Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

28.05.2021 09:45 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Къарабудагъгент 1 номерли орта школада

Автор: Абдуллабек Самадов

Ахырынчы зенгге багъышлангъан шатлы мердеш Къарабудагъгент 1 номерли орта школада да бек арив, эсде къалар йимик оьтгерилди. Школаны алды 22-нчи майда эртен тангдан башлап байрамча безенилгени гьис этилине.

Ондан чалынагъан тюрлю-тюрлю макъамлар охувчуланы, оланы ата-аналарын токътавсуз оьзюне тарта. Школаны алдындагъы салкъын­лыкъ учун орнатылгъан тереклени тюбюнде ерлешдирилген гюллер булан безенген столлар шатлыкъгъа гележек къонакъланы къаравуллай. Байрамча гийинген охувчу яшлар, оланы узатып, шатлыгъында ортакъчылыкъ этмеге сююп гелген ата-аналар линейкагъа тизилип шатлыкъ­ны башланывун къаравуллайлар. Муна музыканы авазы сейирлешди. Ахырынчы зенгни шатлыгъын юрютювчюлер, школаны 6-нчы «а» класыны охувчулары Милана Къапланова ва Илмугьаят Шихавова биринден-бири алып шатлыкъны ортакъчыларын Ахырынчы зенг байрам булан къутладылар. Сонг олар бу йыл школа булан савболлашагъан охувчуланы класларын линейкагъа чакъырды. Къонакълар да гелип ерлешген сонг, Россияны гимни согъулду. Ахырынчы зенгге багъышлангъан шатлыкъ ачылгъан сонг, сёз школаны директору Рупия Парзаевагъа берилди.

Ол оьзюню сёйлевюн яшланы ва оланы ата-аналарын къутлай туруп башлады. Йыллар боюнда охувчуланы уьстюнде туруп, олагъа билим берип юрюген муаллимлерине де баракалласын берди. Сонг къутлав сёз булан районну башчысы Магьмут Амиралиев чыгъып сёйледи. Ол оьзюню къутлав сёзю булан бирче охувчулагъа гележек яшавунда четимликлерсиз насипли яшав ёрады.

Ондан сонг чыгъып сёйлеген райондагъы ВОВ-ну тамазаларыны советини ёлбашчысы Имамутдин Жалилов да школаны тамамлайгъан охувчулагъа оьзюню яхшы ёравларын багъышлады. Гьар сёйлевню арты охувчу яшланы йырлавлары, бийивлери булан узатылып юрюдю.

Шо гюн Ахырынчы зенгге багъышлангъан гимназиядагъы ва Къарабудагъгент 1 номерли орта школадагъы шатлыкъларда, олимпиадаларда, спорт ярышларда ва олай да школаланы жамият ишлеринде актив ортакъчылыкъ этеген кёп охувчуларына район билим берив управлениени янындан грамоталар тапшурулду.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

5