Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

05.02.2021 08:48 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Школабызны Агъаву

Автор: Багьавутдин Самадов

Ата юртуну, оьз халкъыны тарихинде унутулмас гьыз къоягъан адамлар ёлугъа. Олар шо гьызны ва эсделикни оьзлени къоччакълыгъы ва игитлиги, къайратлы ва уьлгюлю загьматы, гьакъыл сёзю ва иши булан къоя. Шолай адамланы атлары халкъны эсинде таза ва ярыкъ кюйде къала. Олар гележек наслу учун уьлгю болуп токътай. Шолай адамланы гьакъында оьсюп гелеген наслубуз билмеге, оланы танымагъа тарыкъ.

Уллубийавул юртну тарихи оьтесиз бай деп айтсакъ, башгъа къопдурув болмас. Савлай Дагъыстангъа аты айтылгъан жамият чалышывчулар, игитлер, загьматда уьстюнлю кюйде чалышгъан адамлар чыкъгъан белгили юрт.

Оьрде эсгерилген хасиятлагъа къыйышагъанланы сыдрасына Мамаев Гьюсейхан Абуевични де толу кюйде къошмагъа ярай. Неге тюгюл де, Гьюсейхан Мамаев ата юртундагъы яшлагъа билим ва тарбия берегени 58 йылдан айлангъан.

Шо вакътини ичинде Агъав (огъар савлай юрт шолай айта) юртда дарс бермеген бир ожакъ да ёкъдур. Айтагъаным, 60 йылгъа ювукъ тайышысуз кюйде билим бермек – уллу намус ва уьлгюлю иш. Гьар ким уьюндеги 3-4 яшгъа тарбия бермекни де уллу иш билебиз.

Гьюсейхан Мамаев 1940-нчы йылда 19-нчу мартда Уллубийавулда тувгъан. Ол атасыны бетин танымай. Ону атасы Абу Уллу Ватан давда бизин ярыкъ гележегибиз учун жанын берген. Алдагъы йылларда Абуну къабуруну ери мекенли болгъан. 70 йылланы узагъында ол белгисиз тас болгъан деп юрюлюп турду. Гьелили ахтарывчу Хосар Хосаровну гьаракаты булан Абу Мамаевни гёмюлген ери табылды.

Яшёрюм вакътисинде (огъар 13 йыл болагъанда) Гьюсейхан-Агъавну анасы да гечине. Ол герти етим къала. Оьзюню атасы йимик, Ватаны учун жанын къурбан этгенлени васиятын ерге ятма къоймайлы, Гьюсейхан-Агъав билим алмагъа гьаракат эте, асгер борчун кюте ва оьзюню халкъына гьалал ва уьлгюлю кюйде къуллукъ эте.

Айтагъаным, ол 1959-нчу йылда Къарабудагъгентдеги интернатны битдирип, Буйнакск педучилищеге охумагъа тюше. Шо орта хас охув ожакъны 1962-нчи йылда тамамлагъан сонг, Гьюсейхан-Агъав Уллубийавулдагъы 8 йыллыкъ школада муаллим болуп оьзюню касбу ёлун башлай. Тек Ватаныны алдындагъы борчун ишден артыкъ гёрюп, ол 1962-1965-нчи йылларда асгерде къуллукъ эте.

Асгер борчун кютген сонг, ол янгыдан ата юртундагъы школада башлапгъы класланы муаллими болуп ишин давам эте. 1968-нчи йылдан бугюнге ерли Агъав физкультура дарсдан охувчулагъа билим бере.

Физкультура адамны савлугъу учун лап да тарыкълы. Гьар тюрлю оюнланы ойнайгъандан къайры да, физкультура савлукъну беклешдиривге болушлукъ этегени ачыкъ.

Гьюсейхан Мамаевни ёлбашчылыгъы булан Уллубийавул орта школаны баскетболдан хас командасы 1975-1990-нчы йылларда районну ичинде лап да бажарывлу ва алдынлы гьисаплангъан. Бизин Агъавгъа 1970-нчи йыллардагъы СССР-ни милли хоккей командасыны баш тренери Виктор Тихоновгъа йимик гьюрмет этиле.

Олай да, 1995-нчи йылны май айында Къакъашураны агъачлыкъларында районну школаларыны арасында слёт оьтгерилди. Шо йыл мен 11-нчи класда охуй эдим. Айтагъаным, эсгерилген слётгъа бизин Гьюсейхан-Агъав, муаллимлер Будуш Мирзаханов, Алимсолтан Мирзаев алып баргъан эди. Шо слётда Уллубийавул орта школаны командасы 1-нчи ерге ес болду.

Озокъда, ол оьзюню билимин артдыргъан ва камиллешдирген. Демек, 1971-1976-нчы йылларда Гь. Мамаев Ростовдагъы пачалыкъ педагогика иниститутну физкультура факультетинде оьр билимге ес болгъан.

Гьюсейхан-Агъавну районну ичиндеги гьалиги ва алдынгъы физкультурниклери барысы да таный. Олар огъар оьтесиз абур ва сый эте. Гьар тюрлю жыйынларда ва чараларда ону таныйгъанлар магъа да кёп ёлугъа. Озокъда, олар Агъавгъа къайнар салам бере.

1984-нчю йылда иш уьстде етишген оьрлюклери саялы, Гьюсейхан Мамаевге «РСФСР-ни халкъ билим беривню отличниги» деген сыйлы ат бериле. Шо пачалыкъны янындан ону ишине ва загьматына багьа берив.

Бугюнлерде Агъав анадаш школасында физкультура булан янаша ОБЖ дарсланы да юрюте. 60 йылланы боюнда топлагъан Гьюсейхан-Агъавну загьмат сынаву, ол дарсны юрютеген кюю, оьтгерилеген чараларда насигьат сёзлери – ким учун да уллу хазна ва билим. Озокъда, шону гьайында къалсакъ.

Гьюсейхан юртлу къыз Ажабийке булан 1966-нчы йылда уьйлене, татывлу ва уьлгюлю ожакъ къура. Олар бирче 6 яшны (5 къызны ва 1 уланны) оьсдюре ва тарбиялай. Оланы да 25 яшы бар, демек, Гьюсейхан-Агъавну торунлары. Олай да, ону 16 яшларыны яшлары бар.

Гьюсейхан Мамаевни авлетлерини билим ва тарбия тармакъда чалышагъанлары да бар. Демек, уланы Абу – Уллубийавул орта школада физкультура дарсдан муаллим. Олай да, уллу къызы Махружат яшлар бавунда тарбиялавчу болуп ишлейгени хыйлы йыллар бола. Гиччи къызы Асият да юрт школада география дарсланы муаллими болуп ишлей.

Гёресиз, Гьюсейхан-Агъав – янгыз ата юртуну тюгюл, савлай районну тарихине аты язылмагъа ва халкъны эсинде къалмагъа тийишли адам. Булай адамланы гьакъында бир макъаланы ичинде мекенли кюйде айтмагъа бажарылмай. Неге тюгюл де, олайлар янгыз оьзюню девюрюнден оьтюп, гележекге де оьзлени аты къалагъан адамлар.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

7