Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

28.08.2020 09:29 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

«Зилбилини» сувлары неге къайта?

Автор: Абдуллабек Самадов

Къарабудагъгент юртну сув булагъы «Бекенезни» гьакъында эшитмегенлер савлай дюнья маcштабда да кёп аз бардыр. Шонча да шолай, айланагъа аты айтылып юрюйген «Бекенезден» биз къайсыбыз да къуванабыз ва ону булан оьктем болабыз. Тек сувну асырап-аяп къоллама бажармайбыз. Айтагъаным, Къарабудагъгентни «Зилбили» микрорайонунда яшайгъан ватандашлар сув ёкъ деп кант этегени бир хыйлы заман бола. Булагъа сув заманда бир гелип де къала, тек гелмей бозартып къоягъан гюнлери кёп бола. Шо гьакъда мекенли билме сююп, биз алдагъы гюн, 26-нчы августда, райцентрдагъы «Водоканал Бекенез» ООО къурумну ёлбашчысы Макъсум Гьайдаров булан «Бекенез» башда ёлукъдукъ ва огъар макъаланы башында къоллангъан “Зилбилини” сувлары неге къайта деген соравну ва сув булан байлавлу оьзге соравланы бердик. Макъсум Гьайдаров бизин соравларыбызгъа жаваплар бере туруп, булай деди:

-Бизин «Бекенез» булагъыбызны суву артдагъы вакътилерде хыйлы кемиген. Ачыкълашдырып айгъанда, бир нече йыл алда чыгъагъан сувну бугюнлерде 3 пай этгенде 1 пайы чыгъа деп айтма ярай. Шолай кемийгенине де артдагъы йылларда болуп турагъан къургъакълыкълар себеп деп ойлашабыз. Болса да, шо чыгъагъан сувну къадары Къарабудагъгент юртубузну халкъын бютюнлей таъмин этмеге таманлыкъ эте. Тек юртубузну халкъы сувну асырап, аяп харжламайлар. Азбарларындагъы булакъланы сувун ачып, канализациягъа негьакъ акъдырагъанлар кёп бар. Ондан къайры да, кёплер булакъ сувларын, абзар ягъа участкаларын, бавларын сугъармакъ учун гечеси-гюню булан сувну ачып къоялар. Шо саялы да, канализация быргъылардан оьзенге агъылагъан аслам сувлар бир де кемимей. «Зилбилиге» барагъан сув быргъылардан юртну бир нече микрорайонларына да сувлар тартылгъан. Шолагъа да къанмайлы, эсгерилген шо быргъылардан оьзтёрече сув тартагъанлар да бар. Шо саялыгъа болма ярай, «Зилбилиге» сув бир гелсе, бир токътай. Шо четимликлени гёз алгъа тутуп, бар сувланы юртну авулларына, микрорайонлагъа болур чакъы пайлап йибермек учун «Бекенез» башда тезден къурулгъан пайлавучлар бар. Шону биз тезден ишге салмагъа гёз алгъа тутгъан эдик. Тек арагъа къаравулланмагъан коронавирус аврувлар гирип, бизин шо ишлерибизни гёзленген вакътилеге тамамлама четимликлер тувдурду. Болса да, эки жумалардан шо сувну быргъылагъа пайлайгъан ерни ишге салмакъ учун бугюнлерде бары да гючюбюзню шогъар бакъдыргъанбыз. Сувну ерлеге насос булан сордурагъаныбызны да халкъгъа пуршавлукъ болмасын деп, гечелер ишлетебиз. Юртну ичиндеги мойкалар, теплицалар булангъы ишлерибиз де халкъгъа пуршавлукъ этип, сувлар къайтып къалмасдай къурулгъан. Бирдагъы да такрарламагъа сюемен, юртну ватандашлары сувну тарыкъда къоллап, тарыкъ тюгюлде къайтарып юрюсек, буссагьатгъы «Бекенезни» бар суву барыбызны да таъмин этмеге етише. Биз буса узакъ къоймай ерлеге сувну тийишли даражасында пайлап береген къуралланы ишге салмакъ учун гьаракат этежекбиз,-дей Макъсум Гьайдаров. Гертилей де, Макъсум айтагъан да тюз. Шону мекенли билмек учун, биз шо гюн «Водрайонну» тюбюнде, оьзенге тёгюлеген ва «Дахадаевни» атындагъы орамны оьзен ягъасында канализация сувлар агъагъан быргъылагъа тергев этдик. Биз гюндюз сагьат 11 вакътиде баргъан эдик. Эсгерилген 2 де быргъыдан огородлар сугъарма таманлыкъ этер чагъы сувлар агъылып тура эди.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

2