Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

15.01.2021 09:02 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Халкъны баракалласын ала

Автор: Абдуллабек Самадов

Буссагьатгъы девюрде халкъны яшав даражасы хыйлы алышына юрюй. Айтагъаным, гьар ожакъда дегенлей, енгил автомашинлер, уьйлеринде буса холодильниклер, телевизорлар, магнитофонлар, опуракъ жувагъан, этни увакълап чыгъарагъан ва оьзге тюрлю уьйге тарыкълы къураллар артып тура.Шолай къураллар кёп болгъан чакъы кёп де бузуладыр деп эсиме геле. Бузулгъан къуралны ташлап янгысын алмагъа буса бары да адамны бир йимик гючю етишмей десек, янгылыш болмасбыз.

Шолай болгъанда биз ­­ шону ярашдырмакъ учун бажарывлу адамланы, усталаны излейбиз.

Мен оьзюню гьакъында айтып, сизге ювукъдан таныш этмеге сюеген къарабудагъгентли улан Агьав Даниялов – шолай бажарывлу усталаны бириси. Айтагъаным, Агьав Даниялов школаны тамамлагъан яш йылларындан берли тюрлю касбуланы уьйренме гьасиретлигинден Ставрополда, Магьачкъалада кёп тюрлю касбулагъа уьйретеген курсларда охуп билимин камиллешдирген сонг, Магьачкъала, Каспийск шагьарлардагъы бир нече къурумларда оьзю бажарагъан касбусуна гёре ишлеген. Сонг юртдагъы райэлектросетде 1976-2020-нчы йылларда дежурный диспетчер болуп 44 йылны узагъында бир тетиксиз ишлеп юрюген. Шо йылланы узагъында байрам гюнлени де, гечелени де ол уьюнде янтайып бошуна йибермеген. Биревню бузулуп гелтирген телевизорун, хоншусуну магнитофонун яда элекротеллерин, олай да оьзге тюрлю бузулгъан къуралларын онгара туруп оьтгерген. Шону булан Агьав халкъны кёп баракалласын къазангъан, оьзюне буса гьар касбусунда бай сынав топлагъан. Шо саялы болмагъа да ярай, артдагъы бир нече йылдан берли Агьав Даниялов яннавуруна уланлары Жамал ва Казбекни де алып, яшавлукъда тарыкъ болагъан къуралланы онгарып юрюйлер. Олар буссагьатгъы вакътиде телевизорланы бары да жураларын, магнитофонланы, гьатта машинлени приёмниклерин, олай да уьйде къолланагъан оьзге тюрлю хас къуралланы да онгарып юрюйлер. Агьав Данияловну шо ишде бажарывлулугъу барына гёре ону янына къуллугъу болуп къурдаш, ёлдаш кёп къатнаша. Агьав буса шоланы кёплерини ишин тегин этип, оланы баракалласын алып ёлгъа сала. Шолай оьз ишин яхшы бажарагъан, халкъны мурадын битдирмек учун даим гьазир турагъан Агьав Данияловну Янгы йылын да къутлап, биз де огъар баракаллабызны билдиребиз.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

4