Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

15.03.2021 09:56 Понедельник
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Язбашгъа гьазирлик тарыкъ

Автор: Шихав Къайирбеков

Гьали де уьлкени кёбюсю регионларын къатты сувукълар ва къалын къарлар елеген буса да, март ай язбашны айы гьисаплана. Эрте язбашда тюшюмню гьайын эте туруп, язбашгъы авлакъ ишлеге мукъаятлы кюйде гьазирлик гёрюлме тарыкъ. Чинкдеси, язбашгъы авлакъ ишлер масса кюйде башлангъынча, сугъарыв сувлар юрюйген татавулланы, бар кёллени сугъарыв сезон башлангъынча лайыкъгъан, къамуш битген ерлерин тазалама, сув чыгъарагъан насосланы тарыкълы ремонтларын кютюп, гьазирлик гёрме тюше.

Март айны 9-нда болгъан районну аппарат жыйынында районну ичиндеги сугъарыв сув юрюйген татавулланы язбашгъы авлакъ ишлеге гьазирлиги гьакъдагъы масъалалагъа къаралды. Жыйында район администрацияны башчысыны орунбасарлары, бёлюклерини ёлбашчылары, юртланы башчылары, районну юрт хозяйство предприятиелерини ёлбашчылары ортакъчылыгъын болдурдулар.

Чараны районну башчысы М.Амиралиев ачды ва юрютдю. Ол оьзюню сёз башлавуну алдында районну бары да къатын-къызларын 8-нчи Март байрам булан бирдагъы керен къутлады. Сонг трибунагъа районну ичинде бар «гидросооружениелени», татавулланы сугъарыв сезонгъа гьазирлиги гьакъда маълумат берме ДР-ни Минмелиоводхоз ФГБУ-ну бизин райондагъы филиалыны ёлбашчысы Казбек Гьамзатовну чакъырды.

Ол оьзюню сёзюн язбашгъа районну ичинде бар татавулланы, КОР-ну гьазирлей туруп этилип турагъан ишлерден башлады. Казбекни сёйлевюнден аян болгъаны йимик, Гьамзатны атындагъы татавулну «Заммай къотанны» ювугъундагъы участкасында татавулну сувун Р-18 каналгъа тёкмек учун базыкъ быргъы салып, къурашдырыв ишлер юрюлегени, ювукъ гюнлени ичинде шо ишлер тамамланажагъы мекенли болду. Ондан къайры да, оьз гючлери булан Р-18 каналны Къарабудагъгент юрт администрацияны топуракъларындан оьтеген мезгили тазаланып тура. КОР-ну тазалав ишлер Уллубийавулгъа багъып узатыла.

Казбек Гьамзатов билдиреген кюйде, оьрде токътагъан къурумну гьакимбашлары районну юрт хозяйство продукталар болдурувчулары къоллагъан сувгъа гьакъ жыймакъ учун абонент къуллугъун ачма гёз алгъа тутгъан.

Артдагъы вакътилерде къоллагъан сувгъа гьакъ тёлев итти токътагъан. Юрт хозяйство продукталар болдурувчуланы къоллагъан сувгъа кёп борчлары бар. Гьали гьар сув къоллавчу булан дыгъарлар этилежек, дыгъарлары ёкъ ЛПХ ва оьзгесине сув берилмежек. Минмелиоводхозну бизин райондагъы филиалыны ёлбашчысы Казбек Гьамзатов районну ичиндеги татавулланы тазалав ишлери гьакъда ондан-мундан алып сёйлейген кююне районну башчысы М.Амиралиев рази къалмады. Казбекни сёйлевюнде мекенли далиллер ёкъ эди. Бир зат ачыкъ: районну башчысы М.Амиралиев районну ичиндеги татавуллар, гьавуз, Р-18 татавул 15-нчи мартгъа толу кюйде тазаланып, оьзге ремонт ишлери кютюлюп, гьазир болсун деп къатты буварыв этди.

Чарада чыгъып сёйлеген районну юрт хозяйство управлениесини ёлбашчысы Ш.Мустапаев оьзюню сёйлевюнде минсельхозпрод насосланы ишлетгенге гетген электрик харжланы 70 проценти акъча берип кёмек этилежек деген маълуматны арагъа чыгъарды. Масъала толу чечилип битмеген.

Ш.Мустапаев оьзюню сёйлевюнде лап агьамиятлы масъаланы аян этди. Демек, сезонлукъ авлакъ ишлени вакътисинде бизин юрт хозяйство продукталар болдурувчуларыбыз сугъарыв сувну къытлыгъын гьис эте.

–Гетген йыл шо якъдан алгъанда нечакъы да авур йыл болду. Магьмут Гьюсейнович, сизин гьаракатыгъыз болмагъан буса, сугъарыв сувну масъаласы чечилмей эди. Бирдагъы зат бар: насослар ишлей, электрик гючню харжлай, акъча гете, насосланы пайдасы буса осал. Айтагъаным, 2-нчи насос секундда, мисал учун, 800 куб сув чыгъарма герек буса, гьакъыкъатда 400 кубну да чыгъармай. Гетген йыл биз шону тергеп чыкъдыкъ. Муна бизин негьакъ гетеген харжларыбыз,- деди Ш.Мустапаев.

Чарада районну юрт хозяйство продукталар болдурувчулары чыгъып сёйлеген ёлдашлагъа сувну, татавулланы тазалавну барышы гьакъда кёп тюрлю соравлар берди. Лап аслусу – районну юрт хозяйство продукталар болдурувчулары КОР-гъа сув чыгъарагъан насосланы масъаласы УОС-гъа къаралса чечилмейгенин, шо масъаланы районну башчысы оьзюню бойнуна алып чечме айланмаса, бажарылмайгъанын англатдылар. Магьмут Амиралиев, районну юрт хозяйство продукталар болдурувчуларын якълай туруп, насосланы масъаласын оьзюню бойнуна алма сёз берди.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

4