Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

22.01.2021 09:24 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Аслу масъалалар

Автор: Багьавутдин Самадов

Адатлангъан кюйде, талатгюн район администрацияны аппаратыны гезикли генгеши оьтгерилди. Генгешни барышында районну администрациясыны бёлюк­лерини ёлбашчылары ва жаваплы къуллукъчулары булан бирче районну ичиндеги юртланы башчылары да оьзлени ортакъчылыгъын болдурдулар.

Генгешни ачгъан ва юрютген районну башчысы Магьмут Амиралиев район администрацияны опекунлукъ бёлюгюню ёлбашчысы Индира Гьажиеваны оьзю ёлбашчылыкъ болдурагъан бёлюкню 2020-нчы йылда этген иши гьакъда маълуматлар булан сёйлемеге трибунагъа чакъырды.

Трибунагъа гётерилген И.Гьажиева оьзюню сёйлевюнде бёлюкню этген иши гьакъда тындырыкълы кюйде баянлыкълар берди. Ону сёзлерине гёре, район администрацияны опекунлукъ бёлюгюнде 2020-нчы йылны ахырында 82 яш сиягьгъа гирген. Шоланы 10-су мекенли ожакълагъа берилген.

Олай да, гьакъылбалыкъ болмагъан 60 яш бёлюкню сиягьына гирген. Шоланы 17-сине 2020-нчы йылда опекунлукъ этилген ва 18-и гьисапдан тайдырылгъан.

Опекунлукъ бёлюкню ёлбашчысы эсгерген кюйде, етим яшланы тарбиялавгъа алагъан агьлюлеге пача­лыкъны яныдан къошум гьисапда социал кёмеклер ва енгилликлер гёрсетиле.

И.Гьажиеваны сёзлерине гёре, 2020-нчы йылда опекунлукъ бёлюк 23 хас чара оьтгерген. Шо чараны барышында яшланы яшавуна ва турушуна аслу тергев берилген.

Опекунлукъ бёлюкню ёлбашчысы И.Гьажиева оьзю­ню сёйлевюнде районну администрациясыны сиптечилиги булан герти етим яшлар оьр охув ожакълагъа охумагъа йиберилгенин аян этди. Олай да, йылны боюнда районну администрациясы эсгерилген категориялы яшлагъа ва оланы агьлюлерине оьзюню янындан кёмегин болдура.

И.Гьажиева оьзюню сёйлевюн тамамлай туруп, етим яшлар школаны тамамлагъан сонг, 33 квадрат метрден аз болмагъан кюйде яшавлукъ майдан булан таъмин этилинегенин ачыкълашдырды.

Генгешни барышында аф­гъан агьвалатланы масъалалары гьакъда афгъан ветеранланы союзуну ёлбашчысы Татав Алиев айтды. Ол эсгерген кюйде, буссагьат бизин районда 97 афгъан агьвалатланы ортакъчысы бар. Оланы 17-си тюгюл яшавлукъ сертификатлар алмагъан. Сонг да, эсгерилген афгъанлылардан 2-си кёп йыллар алда квартирлер алгъан.

Генгешни барышында­ районну башчысы М.Ами­ралиев районну администрацияны жаваплы къуллукъчуларына Къарабудагъгент юртну ичинде жамият транспортну токътайгъан ерлерин (остановкалар) белгилемекни гьайын этмеге тапшура туруп, Къарабудагъгентде шо лап да аслу масъалаланы бириси экенлигин ташдырды.

М.Амиралиев вакцинацияны гьакъында айта туруп, юртланы башчылары ва оьзге жаваплы къуллукъчулар шо вакцинаны этмеге тарыкълыгъын эсгерди. Демек, шолай адамлар оьзге ватандашлагъа уьлгю болмагъа герек.

Олай да, оьзюню сёйлевюнде районну гьакимбашы М.Амиралиев 2020-нчы йылны ичинде налогланы жыйылыву 27 миллион манатгъа артыкъ экенлигин айта туруп, шогъар дагъы да 17 миллион манат къошулажагъын ачыкъ этди. Демек, жыйылгъан шо акъчагъа районну ичиндеги юртларда кёп санавда ремонт ва оьзге тюрлю ишлер этмеге болажакъ. Айтагъаным, орамланы ва ёлланы асфальт этмеге, газ ва ярыкъ­ линияланы онгартмагъа, трансформаторлар ва газ шкафлар салмагъа ва шолай оьзгелери.

Генгешни тамамлай туруп, районну башчысы М.Амиралиев опекунлукъ бёлюкню ёлбашчысына оьт­герген иши саялы баракалласын билдире туруп, етим яшлагъа берилмек учун гёрсетилеген акъча маяланы гьайында къалмакъны тапшурду. Олай да, ветеран афгъанлыланы союзуну ёлбашчысына буса районну башчысы ёлугъув оьтгермеге ва шону барышында оланы оьзлени яшавлукъ майдан булан таъмин этмек учун гьакълашмагъа чакъырды.

Олай да, М.Амиралиев районну администрациясыны управлениелерини ва бёлюк­лерини ёлбашчыларына юртланы гёзеллендирмек ва адамланы яшавлукъ-коммунал шартларын яхшылаш­дырмакъ учун тарыкълы документлени заманында онгармагъа ва пачалыкъны къурумларына етишдирмекни тапшурду.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

4