Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

30.04.2021 09:44 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Сакълыкъны шартларында оьтгерме чакъырды

Автор: Шихав Къайирбеков

Гьаманда йимик, жуманы талатгюнлеринде оьтгерилеген район администрацияны гезикли аппарат жыйыны ювукълашып гелеген Язбашны ва Загьматны, бизин юреклерибизге лап ювукъ, гьар адамгъа сыйлы Уллу Уьстюнлюкню гюню – 9 Май байрамланы лайыкълы къаршылавгъа гьазирлик гёрюв, язбашны чинк де гёзел байрамларын къоркъунчсузлукъну шартларында оьтгерме, тергевню гючлендирме, байрам гюнлер ерлерде сакълыкъны болдурувгъа бакъдырылгъан эди. Жыйында районну башчысы М.Амиралиев, чакъырылып гелген районну ихтияр-якълав къурумларыны ёлбашчылары, районну башчысыны орунбасарлары, район администрацияны аппаратыны, бёлюклерини ёлбашчылары, юртланы башчылары, райцентрда иш гёреген къурумланы ёлбашчылары ортакъчылыгъын болдурдулар.

Жыйынны гиришив сёз булан районну башчысы М. Амиралиев ачды. Ол оьзюню сёйлевюню барышында залдагъылар булан саламлашып битген сонг, бугюн биз етишип гелеген май байрамланы, чинкдеси, Уллу Уьстюнлюкню 76 йыллыгъын оьр даражада къаршыламакъ учун ерлерде гьазирлик гёрюв ишлени гьакъында маълумат берме трибунагъа районну социал-сиясат управлениесини ёлбашчысы Гюлжанат Темировагъа сёз берди.

Ол сёзюн булай башлады:

-Май байрамлар ювукълашып геле. Май айдагъы байрамланы лап да биз бек абурлайгъан, гьюрмет этеген Уллу Уьстюнлюкню гюню – 9 Май байрам. Бу байрам бизин юреклерибизге бек сыйлы. Неге тюгюл, немис-фашист елевчюлер булангъы къыргъын, тенгсиз ябушувларда бизин аталарыбыз, уллаталарыбыз, къардашларыбыз Уьстюнлюкню гюнюн ювукълашдырмакъ учун кёп къыйынлыкъланы башдан гечирген, дав майданларда жанын бергенлер. Биз, гьалиги наслу, Уллу Ватан давну ортакъчыларыны алдында даимге борчлубуз.

Гюлжанат Темированы сёйлевюнде ачыкъ болгъаны йимик, язбашны байрамларына гьазирлик гёре туруп, районну башчысы М.Амиралиевни буйругъу булан апрель айда ерлерде тазалыкъны болдурмакъ учун булкъалар оьтгерилген.

Г.Темирова 9 Май байрамгъа гьазирлик гёре туруп, ерлерде давну ортакъчыларыны эсделигине салынгъан монументлени айланасын тазалавда, монументлени онгарывда этилген ишлени де малим этди.

Демек, ерлердеги давну ортакъчыларыны, оьзге агьвалатланы ортакъчыларыны эсделигине салынгъан монументлени гьалы яхшы. Айрокъда Уллубийавулдагъы, Паравулдагъы эсделиклер арив онгарылгъан. Г.Темирова районну ичиндеги эсделиклени гьакъында айта туруп, Манас поселокдагъы, Къакъамахидеги эсделиклеге янашывну танкъыт этди.

Г.Темирова Уллу Уьстюнлюкню гюнюне багъышлап «Эсделикни Вахтасын» оьтгерме, 2 мингге ювукъ «ге­оргиевский» лентлер алма ва такъма гёз алгъа тутулгъанын эсгерди.

Докладчы оьзюню сёйлевюнде районда коронавирусну къоркъунч­лугъу тайып битмегенин, Роспотребнадзорну талабына гёре райцентрны ял алагъан бавундагъы давну ортакъчыларыны эсделигине гюл байламлар салма барагъанланы санаву 200 адамдан артыкъ болма тюшмейгенин ачыкълашдырды.

Демек, ол 1-нчи майда Гьамзатовну атындагъы ял алагъан бавда чебер иш гёреген коллективлени концертлери, оьзге шатлы программалар болажагъын эсгерди.

Май байрамланы, Уллу Уьстюн­люкню гюнюне гьазирлик гёрюв ва ону къурумлу, къоркъунчсуз оьтгеривге байлавлу чарада районну ич ишлер бёлюгюню ёлбашчысы Герей Гереев де ортакъчылыкъ этди ва къысгъаракъ сёз айтды. Ону сёйлевюнден ачыкъ болгъаны йимик, ихтияр якълав къурумну къуллукъчулары байрам гюнлер артдырылгъан режимде ишлежек. Язбашны ва Загьматны байрам гюнлеринде адамлар кёп жыйылагъан ерлерде 86 полицияны къуллукъчулары, ерлердеги участка полицияны къуллукъчулары иш ерлеринде болажакъ.

- Уллу Уьстюнлюкню гюнюнде айрыча сакълыкъны болдурма чаралар гёрюлген. Шатлыкълар оьтгерилеген ерлер айрыча тергележек ва тергевню тюбюнде сакъланажакъ. Шо гюн 140 полицияны къуллукъчулары ерлерде болажакъ,-деди Г.Гереев.

Чарада гьасил чыгъарып сёйлеген районну башчысы М.Амиралиев юртланы башчыларына, шатлыкъланы оьтгеривге жаваплы ёлдашлагъа юртланы тазалыгъын болдурувгъа, давну ортакъчыларыны гьюрметине салынгъан эсделиклени мукъаятлы онгарып битме тапшурувлар берди.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

4