Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

05.03.2021 09:05 Пятница
Категории (2):
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Милли проектлер узатыла

Автор: Багьавутдин Самадов

Гьаманда йимик, талатгюн, 2-нчи мартда, район администрацияны жыйынлар оьтгерилеген уллу залында районну администрациясыны гезикли генгеши оьтгерилди. Генгешни барышында район администрацияны управлениелерини ва бёлюклерини ёлбашчылары, олай да, районну ичиндеги юртланы башчылары оьзлени ортакъчылыгъын болдурдулар.

Генгешни ачгъан ва юрютген районну башчысы Магьмут Амиралиев оьзюню сёйлевюню аввалында газлашдырыв, сув быргъылар тартыв, яшлар бавланы къурулуву ва оьзге аслу масъалаланы гьакъында айта туруп, шоланы чечмек ва кютмек учун хас кагъызланы онгармагъа тапшурду.

Сонг ол милли проектлени ва оьз­ге программаланы районну ичинде яшавгъа чыгъарылыву гьакъда маълуматлар бермеге район администрацияны башчысыны биринчи орунбасары Ибрагьим Абдулмежитовну трибунагъа чакъырды.

Трибунагъа гётерилген И.Абдул­межитов оьзюню сёйлевюнде 2021-нчи йылда районну ичиндеги юртларда милли проектлеге ва оьзге программалагъа гёре этилмеге гёз алгъа тутулгъан ишлени гьакъында тындырыкълы кюйде айтды. Ол эсгерген кюйде, гёз алгъа тутулгъан проектлер ва программалар билим берив, экономика, къурулуш ва ЖКХ ва оьзге министерликлерден таба яшавгъа чыгъарылажакъ.

Ачыкълашдырып айтсакъ, Къарабудагъгент юртну «Таха-баш» микрорайонунда 700 яшгъа ери булангъы школа къурулмагъа герек. Олай да, райцентрны «Корага бав» микрорайонунда да 400 охувчу яшгъа ери булангъы школа къурулмагъа тарыкъ. Янгы Паравулда да 400 яшгъа ери булангъы школа къурулмагъа гёз алгъа тутулгъан. Шолар булан янаша Къарабудагъгентде 45 койкасы булангъы аналар учун яш табагъан уьй (родильный дом) къурулмагъа герек. Шо бинагъа 2008-нчи йылда кюрчю салынгъан эди.

И.Абдулмежитов эсгерген кюйде, Аданакъ, Къакъамахи ва Зеленоморск юртлардагъы эсги школаланы орнуна янгылары къурулмагъа герек. Район администрацияны башчысыны биринчи орунбасарыны сёзлерине гёре, 2021-нчи йылда Къарабудагъгент юртда 250 гиччипавгъа ери булангъы яшлар баву къурулуп битмеге герек. Олай да, шо яшлар бавуну алдындагъы 250 метр ёлгъа асфальт салынажакъ. Дёргели юртда да 200 гиччипав учун яшлар баву къурулуп битмеге ва пайдаландырывгъа берилмеге герек. Шо яшлар бавуну алдындагъы 200 метр ёлгъа да асфальт салынмагъа тарыкъ.

И.Абдулмежитов дагъы да проектлеге ва программалагъа гёре районну ичинде къурулмагъа гёз алгъа тутулагъан ишлени гьакъында да баянлыкълар берди. Демек, «Комплексное развитие сельских территорий» деген программагъа гёре районну ичиндеги 8 юрт 10 проектде ортакъчылыкъ этежек. Олай да, «Местные инициативы» деген программагъа гёре ДР-ни экономика министерлигине 8 проект онгарылгъан.

Ондан сонг трибунагъа гётерилген архитектура ва къурулуш бёлюкню ёлбашчысы Абдулла Гьажиев оьзюнден алда сёйлеген докладчыны сёйлевюн толумлашдырды. Масала, Дёргели, Къакъашура, Къакъамахи ва Гьели юртланы халкъын сув булан таъмин этмек муратда янгы сув быргъы линиялар тартылмакъ учун хас кагъызлар ­онгарылгъан ва республиканы тийишли идараларына етишдирилген. Олай да, А.Гьажиев оьзюню сёйлевюнде районну ичиндеги юртларда къурулмагъа гёз алгъа тутулгъан янгы яшлар бавларыны бугюнгю гьалы гьакъда мекенли кюйде баянлыкълар берди.

Аслу докладчылардан сонг, районну гьакимбашы Магьмут Амиралиев оьзюню ойлары ва пикрулары булан сёйледи. Демек, оьрде эсгерилген масъалалар булан бирче янаша газлашдырыв ва ярыкълашдырыв масъалаланы тюзевлю кюйде чечмек учун республиканы тийишли къурумларына кагъызлар онгармагъа тапшурду.

М.Амиралиев районну ичиндеги юртланы башчыларына газлашдырыв, сув быргъыланы тартыв ва яшлар бавланы къурулув масъалаларын кютмеге къатты кюйде буварды.

Оьзюню сёйлевюню ахырында Магьмут Амиралиев, район администрацияны башчысыны орунбасарларына оьзлени тувра борчларын намуслу кютмекни тапшургъан сонг, налогланы ва оьзге тёлевлени гьар гюн тергевню тюбюнде сакъламакъны буюрду.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

4