкуну атышывчусу (стрелок) Муса Акаев янгыз оьзю 9 немис-фашист булан атыша ва оланы барысын да оьлтюрмеге бажара.

Олай да, 1943-нчю йылны сентябр айында Старо-Русский районну Ленинни атындагъы колхозну авлакъларында юрюлген якълав ябушувда Муса Акаев оьзюню къоччакълыгъын гёрсетмеге бажара.

Оьрде эсгерилген фронтну командованиеси къабул этген яшыртгъын буйругъунда Муса Акаев шо ябушувларда оьзюню игит ва лап да бажарывлулардан гёрсетмеге бажаргъан деп айтыла.

Шоллукъда, Муса Акаевге Темиркъазыкъ-Гюнтувуш фронтну армиясыны командующийи 1943-нчю йылны ноябр айыны 5-нде къабул этилген 4 номерли буйругъу булан «Къоччакълыгъы учун» деген медаль булан савгъатлай.

Ондан сонг да Муса Акаев давну майданларында душман булан ябуша, азиз элин душмандан азат этмек учун чалыша. 1944-нчю йылны февраль айыны 25-нде Ленинград областны авлакъларында юрюлеген къанлы ябушувларда Мусагъа авур яра тие. Ону тезликде дав госпитальгъа алып бара.

Тек, не этерсен, яралары оьрчюгюп, 26-нчы февральда Муса Акаев оьле. Ол Ленинград областны Струго-Красненский районуну Подол юртунда гёмюлген.

Гёресиз, 5 йылны боюнда ата юртундан арекде туруп, сонг душман булан эли учун ябушгъан ва жанын берген Муса Акаевни къоччакълыгъы, арадан 77 йыл оьтюп халкъгъа ачыкъ бола. Муса Акаев йимик, Ватанына амин болгъан уланланы ва къызланы атлары халкъны эсинден бир де таймажакъ!

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

32