Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

18.06.2021 09:08 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Аты даимлешдирилди

Автор: Нюрсагьадат Изамутдинова

Июнь айны 13-нде Гьели юртда 67 йыл бир де бёлюнмей почда ишлеп тургъан Магьмут Алибековну эсделигин даимлешдирмек муратда, ол яшагъан орамгъа ону аты да къоюлуп, уьюню тамына мемориал такъта къагъылды.

Шо чарада юртну жамияты, Магьмут Алибеков булан ишлеген ва ону яхшы таныйгъан тамазалар, Къарабудагъгент район почда ишлегенлер ва бугюнлерде ишлейгенлер, чакъырылып гелген къонакълар, ону яшлары ва дос-къардашлары ортакъчылыкъ этди.

Чараны юрютген Гьели орта школаны ёлбашчысы Магьамматмухтар Жанибеков ёлугъувну аслу мурады гьакъда жыйылгъанлагъа айтды. Сонг ол М.Алибековну яшав ёлу булан таныш этмек учун Гьели орта школада ишлейген Хадижат Мугьажировагъа сёз берди.

- М.Алибеков 1926-нчы йылда Гьели юртда тувгъан. Оьзюне 14 йыл да битгинче, демек, 1939-нчу йылда ол почда гечеги сменде телефонист болуп ишлеме башлагъан. 1941-нчи йылны сентябр айыны 1-нде ол почну ёлбашчысы этилип белгиленген. Дав йылларда М.Алибеков комсомол къурумну секретары болуп чалышгъан. Оьзгелер булан бирче фронтдагъылар учун ашамлыкъ, исси опуракълар, аякъгийимлер жыйывда актив кюйде ортакъчылыкъ этген. Олай да, фронт учун темир жыйывда бек гьаракат этип чалышгъан.

Шо гьаракаты саялы комсомолну Баш Комитети Магьмут Алибековну ва ону ёлдашларын эки керен Гьюрметлев грамота булан савгъатлагъан. Дав битген сонг да М.Алибеков юрту ва району учун къайратлы загь­мат тёкген. Дагъы затны айтмагъанда, бир де бё­люнмеген кюйде, ол 67 йыл почда ишлеген. Олай адамлар кёп аз бардыр…

Къайратлы загьматы, ишине берилгенлиги саялы, ­Магь­мут Алибековгъа кёп савгъатлар тапшурулгъан… — деп хабарлай Х.Мугьажирова.

Cёз берилген М.Али­бековну племянницасы Тотуханым Мугьажирова агъасыны гьакъында хабарлады, огъар багъышлап язгъан шиърусун охуду.

Сонг М.Алибековну гьа­къында сёйлемеге ону булан бирче ишлеген, огъар къурдаш болгъан юртлулагъа сёз берилди. Сёз берилген ёлдашлар: Тавболат Акаев, Шихав Шихаев, Гьажимурат Гьажимуратов, Патимат Магьамматова, Айбала Иса­ева, Умусалимат Жанарсланова, Абухайыр Ма­гьамматов, Пакисат Канаева, Гюлханым Ата­ева, Вагьит Замилитдинов Магьмут Алибековну атына макътавлу сёзлер айтды, ону булан бирче болгъан гьар тюрлю агьвалатланы эсге алды. Халкъгъа яхшылыкъ этмек учун белсенип яшагъан М.Алибековну атын уллу гьюрмет булан эсинде сакълажагъын эсгерди.

Чарада ортакъчылыкъ этген къонакълар: Дёргели почну ёлбашчысы болуп ишлейген Жамал Жамаев, Къарабудагъгент почну ёлбашчысы Инсанат Жанбекова, почда кёп йыллар ишлеген Мугьутдин Межитов да 67 йыл оьз ишине берилип чалышгъан Магьмут Алибековну гьакъында бек лайыкълы сёзлер айтды. Бугюнлерде де ону низамлы иши гьакъда почну къуллукъчулары кёп эсге алагъанны, къачан барса да, тергевге ким гелсе де, ону ишинде бир заманда да бирев де кемчиликлер тапмагъанны эсгерди. Ол оьзюню ишин оьр даражада, усталыкъ булан кютюп гелгенни айта туруп, М.Алибеков оьзгелеге де пайдалы насигьатлар берип, ишине тюшюнмеге кёмек этип юрюгенин эсгерди.

Оланы сёйлевлеринден сонг, чараны юрютген М.Жанибеков Магьмут Алибековну атын даимлешдиреген мемориал такътаны ачмагъа ону эркъардашы Магьаммат Алибековну, яшлары Умалатны, Салаватны, Мукайылны, Рукъуятны ва иш ёлдашларын, дос-къардашларын чакъырды.

Мемориал такътаны ачгъан сонг, М.Алибековну гиччи къардашына, уланлары Умалатгъа, Салаватгъа, Мукайылгъа, къызы Рукъуятгъа ва башгъа дос-къардашларына сёз берилди.

Олар атасыны эсделигине абур этип гелген бары да юртлулагъа, къонакълагъа, чараны оьтгерме бойнуна алгъан, къолкъошгъан бары да ёлдашлагъа баракалла билдирип сёйледи, олагъа кёп яхшылыкълар ва савлукъ ёрады.

Чараны узата туруп сёйлеген Гьели юрт администрацияны башчысы Магьаммат­гьажи Атаев чарада ортакъчылыкъ этгенлеге баракалла билдирип сёйледи. Магьмут Алибеков йимик юрту, эли учун амин болуп чалышагъанлагъа абур да, гьюрмет де тийишли экенни, гележек наслу оланы гьакъында билмеге герегин айтды.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

6