Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

05.03.2021 08:57 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Масъалаланы комплекс къайдада чечме тарыкъ

Автор: Шихав Къайирбеков

Февраль айны 25-нде «Къарабудагъгент район» муниципал районну депутатларыны Жыйыныны 5-нчи гезикли сессиясы оьтгерилди. Сессияда депутатлар булан янаша чакъырылып гелген къонакълар, производствону алдынлылары, юрт хозяйство предприятиелени ёлбашчылары ва оьзге юртланы башчылары ортакъчылыгъын болдурдулар.

Сессияда районну башчысы Магьмут Амиралиев 2020-нчы йылда социал-экономика масъалаланы яшавгъа чыгъара туруп, этилген ишлени депутатлагъа ва чакъырылып гелген къонакълагъа уллу иштагьлыгъы булан малим этди.

Районну башчысы М.Амиралиев сессияда оьзюню сёйлевюнде районну халкъ хозяйствону бары да тармакъларын теренден анализ этип сёйледи ва етишген уьстюнлюклени суратлап чыкъды.

Бизин район – аграрный район. Районну социал-экономика оьсювюнде юрт хозяйство тармакъны къуллукъчуларыны къайратлы загь­матындан, къолда этген уьстюнлюк­леринден кёп зат гьасил бола. Юрт хозяйство тармакъны къуллукъчулары йылдан-йыл гёрмекли уьстюнлюклени къолда эте гелелер.

Районну башчысы М.Амиралиев гетген йыл болдурулгъан умуми продукцияны къадары 6 миллиард 268 миллион манатдан оьтгенин ачыкъ этди. Оратор оьзюню сёйлевюнде юрт хозяйство тармакъны аслам къошумун айрыча эсгерди. Демек, юртлу загьматчылар 2020-нчы йылда 5 миллиард 369 миллион манатгъа продукция болдургъан.

Сессияда районну башчысыны докладына гёре кёп ёлдашлар чыгъып сёйледилер.

Сёйлегенлени арасында юзюмчюлюк тармакъда лап алдынлы, Къарабудагъгент юрт муниципал къурулувну топуракъларында иш гёреген «Шанс» деген КФХ-ны ёлбашчысы Зиявутдин Абдуллагьатов да бар эди. Ери гелгенде айтып къояйыкъ: 2020-нчы йылны гьасиллерине гёре савгъатлангъан производствону алдынлыларыны арасында «Шанс» КФХ-ны бригадири Магьамматали Гьажиев де бар эди.

Докладгъа гёре чыгъып сёйлевюнде «Шанс» деген КФХ-ны ёлбашчысы Зиявутдин Абдуллагьатов булай деди:

- 2020-нчы йылны гьава шарт­лары юрт хозяйство тармакъны къуллукъчулары учун авур гелсе де, юртлуланы къайратлы загьматы булан къолда этген уьстюнлюк­лер булан къайсыбыз да оьктем болма болабыз. Районну башчысыны докладында эсгерилип гетген далиллер къайсыбызны да къувандыра.

Мен юзюмчюлюк тармакъда чалышагъаным кёп йыллар бола. Районну башчысыны гьисап берив докладында тарихге гетген 2020-нчы йылда районубузну юзюмчюлери 13 минг тондан къолай гюнешни емишин болдургъаны эсгерилди. Шо – гёрмекли натижа. Шо уьстюнлюкде бизин коллективни уьюрлерини де аслам къошуму бар.

Юзюмчюлюк тармакъ – бек хайырлы тармакъ. Бизин районну гьава шартларында тармакъны гележеги бар. Адам гюч артыкълыгъы булан етише. Уллуларыбыздан къалгъан сыйлы мердешлер, топлангъан бай сынав бар.

Мен бугюн сессияда чыгъып сёйлегенимден пайдаланып, районну башчысыны, район Жыйыныны депутатларыны алдына юзюмчюлюк тармакъны оьсдюрювге тогъас салагъан масъалаланы малим этме сюемен.

Барыбыз да гёрюп турагъаныбыз йимик, уьлкени, республиканы башын тутгъанлар юрт хозяйство агьамияты булангъы топуракъланы асувлу къоллама чакъыра. Айтма тарыкъ, артдагъы йылларда шо якъдан алгъанда бизин районда жанланыв гьис этиле. Шо нечакъы да яхшы. Бары да халкъ топуракъларын ишлетип йиберсе, сугъарыв сувну масъаласы нечик болур?!

Къарабудагъгент юрт муниципал къурулувну топурагъында чыгъагъан «Бекенез» булакъны суву Къурбукини Манас зонадагъы топуракъларын, къарабудагъгентлилени, ондан оьтюп уллубийавуллуланы топуракъларын сугъарма сув етишерми? Районну башчысы Магьмут Амиралиевге баракалла болсун, нечик олай да гетген йыл къыйын-тынч сугъарыв сувну масъаласын чечген.

Биз районда юрт хозяйство агьамияты булангъы топуракъланы къоллавну артдырма, кёп майданлагъа емиш, юзюм тереклер орнатма, ­оьзге оьсюмлюклер чачма ва яхшы гелимлер алма сюе бусакъ, сугъарыв сувну масъаласын комплекс къайдада чечме тарыкъ.

Гёрсетилген болжалда график булан сув берилежек деген инандырыв­лар булан юрт хозяйствону гётерме къыйын.

График булан бизин районгъа берилеген Солакъ оьзенни суву районну къыбла зонасында ерлешген топуракълагъа етишгинче, графикни болжалы битип къала.

Районда сугъарыв сувну масъаласы ёрукълу чечилсе, гьали къолда этилген уьстюнлюклерибиз – «чечеклер»...

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

5