Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

05.03.2021 08:55 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Докторлукъну касбусу узатыла

Автор: Шихав Къайирбеков

Дюньягъа къопгъан коронавирус инфекция аврув халкъланы арасында ала-пелекет салып тура. Югъагъан аврув себеп болуп, биз къайсыбыз да ювукъ адамларыбызны тас этдик. Яшырма негер тарыкъ, коронавирус инфекция аврув арагъа чыкъгъандан бу янгъа аврувну алдын алывда къарайгъан къурумланы ёлбашчылары къатты буварывлар булан гёрюлген чараланы, тогъас салывланы натижасында халкъланы арасында дослукъ, татывлукъ да тая барагъаны гьис этиле.

Бир зат аян болду: коронавирус инфекция аврувну алдын алывдагъы, аврувланы сав этивдеги гьаракатда бизин докторларыбыз оьзлени касбу бажарывлугъун, берген антына аминлигин ташдырдылар. Чинкдеси, адамланы оьзлеге инамлыгъын къазандылар.

Гёрюлген къурумчулукъ ишлени, докторларыбызны ишге берилгенлиги, бажарывлулугъу булан бизин уьлкеде, шону ичинде районда инфекция аврувну алдын алывда докторларыбыз яхшы сынав топладылар.

Районда коронавирус инфекция аврув булангъы гьал авур тюгюл. Болса да, аврув булан ябушув юрютюв токъталмагъан. Аврувгъа къаршы вакцина этив иш узатылып тура.

Март айны 1-нде редакцияны коллективи вакцина этдирме баргъаныбыздан пайдаланып, вакцинден сонг районну сынавлу врачларыны бири, халкъ арада яхшы абуру бар район больницаны терапевти, фтизиатры, больницаны профсоюз къурумуну председатели Камил Магьамматов булан иш кабинетинде пандемияны алдын алывгъа байлавлу сёз оьтгердик. Ол биз берген соравлагъа жавап бере туруп, булай деди:

– Коронавирус инфекция аврув яйылгъанлы бир йыл бола тура. Башлапгъы вакъти коронавирус инфекция аврув бизин районда шагьардан эсе кёп аз эди. Сонггъа таба адамланы арасында югъагъан инфекция аврув булан авруйгъанланы санаву артма башлады. Район больницаны инфекция бёлюгюнде адамлагъа ятма ерлер етишмейген заманлар бар эди. Районну башчысы М.Амиралиевни ва район больницаны баш врачы Расул Гьиравовну гьаракаты булан больницаны бёлюклеринде, Къурбукидеги больницада коронавирус аврувдан авруйгъанлагъа койка ерлер болдурулду.

Коронавирус инфекция аврув бизин врачларыбыз учун янгы аврув эди. Яшырма негер тарыкъ, аврувну не дарманлар булан сав этме тарыгъын билмей эдик. Республиканы савлукъ сакълав министерлигини касбучулары таклиф этеген дарманлар, уколлар этиле эди.

Аврувну сав этмек учун аврувну токъташдырма тарыкъ. Шо яндан айтгъанда, больницада бар рентген аппарат айрокъда Къурбуки участка больницадагъы компьютер томографны яхшы пайдасы тийди. Ону бажарывлу касбучу Даниял Ильясов ишлете. Аллагьгъа шюкюр, коронавирус инфекция аврув булангъы гьал савлай уьлкеде йимик, бизин районда да ёрукълаша геле. Гьали де рагьатланма тез. Инфекция аврув булан ябушув юрютюв уьлкебизни бары да регионларында йимик, бизин районда да узатыла. Аврувгъа къаршы вакцинаца этиле. Бизин больницада да адамлагъа вакцина этилип тура. Вакцина этдирив – гёнгюллю иш. Биревге де вакцинни гючден этмей. Касбучулар айтагъан, вакцина этдиргенлер ташдырагъан кюйде, вакцинни этгени де билинмей, адамны къаркъарасыны савлугъуна къоркъунчлугъу ёкъ.

Вакцинни гьакъында айта туруп, булай затны эсгерме сюемен, вакцинни бир ампуласындан 5 адамгъа вакцина этиле. Шо саялы вакцина этдирме сюегенлер 5-10 ва дагъы да кёп ёлдашлар жыйылып гелсе, яхшы болур.

Камил Магьамматов – врач касбуну юреги сююп танглагъанланы бири. Ол 1980-нчи йылда Каспийск шагьарда тувгъан. Каспийск шагьарда школаны яхшы къыйматлагъа битдирген сонг, врач касбугъа ес болмакъ учун Дагъыстан Медицина Институтгъа охума тюшме документлерин берген. Тек, яш улангъа школаны битдиргендокъ, оьр охув ожакъгъа охума тюшме насип болмай. Бир йыл Каспийск шагьарда точный механика зхаводда ишлей. Шо вакътини ичинде оьр охув ожакъгъа тюшмек учун мекенли кюйде гьазирлене ва экинчи йыл уьстюнлю кюйде оьр охув ожакъгъа охума тюше.

Алда оьр охув ожакъланы битдиргенлени бакъдырып (направление) булан уьлкени шагьарларына йибере эди. Камилни Красноярск крайны Агинск шагьарына бакъдыра. Ата юртундан йыракъда 4 йыл ишлеген сонг, районгъа къайта. Башлап поликлиниканы заведующийи болуп иш башлай. Шо йылларда район больницада бажарывлу, ишде бай сынаву булангъы Абдулгьамит Гьарумов, Насап Жангишиев ва оьзге ёлдашлар Камилге насигьатчы гьисапда табулгъанлар.

К.Магьамматов – насипли ожакъны башчысы. Уьягьлюсю Бурлият да район больницада доктор болуп ишлей.

«Ат туягъын, тай басар» — деп айтгъанлай, Магьамматовланы уьч де авлети ата-ананы ёлун тутгъанлар. Уланы Москвада ишлей. Бир къызы онда ординатурада охуй.

К.Магьамматов районну халкъыны савлугъун сакълавда, аврувланы сав этивде тёкген загьматына республиканы гьакимбашлары тийишли къыймат берген. Демек, 2015-нчи йылда савлукъ сакълав тармакъда етишген уьстюнлюклери саялы, огъар «Савлукъ сакълавну» отличниги деген ат берилген.

2020-нчы йылда буса уьлкеде медицина къуллукъчуланы Гюнюне байлавлу болуп, ДР-ни Башчысыны къарары булан июн айны 21-нде К.Магьамматовгъа «Дагъыстан республиканы ат къазангъан врачы» деген оьр ат берилген.

Биз К.Магьамматовну районну халкъыны савлугъун болдурувда етген уьстюнлюклери, берилген оьр савгъатлары булан гьакъ юрекден къутлайбыз. Гележекде де ишде оьрлюклер, агьлюде татывлукъ, бир-бирин англавлукъ, насип ёрайбыз.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

10