Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

11.06.2021 08:47 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Къарабудагъгентде Бютюнроссия ярыш

Автор: Абдуллабек Самадов

Исаев Къапур Абдулвагьапович 1949-нчу йылны апрель айыны 30-нда Къарабудагъгент районну Къарабудагъгент юртунда тувгъан. Ол 1967-нчи йылда школаны оьр къыйматлагъа тамамлай ва Дагъыстан пачалыкъ университетге охумагъа тюше.

ДГУ-ну битдирген сонг, Къ. Исаев 1973-нчю йылда ХООП-ну ёлбашчысыны къуллугъуна белгилене ва оьзюню уьлгюлю загьмат ёлун башлай. Сонг ону Ленин райПО-ну ёлбашчысы этип белгилей.

2002-нчи йыл Къапур Исаев Къарабудагъгент районну администрациясыны ёлбашчысы этилип сайлана ва шо ишде ол 2015-нчи йылны яртысы болгъунча чалыша.

Къ. Исаев районну ёлбашчысы болуп сайлангъан гюнден башлап, оьзюню ишине мекенли бериле ва районну социал-экономика, яшавлукъ-коммунал, савлукъ сакълав, билим берив, маданият, спорт, юрт хозяйство тармакъланы оьсювюню гьайында тура, пачалыкъны гьар тюрлю проектлерине ва программаларына районну администрациясы къуршала. Шо чалышывну натижасында бизин районубуз республиканы даражасында алдынлы ерлеге ес бола.

Къапур Исаев оьзюню ачыкъ юзю, исси иржайыву, йымышакъ хасияты булан адамланы къаршылайгъан кюю халкъны эсинден бир де таймас. Ону шолай чалышывуна районну бары да халкъы шагьат ва ону атын уллу гьюрмет булан эсгере.

Къапур Исаевге, уьлгюлю загьмат тёкгени саялы, республиканы гьар тюрлю министерликлеринден ва оьзге жамият къурумларындан кёп санавда гьюрметлев грамоталар ва оьзге эсделик савгъатлар тапшурулгъан.

Олай да, Къапур Исаев 2014-нчю йылда ДР-ни Башчысыны хас эсделик сагьаты, «ДР-ни алдындагъы чалышыву саялы» деген орден булан савгъатлангъан. Бугюнлерде оьзю арабызда болмаса да, Къ. Исаевни абурлу аты ва ишлери районну халкъыны эсинде даимликге къалажакъ.

Июнь айны 5-6-сында Къарабудагъгент юртну «Олимп» спорткомплексинде уллу жанланыв гьис этилинип турду. Айтагъаным, шо гюнлер эсгерилген спорт идарасында юртлубуз, кёп йыллар районну башын тутуп ишлеп гетген, бажарывлу уланларыбыздан бириси Исаев Къапур Абдулвагьаповични эсделигине багъышланып 2005-2006, 2007-2008-нчи йылларда тувгъан яш спортчуланы арасында ушу-саньдадан Бютюнроссия ярышлар юрюлдю. Уьлкебизни 5 регионундан гелип жыйылгъан 100-ден де кёп спортчулар ушу-саньдадан оьзлени бажарывлулугъун аян этдилер. Ярышны ачылывунда Къапур Исаевни къурдаш-ёлдашлары, кёп санавдагъы спортну усталары, чемпионлар ва чакъырылып гелген оьзге къонакълар ортакъчылыгъын болдурдулар. Шо спорт ярышланы ача туруп сёйлеген администрацияны маданиятгъа, туризмге ва яшёрюмлени ишлерине къарайгъан бёлюгюню ёлбашчысы Найида Мурзаева жыйылгъанланы шо гюнгю спорт мердеш булан къутлады ва ярышны ортакъчыларына ярышда уьстюнлюклер ёрады. Сонг район администрацияны ёлбашчысыны орунбасары Жалалутдин Жамалутдиновгъа сёз берилди. Ол да оьзюню сёйлевюнде районну гьакимбашы Магьмут Амиралиевни ва оьзюню атындан бары да жыйылгъанланы къутлагъан сонг, Къапур Исаевни загьмат ёлундан мюгьлетлерин эсгерип, шону эсделигине юрюлежек бугюнгю ярышланы ортакъчыларына ярышларда оьрлюклер ёрады. Шо гюнгю мердешни ачылывунда бизин юртну белгили йыраву Абдулазим Найипханов спортчулагъа багъышлап арив йырларын йырлады. Ярышлар узатылды, кочапларыбыз бирини артындан бири жутлашып, ортагъа чыгъып, гюч сынап юрюдюлер. Ахшамгъа таба ярышлар тамамланды. Тюпде биз сизин ярышны алдынлылары булан ювукъдан таныш этебиз.

