Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

12.05.2021 10:10 Среда
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Парахат яшав учун жан бергенлер

Автор: Нюрсагьадат Изамутдинова

Белгили кюйде, 1941-нчи йылны июн айыны 22-нде Германияны асгерлери парахатлыкъда яшап турагъан Совет Союзну халкъына хапарсыздан чапгъын этген, демек, Уллу Ватан дав башлангъан. Шо дав 1418 гюн юрюле.

Душманлардан оьз элин якъламакъ учун Советлер Союзуну жагьил уланлары да, уллу болгъанлары да, гьатта жагьил къызлары-къатынлары да гёнгюллю кюйде давгъа гетме арза яза. Эренлер булан бирче къатынгишилер де давда ортакъчылыкъ эте. Давгъа гетмегенлери де фронтдагъылар учун тылда ябуша, солдатланы аш-сув, савут, опуракъ, аякъгийим булан таъмин эте, окоплар къаза, ашлыкъ болдура.

Кёп яш уланларыбыз Уллу Ватан давда, партизан ябушувларда ватаны учун жанын-къанын аямай дав эте, белгисиз болуп ята. Намарт душман булангъы давда бизин халкъыбыз 1945-нчи йылны май айыны 9-нда уьст геле. Шолайлыкъда, 9-нчу Майда бизин элибиз Уллу Уьстюнлюкню гюнюн белгилей.

Шо гюнге байлавлу чаралар бары да ерлерде йимик, Къарабудагъгент районну юртларында да белгилене.

Демек, май айны 9-нда Къарабудагъгент юртдагъы У.Буйнакскийни атындагъы ял алагъан бавунда Уллу Уьстюнлюкню 76 йыллыгъына багъышлангъан митинг оьтдю.

Байрам митингде район админист­рацияны идараларыны ва къурумларыны къуллукъчулары, Къарабудагъгент юртну жамияты, охувчулар, къонакълар ортакъчылыкъ этди. Олай да, Уллу Уьстюнлюкню гюнюне багъышлангъан байрамда къолларында уллаталарыны, улланаларыны, аталарыны суратлары да булан давну ортакъчыларыны наслулары да ортакъчылыгъын болдурду.

Сагьат 10 бите туруп, башында районну башчысы Магьмут Амиралиев, ону орунбасарлары, арты булан райцентрдагъы идараланы ва къурумланы къуллукъчулары, охувчулар инг башлап тюрлю агьвалатларда жан берген полицияны къуллукъчуларыны, сонг Уллу Ватан давну ортакъчыларыны эсделиклерине гюл байламлар салдылар.

Байрам митингни юрютювчюсю район социал сиясат управлениесини ёлбашчысы Гюлжанат Темирова гиришив сёзюнде Уллу Ватан давну къайгъылы гюнлерин эсге алды, сонг митингни ортакъчыларын Уьстюнлюкню гюню булан къутлады.

Сонг давда жан бергенлени эсделигине бир минутлукъ шыплыкъ билдирилди.

Районну башчысы Магьмут Амиралиев районлуланы Уьстюнлюкню гюню булан къутлай туруп:

- Биз бугюн парахат яшайбыз, тек дав салгъан яралар сав болмагъан, олар бугюнлерде де сызлай. Бизге парахат яшавну гелтирмек учун жан бергенлени, ябушгъанланы биз бир минутгъа да унутмайбыз. Гьар гюнюбюзден сююне туруп, олагъа макътав да, абур да этмеге борчлубуз. Байрамда ортакъчылыкъ этгенигиз саялы, сизге баракалла.

Бирдагъы керен сизин къутлай туруп, сизге савлукъ, парахат яшав, сююнчлю гюнлер, дослукъ ва бирлик ёрайман,-деди.

Митингни узата туруп сёйлеген Къарабудагъгент ва Къаягент районланы, Избербаш шагьарны военкомуну орунбасары А. Алимирзаев, афгъан агьвалатланы ортакъчысы, давну ва загьматны ветеранларыны Советини ёлбашчысыны орунбасары Т. Алиев, районну тамазаларыны ёлбашчысы А. Мамагишиев, Къарабудагъгент ­юртну башчысы М.Гьасанов митингни ортакъчыларын Уьстюнлюкню гюню булан къутлап, олагъа савлукъ, парахат яшав ва уьстюнлюклер ёрады.

Байрам чараны барышында охувчулар оьзлени патриот темагъа багъышлангъан чыгъышларын гёрсетди. Олай да, Къарабудагъгент юрт­ну А.Къаплановну атындагъы эргишилени хору, ЦТКНР-ны йыравлары Аскендер Исрапилов ва Абдулазим Найипханов дав йылланы йырларын йырладылар.

Митингни тамамлай туруп, охувчулар кёкге шарларын учурду. Байрам митинг тамамлангъан сонг, Уллу Уьстюнлюкню гюнюне багъышлангъан чыгъышлар паркны алдындагъы сагьнада узатылды.

Демек, район школаланы охувчулары байрамгъа гелгенлеге оьзлени чыгъышларын гёрсетди.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

6