Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

12.02.2021 09:20 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Уьлгюлю загьмат

Автор: Багьавутдин Самадов

Гетген йыл бизин ватаныбыз Уллу Ватан давда Уьстюнлюкню алгъанлыгъыны 75 йыллыкъ юбилейин белгиледи. Шо тархгъа байлавлу болуп, элибизде кёп тюрлю байрам чаралар оьтгерилди. Бу йылны ичинде коронавирус аврув яйылгъанына гёре, байрам чаралар Роспотребнадзорну талапларын ва таклифлерин яшавгъа чыгъара туруп оьтгериле.

Оьзюню элин ва ата юртун загьмат тёгювде ва оланы якълавда, къоччакъ кюйде ябушувларда ортакъчылыкъ этген уланланы ва къызланы къысматлары ва яшав ёлу оьсюп гелеген наслу учун уьлгю болуп токътай. Оланы гьакъында айтмагъа, язмагъа ва билдирмеге журналистлени аслу борчу деп гьисап этемен.

Шоллукъда, шу макъалада Къакъашура юртда 1914-нчю йылда сабанчыны агьлюсюнде тувгъан Сайпутдин Гьалимовну гьакъында айтылажакъ. Гьалимовланы агьлюсю топуракъ булан долана гелген. Сайпутдинни атасы Сайпутдинге бир йыл болгъунча бу дюньядан бириси дюньягъа гёчген.

Айтагъаным, Сайпутдин Гьалимов яшлайын атасыз къала ва ол колхозну ишлерине къуршала. Ата юртунда 7 класны охуп битдирген сонг, 1936-1938-нчи йылларда ол Манасдагъы машин-трактор станцияда трактор бригаданы учётчиги болуп ишлей. Олай да, шо идарада ол счётоводну къуллугъунда чалыша.

Уллу Ватан дав башлангъынча, 1939-1940-нчы йылларда С.Гьалимов райкомну комсомолуну кадр бёлюгюню заведующийини къуллугъунда ишлей.

1941-1945-нчи йылларда юрюлген Уллу Ватан давда Сайпутдин Гьалимов да ортакъчылыкъ эте ва кёп къанлы оьжетли ябушувларда оьзюню игитлигин гёрсете. Ол Ленинград учун юрюлген къанлы къамавларда, якълавларда ва чапгъынларда ортакъчылыкъ эте ва игит шагьарны азат этивде оьзюню къошумун болдура.

Сайпутдин Гьалимов Уллу Ватан давдан къайтгъан сонг, оьзюню уьлгюлю ва гьалал загьмат ёлун башлай. Демек, ол 1945-1947-нчи йылларда авлакъчылыкъ бригаданы бригадирини къуллугъунда уьлгюлю кюйде загьмат тёге.

1949-нчу йылдан 1975-нчи йыл болгъунча, С.Гьалимов КПСС-ни ХХII-нчи партсъездни аты къоюлгъан колхозну партия къурумуну секретары болуп чалыша.

25 йылдан къолай, ерли колхозну партия къурумуну бёлюгюню ёлбашчысы болуп ишлеген Сайпутдин Гьалимов къакъашуралылагъа оьзюнден болагъан кёп кёмегин этген. Демек, ол олагъа оьз­лени гьакъыллы ва насигьат сёзюн айтгъан сонг да, ишин юрютювюне де оьзюню сынаву булан кёмеклешген.

Сайпутдин Гьалимов 1982-нчи йылда гечинген.

Шоллукъда, иш уьстюнде етишген уьстюнлюклери ва къайратлы загьматы учун Сайпутдин Гьалимов пачалыкъны янындан кёп тюрлю санавда орденлер ва медаллар булан савгъатлангъан.

Демек, С.Гьалимовгъа тапшурулгъан орденлер: «Макътавлукъну белгисини», «Къызыл загьмат байракъны», «Владимир Ильич Ленинни» атындагъы. Олай да, огъар ДАССР-ни ва РСФСР-ни медаллары да берилген.

Уллу Ватан давда ортакъчылыкъ этгенлигин белгилейген кёп тюрлю дав орденлер ва медаллар Сайпутдин Гьалимовну тёшюн безей эди.

Къакъашуралы Сайпутдин Гьалимов янгыз ата юртуну тюгюл, савлай районну оьктемлиги деп айтмагъа ихтиярыбыз бар. Неге тюгюл де, ол – загьматда чыныкъгъан, ата юртун ва Ватанын душмандан якълагъан, оьсюп гелеген наслу учун уьлгюлю загьмат тёкген адамланы бириси.

Не девюрде де бизин районубузну халкъы оьзгелер учун уьлгюлю болуп гелген. Демек, халкъыбыз ишлейгенде де, элин якълавда да ва оьзге тармакъларда да ал сыдраларда байракъ гётерип юрюген.

Шолай белгили ва уьлгюлю адамларыбызны абурун этмеге, оланы гьакъында яш наслубузгъа таза кюйде айт­магъа борчлубуз. Шо ишни ата-аналар, муаллимлер, тамазалар, тарихчилер булан янаша журналистлер де юрютмеге тарыкъ.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

7