2007-2008-нчи йылларда тувгъанланы арасындан:

39 кило авурлукъда ябушгъанлар:

Ильяс Исламов (Паравул) – 1-нчи ер.

Шамил Инусилаев (Халимбекавул) – 2-нчи ер.

Роман Голев (Волгоград) – 3-нчю ер.

Агьматулла Муртазалиев (Халимбекавул) –3-нчю ер.

42 кило авурлукъда ябушгъанлардан:

Магьамматсайит Изиев (Паравул) –1-нчи ер.

Гьасан Исаев (Шамхал) –2-нчи ер.

Ражап Гьамзатов (Халимбекавул) –3-нчю ер.

Темирболат Салигьов (Халимбекавул) –3-нчю ер.

45 кило авурлукъдагъыланы арасындан:

Магьаммат Гьасанов (Халимбекавул) –1-нчи ер.

Умар Гьажиев (Къарабудагъгент) – 2-нчи ер.

Ражап Тулпарханов (Чечня) – 3-нчю ер.

Абдулгьамит Алиев (Клуб Мирзабекова) 3-нчю еяр.

48 кило авурлукъдагъыланы арасындан:

Алихан Сайитов (Агъачавул) – 1-нчи ер.

Ярослав Вереин (Краснодар шагьар) – 2-нчи ер.

Керим Сайитов (Агъачавул) – 3-нчю ер.

Къайтмаз Къайтмазов (Халимбекавул) – 3-нчю ер.

52 кило авурлукъдагъыланы арасындан:

Магьаммат Кудиев (Халимбекавул) – 1-нчи ер.

Жанболат Гьажиев (Къарабудагъгент) – 2-нчи ер.

Вечеслав Рыбалко (Ростов шагьар) – 3-нчю ер.

Иван Дудаков (Волгоград) – 3-нчю ер.

2005-2006-нчы йылларда тувгъанланы арасындан:

42 кило авурлукъда ябушгъанлардан:

Ислам Умалатов (Хумторкъала) – 1-нчи ер.

Абакар Азизов (Паравул) – 2-нчи ер.

Шагьман Шагьманов (клуб Мирзабекова) – 3-нчю ер.

Салам Магьамматрасулов (Губден) – 3-нчю ер.

45 кило авурлукъда ябушгъанлардан:

Магьамматкамил Насиров (Халибекавул) – 1-нчи ер.

Агьмат Гьажиев (Къарабудагъгент) – 2-нчи ер.

Шагьмурат Арсланханов (Къарабудагъгент) – 3-нчю ер.

Дайитбек Шамсутдинов (Халимбекавул) – 3-нчю ер.

48 кило авурлукъда ябушгъанлардан:

Башир Мамаев (Халимбекавул) – 1-нчи ер.

Магьамматали Шанавазов (клуб Триада) – 2-нчи ер.

Абдулнасир Абдуллабеков (Къарабудагъгент) – 3-нчю ер.

Агьмат Магьамматов (Халимбекавул) – 3-нчю ер.

52 кило авурлукъда ябушгъанлардан:

Умалат Гьажиев (Къарабудагъгент) – 1-нчи ер

Аду Жалилов (Губден) – 2-нчи ер.

Хабип Магьамматов (Халимбекавул) – 3-нчю ер.

Уллубий Исмайылов (Халимбекавул) – 3-нчю ер.

56 кило авурлукъда ябушгъанлардан:

Умалат Гьажиев (Къарабудагъгент) – 1-нчи ер.

Шамил Абдулгьамитов (Халимбекавул) – 2-нчи ер.

Матвей Бахалдин (Краснодар) – 3-нчю ер.

Алимирза Даждамиров (Ростов) – 3-нчю ер.

Районну спорткомитетини ёлбашчылары, ярышны оьтгеривде аслам къошумун этген къурумкомитетни уьюрлерине, юрт администрацияны ёлбашчыларына, баш судьяны борчларын юрютген Болат Гьажиевге, ярышны оьтгермек учун харж яндан кёмеклешген Къапур Абдулвагьаповичден къалгъан улан Элдар Исаевге гьакъ юрекден разилик билдирип, баракалласын бердилер.

Ярышлар тамамлангъан сонг, ону алдынлылары спорткомитетни ва Къапур Исаевни къавум-къардашыны атындан кубоклар, медаллар, грамоталар ва багьалы савгъатлар булан да савгъатландылар. Ярышлар дослукъну ва къурдаш­лыкъны шартларында арив оьтгерилди.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

3