Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

11.06.2021 09:12 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Пачалыкъны сыйлы байрамы

Автор: Багьавутдин Самадов

Бизин уьлкеде гьар тюрлю агьвалатлагъа байлавлу болуп оьтгерилеген байрамлар, ял алагъан гюнлер аз тюгюл. Россияны Гюню – шолай байрамланы бириси. Бу байрамны бизин уьлкеде июнь айны 12-нде белгилей. Олай да, шо байрам уьлкебизни лап да жагьил байрамларыны бириси де дюр.

1990-нчы йылда июнь айны 12-нде РСФСР-ни халкъ депутатларыны 1-нчи Съезди Россияны пача­лыкъ харлысызлыгъыны (суверинитет) Декларациясын къабул этген. Амма шо гюн байрам гьисапда арадан 4 йыл оьтюп белгиленме башлангъан. Ондан къайры да, 1991-нчи йылны июнь айыны 12-нде РФ-ни Президентини къуллугъуна, РФ-ни тарихинде биринчилей болуп, ­ачыкъ тавуш берив булан сайлавлар оьтгерилди.

Шо сайлавларда россиялыланы авадан яны, мекенлешдирип айтгъанда, 57 проценти Борис Ельцинни РФ-ни Президентини къуллугъуна сайлады.

1990-нчы йылда къабул этилген Декларациягъа гёре, РФ-ни Аслу закону референдумдан къабул этил­ген пачалыкъ байракъ, гимн ва герб гючге гийирилген, РФ-ни ич ва тыш сиясат ва социал масъалалары белгиленген.

РФ-ни Президентини указына гёре, 1994-нчю йылдан берли 12-нчи июнь байрам гьисапда ял алагъан гюн деп бериле. Ондан къайры да, 1998-нчи йылдан берли ону пача­лыкъ байрамгъа Россияны Гюню деп айтыла. 2002-нчи йылда шо законлу къайдада Загьмат Кодексге гийирилген. Демек, ишлейгенлер учун шо гюн – ял алагъан гюн.

Уьлкебизни артдагъы йыллардагъы тарихине гёз къаратсакъ, уллу алмашынывланы гьис этебиз. РФ-ни Президентини къуллугъуна 7 керен (1991,1996, 2000, 2004, 2008, 2012 ва 2018-нчи йылларда сайлавлар оьтгерилген. Бу йыл бизин элибизни харлысызлыгъына 31 йыл бола.

Тарихи гьисапда оьтген аз девюрню ичинде ватаныбызны артдагъы йылларда гьар тюрлю тармакъларда етише гелеген уьстюнлюклери гёрмекли. Аста буса да, ватандашланы яшав даражасы гётериле геле, социал-экономика масъалалар чечиле. Гетген асруну ахырынчы йылларында элибиз СССР-ни йимик тозулмагъа аз къалгъан эди. 90-нчы йылларда уьлкени бары байлыкълары криминал уллу-уллу олигархланы къолунда таланып турду. Гьали бир ёрукъгъа тюше геле деме ярай.

Халкъара сагьнада да РФ-ни абуру артгъан, якълав гючю беклешген. 90-нчы йылларда РФ-ни тыш пачалыкълар гьисапгъа алмай эди буса, гьали бютюнлей башгъачалай янашагъан болгъан. Уьлкебизни оьсювюн, якълав гючюн осаллашдырмакъ, тогъас салмакъ учун тыш пачалыкъланы башын тутгъанлар санкциялар гийирип тура. Шолай тогъас салывлар уьлкебизни алгъа барывуна пуршав буса да, кар этмейгенни гёребиз.

РФ-ни Президенти ва оьзге ёлбашчылары ватандашланы социал якъдан якълай, савлугъуну гьайында тура. Айтагъаным, 2020-нчы йылда болгъан коронавирус аврувдан халкъны якълады. Кёп агьлюлеге акъча маялар булан кёмек этилди. Олай да, бары да халкъ шо аврувгъа бирче къаршы турду. Шо социал якълав чаралар бугюнлерде де узатылып тура.

Россияны Гюню – эркинликни байрамы, ватандаш парахатлыкъны, законгъа разилешивню ва тюзлюкню гюню. Бу байрам миллетлени бирлешивюн, Россияны гележеги учун бары да халкъ бир йимик жаваплы экенин гёрсете. Уьлкени башын тутгъанлар да оьсюп гелеген яш наслуну патриот ругьда тарбияламакъны, миллетлени арасында дослукъну, татывлукъну болдурмакъ, оланы бирлешдирмек учун бары гьаракатны болдура.

Уьлкени гьар ватандашы элин сюйме, ону патриоту болма тарыкъ.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

2