Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

23.04.2021 09:53 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Налоглар, налоглар…

Автор: Шихав Къайирбеков

Апрель айны 20-нда район администрацияны жыйынлар оьтгерилеген уллу залында район администрацияны гезикли аппарат жыйыны болду. Жыйында районну башчысы М.Амиралиев, ону орунбасарлары, администрацияны аппаратларыны, бёлюклерини ёлбашчылары, юртланы башчылары, райцентрда иш гёреген къурумланы ёлбашчылары, чакъырылып гелген къонакълар ортакъчылыгъын болдурдулар.

Чараны районну башчысы М.Амиралиев ачды ва юрютдю. Президиумгъа гётерилген районну башчысы залдагъылар булан саламлашып битген сонг, бираз токътап, апрель айны 21-нде уьлкеде ерли муниципал къурулувланы гюнюн белгилейгенни эсгерди.

Бу агьвалатгъа байлавлу бизде 2020-нчы йылда районну социал-экономика оьсювюне оьзлени къайратлы ва уьлгюлю загьматы, иш низамы, бажарывлулугъу, ишге берилип районубузну оьсювюне, чечекленивюне аслам къошумун этген муниципал къуллукъчуланы бир бёлюгюн районну Гьюрметлев Грамоталары булан савгъатлады.

Гетген йыл районубузну гьар-бир якъдан оьсювюне лайыкълы къошумун болдургъан ёлдашлагъа савгъатланы районну башчысы М.Амиралиев тапшурду. Ол савгъатлангъанланы бирдагъы керен къутлай туруп:

- Гьюрметлев грамота уллу агьамияты булангъы зат тюгюл. Тек адамны загьматына тийишли багьа берип билмек, ери гелгенде савгъатламакъ, ким не айта турса да, иштагьын, ругьун гётере. Мен сизин бирдагъы керен муниципал къуллугъуну гюню булан гьакъ юрекден къутлайман. Ишде дагъыдан-дагъы уьстюнлюклер ёрайман, — деди.

Аппарат жыйынны экинчи гесегинде районда 2021-нчи йылны биринчи кварталында налогланы жыйылывуну планыны толувуна къаралды.

Бу масъалагъа байлавлу болуп, жыйында районну башчысыны орунбасары Сапиюлла Сайитов маълумат берди. Ону сёйлевюнден ачыкъ болгъаны йимик, районда 2021-нчи йылны биринчи кварталында налогланы жыйылывуну планы 70 процентден оьтмей. Оратор налогланы жыйылывуну гьакъында маълумат бере туруп:

- Биринчи квартал гьаманда налогланы жыйывда авур оьте. Апрель айда налогланы жыйылывуну къадары гётериле геле. Йылны къалгъан вакътисинде налогланы жыйылывуна жаваплы ёлдашлар булан бирликде районда налогланы жыйывгъа бары гючню бакъдырып ишлежекбиз,- деди.

Районну башчысы М.Амиралиевни районну налогларыны гьакъында берген соравуна С.Сайитов плангъа 303 миллион манат салынгъанын айтды. Шо аз акъча тюгюл. Мен районну алдагъы ёлбашчылары булангъы ёлугъувларда Умалат Насрутдинов 50 миллион налог жыйып болсакъ, уллу уьстюнлюк деп эсгергени эсимде. Гёресиз, биз гетген йыл 300 миллион манат жыйма болдукъ. Барыгъыз да яхшы билесиз, жы­йылгъан налог къайтып районгъа геле. Биз сизин булан бирче шо акъча маяланы тийишли къуллукълагъа харжлайбыз.

Районну башчысы М.Амиралиев налогланы жыйылывуну гьакъында айта туруп, бу йылны ноябр айыны башына налогланы планыны толуву яшавгъа чыкъсын деп, районда налогланы жыйылывуна жаваплы ёлдашланы алдына къатты борч салды.

Чарада районну башчысы М.Ами­ралиев апрель айны 18-нде, къатты­гюн, тюшашдан сонг ДР-ни Гьукуматыны Председатели Абдулпатах Гьажиевич Амирхановну Манасда къаршылагъанын ва гелген оьр къонакълар районну бир нече муниципал къурулувларында, юрт хозяйство предприятиелеринде болгъанын ачыкъ­лашдырды.

ДР-ни Гьукуматыны гьакимбашы Манасдагъы футбол майданчада болгъан, Манасдагъы гёчювюл топуракъланы къысматы гьакъда мукъаятлы сёз юрюлген. Манасдан сонг республиканы гьукуматыны башчысы оьзюню узатагъан ёлдашлар булан Агрофирма ООО «Герейтюз» предприятиеге баргъан. Онда предприятиеде ишлени барышы, юзюмню къабул этеген ва ишлетеген цехни масъалалары булан таныш болгъанлар.

«Герейтюзден” сонг республиканы гьукуматыны башчысы районубузну тюзлюк зонасыны топуракъларын сугъарма сув гелеген инкъылапны атындагъы татавулда (КОР) да болгъанлар. Бу ерде бизин районну юрт хозяйство продукталар болдурувчуларын сугъарыв сувгъа бакъгъан талапларын толу кюйде чечмек учун, 1-нчи, 2-нчи насос станциялардагъы насосланы иш чыгъарывуну, шону натижасында электрик ярыкъгъа артыкъ­ харжлар гетегенин аян этгенлер.

Республиканы гьукуматыны гьакимбашы Паравул, Дёргели юрт муниципал къурулувларда да болгъан, юртларда савлукъ сакълав, билим берив тармакъларда этилген, этилип турагъан ишлер булан таныш болгъан. Районну башчысы М.Амиралиев чарада республиканы гьукуматыны председателини бизин районгъа этген сапарында районну газ, ток булан толу кюйде таъмин этивню масъаласын гётерген. Бу ва оьзге масъалаланы яшавгъа чыгъармакъ учун республиканы гьукуматы тийишли къарарлар къабул этежек.

Районну башчысы чарада сёйлевюн тамамлай туруп, районну ичиндеги газ юрюйген быргъылагъа толу инвентаризация этме, янгы исси этив башлангъынча, газ быргъыланы базыкълыгъын ёрукълашдырма оьзюню 1-нчи орунбасары И.Абдулмежитовгъа тапшурув берди. 

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

2