Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

19.02.2021 10:11 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Тазалыкъ – савлукъну башы

Автор: Шихав Къайирбеков

Уьлкени башын тутгъанлар артдагъы йылларда табиатны къоруп сакълавгъа, шагьарланы, юртланы, оьзен, денгиз бойланы, ёл ягъаланы тазалыгъын болдурувгъа тергевню гючлендиргени гьис этиле. Шо муратгъа етишмек, тазалыкъны болдурмакъ учун уллу оьлчевлерде акъча маялар да гёрсетиле. Тек, уллу уьлкебизни бары да ерлеринде тазалыкъны болдурув, шагьарланы санитар гьалы яхшы янгъа бара деп айтма болмайбыз. Бизин гиччи ватаныбызны тахшагьары Магьачкъала уьлкеде лап нас, чирик шагьар гьисапда айтыла, гёрсетиле. Шагьарда тазалыкъны болдурувгъа жавап береген гьакимлер “ит-итге, ит де къуйругъуна буюрар” дегенлей, бары да айыпны бир-бирине теберелер. Шоллукъда, Магьачкъала шагьар буса гюн сайын дагъыдан-дагъы бек насгъа, чёпге дёнген болуп гёрюне. Яхшы чы яйны гюнлери болмагъаны, чакъ исси болгъан буса, шагьарда нас ийисге туруп, яшап болмас эди. 

Дагъыстанны Башчысыны заманлыкъ­гъа борчларын кютеген С.Меликов республиканы тахшагьарындагъы нас-алагъожа­ булан­гъы гьалны ёрукъ­гъа гелтирмек учун республиканы районларында тазалыкъны болдурувгъа жаваплы къурумланы вакиллерине шагьардагъы чёп, нас-алагъожа булангъы гьалны ёрукълашдырма кёмек этме чакъырыв этген эди. Шо чакъырывгъа сесленип, бизин район да шагьарлылагъа тазалыкъны болдурувгъа кёмек къолун узатгъан. Алдагъы гюн район газетни редакциясында районда къатты яшавлукъ гесек-пусакъны жыягъан, тазалыкъны болдурувгъа жавап береген идараны вакили Камил Муратов къонакълыкъда болгъанындан пайдаланып, районда тазалыкъны болдурувгъа, юртларда нас-алагъожаланы жыйыв ишни салынгъан кююне байлавлу бир нече соравлар берип, жаваплар алдыкъ. Шо лакъырны гьали сизин тергевюгюзге беребиз.

- Камил, республика берилишлеринден таба гёрегенибиз йимик, сизин къурумну къуллукъчулары, шофёрлар республикабызны тахшагьарында тазалыкъны болдурувда лайыкълы къошумун этген. Сизин къурумдан Магьачкъалагъа барып чёплени ташывда нече техника ишледи?

-Республиканы гьакимбашыны чакъырывуна хыйлы районлар сесленди. Ерлерден гелген нас-алагъожа ташыйгъан 50-ден къолай техника болгъандыр. Бары да районлардан эсе бизин районну техникасы лап кёп – 20 бар эди. Биз тахшагьарны Советский районну афгъан агьвалатланы ортакъчыларыны гьюрметине къурулгъан паркны айланасындагъы чёп, нас-алагъожаланы ташыдыкъ. Биз шагьарда тазалыкъны болдурувда эки керен ортакъчылыкъ этип турабыз. Февраль айны 13-14-нде шагьаргъа тазалыкъны болдурувгъа этген сапарыбызда умуми алгъанда 100 тонгъа ювукъ чёп, нас-алагъожаланы гёрсетилген ерге ташыдыкъ. Ери гелгенде айтып къояйым: бизин къурумну шофёрлары Каспийск шагьарда тазалыкъны болдурувда да кёмек къолун узатгъан.

- Районда топлангъан нас-алагъожаны жыйыв оьр даражада тюгюл буса да, республиканы тахшагьарында йимик къувунлу гьал ёкъ. Топлангъан нас-алагъожаны жыйма техникагъыз етишеми?

-Ишни адам сёз тапмас йимик кютме бажарылмай. Айрокъда, бизин ишибизде адамланы рази этме къыйын. Бир якъны жыйсанг, бириси ягъы яйыла. Барыбыз да гёрюп турагъаныбыз йимик, райцентрны орамларында саякъ айланагъан гьайванлар контейнерлени айланасына не гьал гелтирип къоя.

Техникабызны гьа­къында айтсам, 7 нас ташлайгъан хас автотранспортубуз, 1 борт Газель, борт «ГАЗ-53» ёллар сибиреген хас машин, 1 «Т-130» бульдозер, 1 юклейген «Беларусь» машинибиз бар. Коллективде 30 адам загьмат тёге.

Биз нас-алагъожаны эки къайдада ташыйбыз: тара ва тарасыз. Демек, бизин машинлерибиз орамлардан айланып ватандашланы чёп алагъожасын жыя. Нас-алагъожа тёкме контейнерлер салынгъан 271 майданча бар.

- Бизин районну бары да юртларыны насы жыйыламы?

- Жыйылмай, 2021-нчи йылда районну бары да юртларын къуршама гёз алгъа тутулгъан. Шо саялы дагъы да 5 хас техника, бир универсал трактор алма гёз алгъа тутулгъан.

- Камил, республикада чёп, нас-алагъожаланы жыягъан операторланы ишин янгы къайдагъа салма айлана деген хабар бар, шо гьакъда не айтма боласыз?

-Гертилей де, шо яндан алгъанда къурумчулукъ ишлер юрюле. Республика эки регион операторгъа бёлюнген. Бириси – «Махачкала-1» МБУ, экинчиси – «Горсервиз Дербент». «Горсервиз Дербент» оператор тав районланы къуллукъларын кюте. Биз де «Горсервиз Дербент» операторгъа гиребиз.

- Сен бугюн газетде ортакъчылыкъ этегенден пайдаланып, районну ватандашларына не ёравунг бар?

- Биринчи ёравум, бу йыл районну гьар ватандашы юреклерине тутгъан къастларына етеген йыл болсун! Къаркъараларына къатты савлукъ, агьлюлеринде барлыкъ, насип ёрайман. Бизин ишибиз хоз-расчёт къайдада юрюле. Айтагъаным, нас-алагъожаны жыягъаныбыз саялы, бизге гьукумат харж гёрсетмей. Адамлардан жыйылгъан харжлар булан кютюле. Адамлар гьали де нас-алагъожаланы жыйгъангъа гьакъ тёлеме тарыгъын англап битмей турамы, гьакъ тёлев тёбен даражада. Районну башчысы М.Амиралиевни якълаву болмаса, бизин районну юртларыны орамлары да насдан толма имканлы. Мен районлуларымны жыйгъан, ташыгъан нас-алагъожагъа гьакъны тёлеме чакъыраман. Тазалыкъ – савлукъну башы. Адамлар нас-алагъожаны ташыгъангъа тёлеме герекли харжланы тёлемекни гьайын этсе, бизин коллектив районну юртларында тазалыкъны болдурмакъ учун бары гючюн бакъдырып ишлежекге инандыраман.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

3